GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Content Page Header

Cyllid Ôl-raddedig

Myfyrwyr Cymru a'r UE

Mae myfyrwyr o Gymru a'r UE sy'n cofrestru ar radd Meistr yn cychwyn ym Medi 2020 yn gymwys ar gyfer hyd at £17,489 mewn cymysgedd o fenthyciadau a grantiau.

Mae benthyciad ddim yn seiliedig ar brawf modd ar gael i bob myfyriwr cymwys. Bydd swm y benthyciad yn gyfartal i'r holl gefnogaeth (£17,489) llai'r grant mae myfyriwr yn gymwys amdano.

Mae grant sylfaen ddim yn seiliedig ar brawf modd o £1,000 ar gael i bob myfyriwr cymwys.

Mae grant yn seiliedig ar brawf modd o £6,885 hefyd ar gael.

Gall myfyrwyr sydd yn cychwyn cwrs llawn neu ran-amser unrhyw le yn y DU ar neu ar ôl Awst 1, 2020, wneud cais am y benthyciad.

I fod yn gymwys rhaid i chi fod:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Yn byw fel arfer yng Nghymru
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o hirbell

Gallwch ddarganfod mwy drwy wylio'r fideo hwn gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Rhagor o wybodaeth i Fyfyrwyr Cymru

Myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr

I fod yn gymwys am fenthyciad, mae rhaid eich bod chi:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Yn byw fel arfer yn Lloegr
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o hirbell

Mwy o wybodaeth ar gyfer Myfyrwyr o Loegr

I wirio os ydych yn medru cael cyllid myfyriwr ar gyfer eich cwrs yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, os gwelwch yn dda cysylltwch â'n tîm ffioedd a chyllid myfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth ar ein rhaglenni ôl-raddedig, gwelwch ein hadran cyrsiau ôl-raddedig neu dewch i un o'n nosweithiau agored ôl-raddedig.

Cynllun Bwrsariaeth Cymhelliant Gradd Meistr a Addysgir Cymreig

£4,000 ar gyfer pobl 60+ yn byw yng Nghymru i astudio gradd meistr yng Nghymru yn 2020/21. Mae gennym nifer cyfyngedig o’r llefydd rhain ar gael a byddant yn cael eu clustnodi ar sail gyntaf i’r felin.

£2,000 ar gyfer myfyrwyr o unrhyw oed yn byw yng Nghymru i astudio gradd meistr mewn unrhyw bwnc gwyddoniaeth, technoleg, mathemateg neu feddygaeth (‘STEMM’). Mae gennym nifer cyfyngedig o’r llefydd rhain ar gael a byddant yn cael eu clustnodi ar sail gyntaf i’r felin.

Dyrannir bwrsariaethau ar sail y cyntaf i'r felin i ymgeiswyr cymwys fydd yn cael gwybod am eu cymhwystra cyn cofrestri. Nid oes broses ar wahân i'r bwrsariaethau - gosodir y disgownt yn awtomataidd wrth gofrestri.

 

 

Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr PGW

Mae'r Brifysgol yn cynnig cynllun ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig a addysgir ym mlwyddyn academaidd 2020/21.

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, mae gofyn bod y darpar fyfyriwr gwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen astudio ôl-raddedig o'u dewis ac yn derbyn cynnig diamod ar gyfer mynediad i'r rhaglen honno cyn y dyddiad cau, yn ogystal ag amodau ymrestru a chofrestru.

Mae'r hepgor-ffioedd canlynol ar gael i raddedigion Prifysgol Glyndwr Wrecsam sydd am ymgymryd â rhaglen gradd a addysgir llawn-amser neu ran-amser ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

 • 20% ar gyfer graddedigion sydd wedi cael gradd dosbrth cyntaf
 • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:1
 • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:2
Mae disgownt o 10% ar ein cyrsiau ôl-raddedig ar-lein yn unig ar gael i'n graddedigion a gyflawnodd radd gyntaf, 2:1 neu 2:2.

DS: Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio mewn sefydliadau Rhyddfraint neu bartnerol

Sut i wneud cais: Bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ac sydd wedi derbyn cynnig lle amodol neu ddi-amod ar raglen astudio ôl-raddedig yn derbyn yr ysgoloriaeth i gynfyfyrwyr yn otomatig ar ôl cofrestru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses, defnyddiwch y manylioin cyswllt isod.

Mae telerau ac amodau yn berthnasol, gweler rheoliadau Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Prifysgol Glyndwr Wrecsam 2020/21 am ragor o wybodaeth.

Rhaid derbyn ceisiadau 2020/21 erbyn 31 Gorffennaf 2020.

Ariannu amgen ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig

Nawdd cyflogwyr

Mae llawer o raddedigion yn cychwyn astudiaethau ôl-raddedig yn syth ar ôl cwblhau eu gradd gyntaf. Ond mae hefyd yn bosibl dewis gohirio'ch astudiaethau pellach i ddyddiad diweddarach - fel hyn efallai y byddwch hyd yn oed yn ddigon ffodus i weithio i gyflogwr sy'n gallu talu - neu o leiaf ariannu'ch cwrs yn rhannol, yn enwedig os yw'r cwrs yn berthnasol i'ch dilyniant gyrfaol.

Gall cwrs ôl-raddedig a noddir gan gyflogwr fod yn drefniant delfrydol - cewch gyfle i gael cymhwyster a fydd yn gwella'ch gallu i wneud eich swydd ac a fydd yn helaethu'ch rhagolygon gyrfaol, a bydd eich cyflogwr yn elwa o gael gweithiwr â chymwysterau gwell, sy'n fwy cynhyrchiol ac yn meddu ar well cymhelliant.

Pethau allweddol i gytuno â'ch cyflogwr:

 • Sut y caiff y ffioedd eu talu (a fyddwch chi'n gyfrifol am unrhyw un o'r costau?)
 • Pwy fydd yn talu am eich deunyddiau astudio?
 • Amser i ffwrdd ar gyfer dosbarthiadau, adolygu ac arholiadau
 • A fydd yr amser iffwrdd hwn yn cael ei ddidynnu o'ch lwfans gwyliau?
 • A fyddwch chi'n cael eich rhwymo i gytundeb. Os felly, pa mor hir ydyw?

 

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am opsiynau cyllido amgen


Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top