Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Iechyd a Lles y Cyhoedd

BSc (Anrh)
Iechyd a Lles y Cyhoedd

Cod UCAS
L510
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r Deyrnas Unedig yn wynebu heriau iechyd sylweddol yn yr 21ain ganrif. Mae'r rhain yn cynnwys cefnogi poblogaeth sydd yn gynyddol hŷn, y cyfraddau gordewdra cynyddol a dewisiadau ffordd o fyw gwael eraill sy'n effeithio ar iechyd unigolion a'r gymdeithas gyfan. Ar draws y DU, mae'r agenda iechyd a gofal cymdeithasol yn fater gwleidyddol allweddol ac mae integreiddio parhaus ar draws meysydd iechyd a gofal cymdeithasol (Llywodraeth Cymru 2015, Ymddiriedolaeth Nuffield 2015). Mae'r ffigurau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (2015) yn dangos bod cost gofal iechyd wedi codi £95.7 biliwn ers 1997, a chan hynny yn dangos galw cynyddol ar wasanaethau sydd eisoes yn bodoli. 

 

O ganlyniad i hyn, mae'r sector yn profi datblygiad rolau newydd ac arloesol sy'n croesi ffiniau gyrfaol traddodiadol er mwyn sicrhau gwasanaethau iechyd a lles perthnasol a di-dor.

 

Mae rolau iechyd a gofal cymdeithasol cysylltiedig  o fewn y trydydd sector, darpariaeth breifat ac Awdurdodau Lleol yn cael eu dal fwyfwy gan bobl nad ydynt yn gweithio mewn rolau 'traddodiadol' megis nyrsio neu waith cymdeithasol ond sy'n gofyn am ddealltwriaeth o anghenion y bobl hynny yn y gymuned, yn enwedig y rhai er enghraifft gyda chyflyrau tymor hir,gofalwyr anffurfiol ac o fewn rôl ataliol ymgyrchoedd iechyd y cyhoedd. Mae hyrwyddo iechyd a lles felly'n hanfodol er mwyn darparu cymorth i unigolion a chymunedau i'w galluogi i fyw bywydau mwy iach.

 

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i roi'r wybodaeth, sgiliau a rhinweddau i raddedigion i'w galluogi i weithio yn y sector arloesol hon sy'n tyfu er mwyn cynorthwyo pobl i fyw bywydau mwy iach a lleihau nifer yr achosion o salwch.

 

Mae'r rhaglen yn cael eu cyflwyno drwy nifer o ddulliau amrywiol o ddarlithoedd rhyngweithiol a thrafodaethau dosbarth, gwaith mewn grwpiau a chymryd rhan mewn fforymau ar-lein, yn ogystal â defnyddio dulliau astudio dan gyfarwyddyd ac annibynnol.

 

Mae amrywiaeth o asesiadau ar draws y rhaglen sy'n sicrhau bod gan bob un o'r graddedigion CV cyflawn – bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn dabtlygu ymgyrchoedd iechyd byd-eang, cynhyrchu taflenni hybu iechyd a rhoi cyflwyniadau, sy'n adlewyrchu'r sgiliau bywyd-go iawn sydd eu hangen ar ddarpar gyflogwyr. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu eu hunan ymwybyddiaeth a'u llythrennedd emosiynol, ynghyd â'u sgiliau adfyfyriol a rhyngbersonol - pob un ohonynt yn brif rinweddau er mwyn dod yn ymarferydd effeithiol a chymwys.

 

Mae'r cwrs yn cael ei addysgu ar 2 ddiwrnod llawn yr wythnos ond disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaethau dan gyfarwyddyd ac annibynnol tu allan i'r oriau hyn. Pennir tiwtor personol i bob myfyriwr wrth iddynt gofrestru a fydd yn eu cefnogi drwy gydol eu cyfnod ar y rhaglen. Mae'r adran yn gweithredu polisi drws agored, sy'n golygu nad oes rhaid i fyfyrwyr wneud apwyntiad er mwyn gallu cael mynediad at eu tiwtor personol ond mae croeso iddynt alw heibio. Rydym hefyd yn cynnig system mentor cyfoedion sefydledig, fel y gall myfyrwyr gael gafael ar gymorth gan eu cyd-ddysgwyr.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top