GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Addysg

MA
Addysg

Cysylltiadau

rhagorol gydag ysgolion a cholegau lleol


ymgymerwch ag

ymchwil seiliedig ar waith


Gwaith-berthnasol

o ran cynnwys y cwrs a'r aseiniadau


BL Mynediad: 2020 2021

Hyd y Cwrs: 2-3 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Yn rhif un yng Nghymru ar gyfer bodlonrwydd myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Cyflawn 2017), Addysg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o gyrsiau mwyaf llwyddiannus y sefydliad, yn gweithio'n agos gyda sefydliadau mewn grŵp eang o sectorau, yn enwedig AB, iechyd a hyfforddiant.

 

Cafodd yr adran gyfnod llwyddiannus a oedd yn cynnwys perfformiadau cryf yn nhablau cynghrair y Sunday Times a'r Guardian.

 

Mae ein MA Addysg wedi ei gynllunio i ddarparu cynnwys a chyd-destun sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gwaith gweithwyr addysg proffeiynol yn eu lleoliadau, gan gynnwys ysgolion, colegau, prifysgolion a sefydliadau'r sector cyhoeddus. Mae’r cynnwys a’r aseiniadau i gyd yn gysylltiedig-â-gwaith, sy'n eich galluogi i ystyried y sylfaen ddamcaniaethol ddiweddaraf sy'n berthnasol i'ch gwaith. 

 

Cewch ddewis o blith y llwybr a enwir canlynol:

MA Addysg (Dysgu ac Addysgu)

MA Addysg (Arweinyddiaeth)

MA Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol-Dyslecsia)

MA Addysg (Sgiliau Cwnsela ar gyfer Addysg)

 

Neu wneud eich detholiad o fodiwlau eich hunan i gyflawni’r wobr MA Addysg generig.

 

Mae gan yr MA Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol) ddau lwybr. Maent yn fodiwlau AAA/ADY, neu gall yr ymgeiswyr ddewis astudio’r modiwlau a achredwyd gan Gymdeithas Dyslecsia Prydain er mwyn cyflawni’r Statws Athro Cymwysedig (SAC) ac Aelodaeth Gyswllt o Gymdeithas Dyslecsia Prydain (AMBDA).

 

Nod yr MA Addysg yw cwrdd â gofynion blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg, gan ddarparu ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig â darparu addysg mewn amryw o gyrff a lleoliadau perthnasol. Mae’r partneriaid sy’n gysylltiedig â chynllunio’r rhaglen yma yn cynnwys: awdurdodau lleol; colegau AB; cyrff gwirfoddol a chymunedol; addysgwyr nyrsio; prifathrawon; athrawon a myfyrwyr presennol.

 

I ba leoliad bynnag yr ydych yn perthyn, byddwch yn cael eich herio i ehangu eich ffordd o feddwl am y pynciau a ddewisir gennych, dwysáu eich dealltwriaeth o’r cynnwys a sylfeini damcaniaethol y maes, a chael eich annog i fyfyrio yn feirniadol ynghylch y modd y bydd hyn yn effeithio ar eich ymarfer. Bydd pob aseiniad yn gysylltiedig â’r cyd-destun er mwyn eich galluogi i roi llawer o’r syniadau a drafodwyd ar waith a gwerthuso eu llwyddiant.

 

Mae croeso i chi fynychu un o'n sesiynau gwybodaeth galw heibio. Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Oriel rhwng 4 a 6yp i drafod y rhaglen. Cynhelir sesiynau galw heibio yn Yr Oriel yn wythnosol ar dydd Mercher. Gweler dyddiadau a chofrestrwch yma, neu dewch draw ar y diwrnod.   

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top