Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Darlunio*

BA (Anrh)
Darlunio*

datblygwch

eich arddull dylunio a dawn greadigol


gweithiwch

i safonau proffesiynol


briff go iawn

gweithiwch gyda chleientiaid byd real


Côd UCAS: IL19

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd y radd hon mewn Darlunio'n eich helpu i ddatblygu'ch arddull ddarluniadol a'ch dawn am greu delweddau creadigol. Mae'r cwrs yn ymdrin ag agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig gweithio fel darlunydd gyda llais artistig unigol. Bydd y rhaglen yn eich cyfarparu ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

 

Gan weithio gyda staff profiadol sy'n weithgar yn y diwydiant, yddwch chi'n dysgu sut i greu delweddau ysgogol, gweithio i safonau proffesiynol a deall sut mae eich gwaith yn cyd-fynd â'r diwydiant.

 

Fe'ch cyflwynir i brosesau creadigol proffesiynol ac fe'ch hanogir i ehangu eich galluoedd trwy weithdai a phrosiectau ymarferol. Byddwch yn dysgu sut i ddehongli briff, nodi a datrys problemau, datblygu unigoliaeth greadigol a chynhyrchu portffolio proffesiynol.

 

Yn ogystal â datblygu sgiliau personol, proffesiynol ac entrepreneuraidd, mae ein rhaglenni'n cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau a'u cynhyrchu'n dechnegol drwy wneud printiau, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, darlunio bywyd, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar dynnu lluniau a datblygu arddull bersonol unigryw.

 

Mae gwaith celf o ansawdd uchel a llais darluniadol unigryw wrth wraidd y cwrs. Mae cyfleoedd cyson i archwilio eich arddull, defnyddiau eich gwaith, ich defnydd o gyfryngau a thechnoleg drwy gydol y rhaglen.

 

Mae'r busnes o weithio fel artist ar ei liwt ei hun yn agwedd bwysig ar y cwrs, gan gwmpasu cyngor ymarferol o farchnata a hunan-hyrwyddo i gontractau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid. Mae gweithio ar briffiau byw a chystadlaethau ar gael ac yn cael eu hannog.

 

 *Yn amodol ar ddilysuMae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym raglen ar gyfer cymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros am eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u nodir fel rhai sy'n 'amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. O ran y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n amodol ar ddilysu, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani'n cael ei dilysu, caiff manylion eu cyfleu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

CWRDD Â'R STAFF


Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top