GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Chwarae, Polisi ac Ymarfer

MA
Chwarae, Polisi ac Ymarfer

BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Nod y rhaglen MA Chwarae, Polisi ac Ymarfer yw datblygu ymarfer proffesiynol myfyrwyr. Mae'r rhaglen wedi ei hategu gan ddamcaniaeth chwarae gyfoes ac mae'n cyflwyno'r prif offer, technegau a modelau sy'n galluogi'r myfyrwyr i gaffael dealltwriaeth gadarn o ddamcaniaeth ac ymarfer cyd-destun ehangach chwarae ar draws disgyblaethau. Mae modiwlau'r cwrs yn ymgorffori gwybodaeth sy'n ymwneud ag effaith oedolion ar chwarae plant a'r glasoed, ac yn wir ar yr effaith bosibl ar y bobl hynny sydd mewn swyddi o awdurdod ar y chwarae ac/neu ar archwilio a mynegi chwaraeus eu gweithlu. Mae'n edrych ar sut y gall amgylcheddau wahardd a/neu feithrin chwarae a chwaraegarwch  yn ogystal â'r fframiau cyfeirio a phrofiadau personol sy'n hysbysu ac yn dylanwadu ar gredoau ac agweddau at chwarae.

 

Datblygir gallu'r myfyrwyr i gymhwyso damcaniaeth a dealltwriaeth o chwarae drwy sesiynau ymarferol, profiadol sydd â'r nod o ddatblygu gwybodaeth a hyder y myfyrwyr fel ymarferwyr. Bydd myfyrwyr yn datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth fwy beirniadol o'r cysyniadau a'r fframweithiau damcaniaethol sy'n sail i ddealltwriaeth gyfoes o gyfleoedd chwarae a'u heffaith ar les, perthnasoedd a chynhwysiant.

 

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfle i'r myfyrwrr ddefnyddio prosesau a chanlyniadau astudiaeth ymchwil academaidd fel mecanwaith ar gyfer datblygiad proffesiynol trwy ymarferion ymchwil gwell drwy brosiect ymchwil estynedig. Bydd myfyrwyr yn dewis a chymhwyso technegau a dadansoddiad priodol i ateb problem ymchwil fel modd o wella cyd-destun a mewnwelediad i arferion proffesiynol o fewn maes ymarfer sy'n seiliedig â chwarae.

 

Mae gan y rhaglen berthnasedd unigryw i'r farchnad yng Nghymru gan fod mynediad plant i gyfleoedd digonol ar gyfer chwarae yng Nghymru yn destun deddfwriaeth ac mae ganddo statws cydnabyddedig ym mywyd y gymuned, gyda'r ddyletswydd ganlynol o ddarparu cyfleoedd a mannau trwy weithlu gwybodus ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau. Mae'r rhaglen yn edrych ar y cysylltiadau rhwng Chwarae a Lles lle bo hynny'n briodol.

 

Tra bod gan yr MA Chwarae, Polisi ac Ymarfer reidrwydd yng Nghymru nad yw'n bodoli ar hyn o bryd yn Lloegr nag yn ardaloedd datganoledig eraill o'r DG, prin yw'r cyfleoedd i astudio Chwarae ar lefel Meistr ledled y DG ond mae agenda chwarae ar draws y rhychwant oes a'n hangen i gymryd chwarae a chwaraegarwch o ddifrif ar gyfer gwahanol grwpiau o'r boblogaeth yn cael eu cydnabod fwyfwy. Mae dod â gwahanol ddisgyblaethau at ei gilydd i edrych ar bolisi ac ymarfer chwarae mewn modd cyfannol yn ddatblygiad newydd a chyffrous.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top