GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Content Page Header

Cyllid Ôl-raddedig

Myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr

I fod yn gymwys am y benthyciad, mae rhaid eich bod chi:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Yn byw fel arfer yn Lloegr
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o hirbell

Mwy o wybodaeth ar gyfer Myfyrwyr o Loegr

Myfyrwyr Cymru a'r UE

I fod yn gymwys am y benthyciad, mae rhaid eich bod chi:

 • Yn astudio am radd meistr a addysgir
 • O dan 60 oed ar gychwyn blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • Yn byw fel arfer yng Nghymru
 • Yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn y DU, neu drwy ddysgu o hirbell

Gallwch ddarganfod mwy drwy wylio'r fideo hon gan Gyllid Myfyrwyr Cymru

 

Mae myfyrwyr cymwys o Gymru a'r UE sy'n cofrestru ar radd Meistr sy'n cychwyn Medi 2018 yn gymwys am fenthyciad o uchafswm o £13,000.

Gall myfyrwyr sy'n cychwyn cwrs llawn neu ran-amser unrhywle yn y DU ar neu ar ôl Awst 1, 2018, wneud cais am y benthyciad.

Postgraduate Scholarship Regulations 2018-19

Rhagor o wybodaeth i Fyfyrwyr Cymru

Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr PGW

Mae'r Brifysgol yn cynnig cynllun ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig a addysgir ym mlwyddyn academaidd 2019/20.

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, mae gofyn bod y darpar fyfyriwr gwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen astudio ôl-raddedig o'u dewis ac yn derbyn cynnig diamod ar gyfer mynediad i'r rhaglen honno cyn y dyddiad cau, yn ogystal ag amodau ymrestru a chofrestru.

Mae'r hepgor-ffioedd canlynol ar gael i raddedigion Prifysgol Glyndwr Wrecsam sydd am ymgymryd â rhaglen gradd a addysgir llawn-amser neu ran-amser ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

 • 20% ar gyfer graddedigion sydd wedi cael gradd dosbrth cyntaf
 • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:1
 • 20% ar gyfer graddedigion sydd â 2:2

DS: Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio mewn sefydliadau Rhyddfraint neu bartnerol

Sut i wneud cais: Bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf Ysgoloriaeth Ôl-raddedig i Gynfyfyrwyr ac sydd wedi derbyn cynnig lle amodol neu ddi-amod ar raglen astudio ôl-raddedig yn derbyn yr ysgoloriaeth i gynfyfyrwyr yn otomatig ar ôl cofrestru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses, defnyddiwch y manylioin cyswllt isod.

Y dyddiad cau am wneud cais yw Gorffennaf 26, 2019.

Mae telerau ac amodau yn berthnasol, gweler rheoliadau Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Prifysgol Glyndwr Wrecsam 2019/20 am ragor o wybodaeth.

Ariannu amgen ar gyfer cyrsiau Ôl-raddedig

Nawdd cyflogwyr

Mae llawer o raddedigion yn cychwyn astudiaethau ôl-raddedig yn syth ar ôl cwblhau eu gradd gyntaf. Ond mae hefyd yn bosibl dewis gohirio'ch astudiaethau pellach i ddyddiad diweddarach - fel hyn efallai y byddwch hyd yn oed yn ddigon ffodus i weithio i gyflogwr sy'n gallu talu - neu o leiaf ariannu'ch cwrs yn rhannol, yn enwedig os yw'r cwrs yn berthnasol i'ch dilyniant gyrfaol.

Gall cwrs ôl-raddedig a noddir gan gyflogwr fod yn drefniant delfrydol - cewch gyfle i gael cymhwyster a fydd yn gwella'ch gallu i wneud eich swydd ac a fydd yn helaethu'ch rhagolygon gyrfaol, a bydd eich cyflogwr yn elwa o gael gweithiwr â chymwysterau gwell, sy'n fwy cynhyrchiol ac yn meddu ar well cymhelliant.

Pethau allweddol i gytuno â'ch cyflogwr:

 • Sut y caiff y ffioedd eu talu (a fyddwch chi'n gyfrifol am unrhyw un o'r costau?)
 • Pwy fydd yn talu am eich deunyddiau astudio?
 • Amser i ffwrdd ar gyfer dosbarthiadau, adolygu ac arholiadau
 • A fydd yr amser iffwrdd hwn yn cael ei ddidynnu o'ch lwfans gwyliau?
 • A fyddwch chi'n cael eich rhwymo i gytundeb. Os felly, pa mor hir ydyw?

Benthyciadau Proffesiynol a Datblygiad Gyrfaol

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Gyflenwr Dysgu sydd wedi cofrestru gyda Benthyciadau Proffesiynol a Datblygiad Gyrfaol, rhif cofrestru [10206]. Mae benthyciad Proffesiynol a Datblygiad Gyrfaol yn fenthyciad banc masnachol y gallwch ei ddefnyddio i helpu i dalu am ddysgu sy'n gysylltiedig â gwaith. Am ragor o wybodaeth am gymorth ariannol i gefnogi'ch dysgu, ewch i'r wefan GOV.UK neu cysylltwch â'r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol ar 0800 100 900.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am opsiynau cyllido amgen


Noswaith Agored y Brifysgol
Top