Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Content Page Header

Cyllid Ôl-raddedig

Mae ceisiadau am gyllid bellach ar agor.

Gall myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru a'r UE bellach fenthyca hyd at £13,000 a myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr hyd at £10,609 i astudio ar lefel meistr mewn unrhyw brifysgol yn y DU, gan gynnwys Glyndwr Wrecsam.    

Gellir defnyddio'r benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu neu gostau eraill sy'n gysylltiedig ag astudio, fel costau byw neu dreuliau cwrs. Gall y benthyciad dalu am ystod eang o opsiynau astudio ôl-raddedig - dysgu rhan amser, llawn amser a dysgu o hirbell.

 

masters bursary cym

Myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr

I fod yn gymwys am y benthyciad, mae rhaid eich bod chi:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Yn byw fel arfer yn Lloegr
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o hirbell

Mwy o wybodaeth ar gyfer Myfyrwyr o Loegr

Myfyrwyr Cymru a'r UE

I fod yn gymwys am y benthyciad, mae rhaid eich bod chi:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Yn byw fel arfer yng Nghymru
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o hirbell

Gallwch ddarganfod mwy drwy wylio'r fideo hon gan Gyllid Myfyrwyr Cymru

 

Mae myfyrwyr cymwys o Gymru a'r UE sy'n cofrestru ar radd Meistr sy'n cychwyn Medi 2018 yn gymwys am fenthyciad o uchafswm o £13,000.

Gall myfyrwyr sy'n cychwyn cwrs llawn neu ran-amser unrhywle yn y DU ar neu ar ôl Awst 1, 2018, wneud cais am y benthyciad.

Postgraduate Scholarship Regulations 2018-19

Rhagor o wybodaeth i Fyfyrwyr Cymru

Ariannu amgen ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig

Nawdd cyflogwyr

Mae llawer o raddedigion yn cychwyn astudiaethau ôl-raddedig yn syth ar ôl cwblhau eu gradd gyntaf. Ond mae hefyd yn bosibl dewis gohirio'ch astudiaethau pellach i ddyddiad diweddarach - fel hyn efallai y byddwch hyd yn oed yn ddigon ffodus i weithio i gyflogwr sy'n gallu talu - neu o leiaf ariannu'ch cwrs yn rhannol, yn enwedig os yw'r cwrs yn berthnasol i'ch dilyniant gyrfaol.

Gall cwrs ôl-raddedig a noddir gan gyflogwr fod yn drefniant delfrydol - cewch gyfle i gael cymhwyster a fydd yn gwella'ch gallu i wneud eich swydd ac a fydd yn helaethu'ch rhagolygon gyrfaol, a bydd eich cyflogwr yn elwa o gael gweithiwr â chymwysterau gwell, sy'n fwy cynhyrchiol ac yn meddu ar well cymhelliant.

Pethau allweddol i gytuno â'ch cyflogwr:

 • Sut y caiff y ffioedd eu talu (a fyddwch chi'n gyfrifol am unrhyw un o'r costau?)
 • Pwy fydd yn talu am eich deunyddiau astudio?
 • Amser i ffwrdd ar gyfer dosbarthiadau, adolygu ac arholiadau
 • A fydd yr amser iffwrdd hwn yn cael ei ddidynnu o'ch lwfans gwyliau?
 • A fyddwch chi'n cael eich rhwymo i gytundeb. Os felly, pa mor hir ydyw?

Benthyciadau Proffesiynol a Datblygiad Gyrfaol

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Gyflenwr Dysgu sydd wedi cofrestru gyda Benthyciadau Proffesiynol a Datblygiad Gyrfaol, rhif cofrestru [10206]. Mae benthyciad Proffesiynol a Datblygiad Gyrfaol yn fenthyciad banc masnachol y gallwch ei ddefnyddio i helpu i dalu am ddysgu sy'n gysylltiedig â gwaith. Am ragor o wybodaeth am gymorth ariannol i gefnogi'ch dysgu, ewch i'r wefan GOV.UK neu cysylltwch â'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar 0800 100 900.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am opsiynau cyllido amgen


Noswaith Agored y Brifysgol
Top