Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Plismona*

BA (Anrh)
Plismona*

Côd UCAS: 243H

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4-6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Yn 2016 cyhoeddodd y Coleg Plismona y bydd rhaid i bob swyddog heddlu newydd yng Nghymru a Lloegr fod wedi cael eu haddysgu i lefel gradd o'r flwyddyn 2020 ymlaen. Mae plismona yng Nghymru a Lloegr yn weithgaredd cymhleth a nodweddir gan yr angen i ystyried yn ofalus sut y dylai'r gyfraith, gwerthoedd, polisi cymdeithasol a blaenoriaethau sefydliadol gael eu dehongli a'u rhoi ar waith. Mae hefyd  yn cael ei nodweddu gan yr angen i ddangos sgiliau uwch wrth ymdrin yn effeithiol ac yn sensitif gydag aelodau o'r cyhoedd. Mae'r rhaglen hon yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn plismona trwy astudio ar gyfer gradd wrth ddatblygu profiad yn rôl y cwnstabl arbennig.

 

Wedi'i datblygu mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru, mae'r rhaglen BA (Anrh) Plismona'n cyfuno dysgu seiliedig ar waith sy'n seiliedig ar Cwricwlwm Cenedlaethol yr Heddlu gyda gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth a oruchwylir gan staff academaidd a swyddogion heddlu profiadol.

 

Yn ystod yr ail flwyddyn bydd myfyrwyr yn cael eu datblygu i'r pwynt y gallant ymgymryd â phatrôl annibynnol fel cwnstabl arbennig drwy gwblhau modiwlau a addysgir ychwanegol a lleoliad deg wythnos gyda Heddlu Gogledd Cymru yn llwyddiannus. Yn ystod y lleoliad hwn, bydd myfyrwyr yn astudio yr hyn sy'n cyfateb i Raglen Datblygu Dysgu Cychwynnol yr Heddlu y mae'n rhaid i holl recriwtiaid newydd yr heddlu ei chwblhau. Byddant yn ymgymryd â sifftiau ochr yn ochr â swyddogion yr heddlu rheolaidd a fydd yn asesu eu haddasrwydd ar gyfer patrôl annibynnol.

 

Disgwylir i'r bobl hynny a fydd yn symud ymlaen yn llwyddiannus ymgymryd â 16 awr o batrôl annibynnol bob mis yn ystod blwyddyn tri o'u gradd. Yn ystod y flwyddyn hon bydd myfyrwyr yn casglu tystiolaeth o'u gallu i ymarfer yn unol â safonau swyddog heddlu rheolaidd. Byddant yn cael y cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth am blismona a'r system cyfiawnder troseddol ehangach. Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn arfogi myfyrwyr  â'r holl wybodaeth, profiad ymarferol, sgiliau galwedigaethol ac allweddol angenrheidiol i fodloni gofynion gweithredol gwasanaeth yr heddlu.

 367 x 83

Mae'r BA (Anrh) Plismona newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cael statws  Darparwr Cymeradwy Cyn Ymuno gan y Coleg Plismona ac mae'n bodloni'r gofynion proffesiynol presennol ar gyfer y Dystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona (CKP). Bydd y radd BA (Anrh) Plismona newydd yn gallluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth ymarferol sydd eu hangen ar gyfer gyrfa fel Swyddog Heddlu, ac ar gyfer proffesiynau cysylltiedig yn y system cyfiawnder troseddol. Mae astudio ar gyfer ein gradd mewn Plismona yn golygu y bydd gan fyfyrwyr dystiolaeth o gyflawni'r Dystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona, yn ogystal â'u gradd BA (Anrh) Plismona, a gallant ddefnyddio'r ddau fel tystiolaeth o gyflawniad i ddarpar gyflogwyr.

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top