Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Plismona Proffesiynol*

BSc (Anrh)
Plismona Proffesiynol*

trwyddedig

gan y Coleg Plismona


datblygwch

gwybodaeth a sgiliau i weithio yn yr heddlu


siaradwyr

o asiantaethau'n darparu neu'n ymgysylltu a phlismona a chyfiawnder troseddol


Côd UCAS: 243H

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4-6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Yn dilyn y gofyniad gan Y Coleg Plismona, bydd rhaid i holl swyddogion heddlu newydd gael gradd cymeradwy mewn plismona erbyn 2020.

Mae plismona yn Lloegr a Cymru yn weithgaredd cymhleth sy'n nodweddiadol am yr angen i ystyried yn ofalus sut dylai cyfriath, gwerthoedd, polisi cymdeithasol a blaenoriaethau cfyundrefnol cael eu dehongli a'u cymhwyso. Wrth i heddluoedd Lloegr a Chymru geisio addasu i gwrdd galwadau'r 21ain ganrif, darganfyddwch radd drwyadl wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru.

Bydd y cwrs yma yn:

  • cyfuno dysgu seiliedig ar senario yn efelychu sefyllfaoedd plismona gyda darlithoedd a seminarau wedi'u dysgu gan staff academaidd profiadol a swyddogion heddlu profiadol wedi ymddeol
  • cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth academaidd a sgiliau mewn plismona

 

Bydd Myfyrwyr:

  • yn datblygu gwybodaeth o'r system cyfiawnder troseddol ehangach
  • yn arddangos sgiliau uwch mewn delio'n effeithiol a sensitif gydag aelodau'r cyhoedd ar waith sy'n seiliedig ar Gwricwlwm Cenedlaethol yr Heddlu gyda gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth a oruchwylir gan staff academaidd a swyddogion heddlu profiadol.
  • wrth gwblhau'r cwrs, gyda'r wybodaeth gyfreithiol a phlismona angenrheidiol a'r sgiliau craidd trosglwyddadwy i gwrdd â gofynion gweithredol y gwasanaeth heddlu

*Yn amodol ar ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

 

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 367 x 83

 

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top