Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Awyrennol)*

MSc
Peirianneg (Awyrennol)*

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Mae aerodynameg a perfformiadau llywio awyrennau ymhlith yr agweddau mwyaf pwysig a mwyaf heriol o faes dylunio awyrennau, yn enwedig o ystyried deunyddiau uwch a thechnolegau awyrennau uwch.

 

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, bydd yr MSc Peirianneg (Awyrennol) yn galluogi ymgeiswyr i ddatblygu dealltwriaeth ddofn a sgiliau cadarn mewn aerodynameg a dylunio awyrennau'n erodynamig,  mynd i'r afael â gwybodaeth fanwl am ddeunyddiau a aloeon cyfansawdd a'r egwyddorion cymhwyso perthnasol, adolygu ac asesu'n feirniadol defnydd ac ymarfer deunyddiau uwch mewn awyrennau modern, modelu a dadansoddi'n feirniadol ymddygiad deinamig awyrennau'n hedfan a defnyddio agweddau rheoli modern ar gyfer awyrennau a ffurfweddwyd gan reolyddion.

 

Bydd ymgeiswyr yn cael defnyddio ein hefelychydd hedfan Merlin arloesol er mwyn dylunio a phrofi eu hawyren eu hunain a byddant  yn dysgu a defnyddio meddalwedd dylunio, dadansoddi ac efelychu arloesol: MATLAB/Simulink, CATIA v5, ANSYS, ac ABAQUS. Byddant hefyd yn defnyddio cyfleusterau twnnel gwynt is-sonig ac uwchsonig a chyfleusterau prototeipio cyflym. Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsamgerllaw un o gwmnïau hedfan mwyaf y byd, Airbus ac mae ganddi hefyd gysylltiadau agos â diwydiannau hedfan, megis Rolls-Royce, Raytheon, Magellan, ac Airbus.

 

* Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym broses ac amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u dangosir fel rhai sydd 'yn amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n destun dilysiad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu dosbarthu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top