Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Astudiaethau Addysg<br/> BLWYDDYN ATODOL

BA (Anrh)
Astudiaethau Addysg
BLWYDDYN ATODOL

atodol

eich cymhwyster i radd BA


ALSA

Opsiwn Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Achrededig (ALSA) ar gael


arian

yn y Fframwaith Rhagoriath Addysgu


Côd UCAS: 3R6B

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: N/A N/A

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Cafodd yr Adran Addysg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ei graddio'n rhif un yn y DU yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2018 The Times a'r Sunday Times a'u gosod yn ail yng Nghymru (chweched yn y DU) o ran profiad myfyrwyr. Cynlluniwyd y cwrs yma ar gyfer yr ymarferwyr addysg ac aml-asiantaethol hynny sydd â Gradd Sylfaen mewn maes pwnc sy'n gysylltiedig ag Addysg, megis Cefnogaeth Dysgu, Astudiaethau Plentyndod, Astudiaethau Addysg sydd am barhau i astudio ochr yn ochr â gweithio.

 

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i adfyfyrio'n feirniadol ar ymarfer addysgol ac adeiladu ar eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch sgiliau i ddatblygu'ch ymarfer seiliedig ar waith ymhellach. Cynlluniwyd y cwrs yma i roi'r cyfle ichi ddatblygu eich sgiliau a'ch galluoedd yng nghyd-destun eich gwaith presennol.  Mae'r cyfle i ddewis o amrywiaeth o fodiwlau dewisol yn rhoi'r hyblygrwydd ichi deilwra'r cwrs yn unol â'ch diddordebau neu'ch uchelgeisiau gyrfaol.

 

Mae gan y cwrs poblogaidd hwn hanes hir o ddarparu llwybr uchel ei barch a llwyddiannus i addysgu cynradd trwy Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR - Addysg Gynradd) neu gymhwyster ôl-orfodol (PcET - Addysg  i Oedolion ac Addysg Bellach), tra'n gadael ichi gadw'ch opsiynau yn agored ar gyfer amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa eraill sy'n ymwneud â gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Yn seiliedig ar gyfuniad o astudio academaidd a phrofiad gwaith , mae'r rhaglen yn ystyried safbwyntiau damcaniaethol sy'n dod o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau gan gynnwys: addysg, cymdeithaseg, seicoleg, athroniaeth, iechyd a lles/cyfiawnder cymdeithasol.

 

Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sy'n feirniadol wybodus am faterion cyfoes sy'n ymwneud ag astudiaethau addysg a phlentyndod; graddedigion sydd â'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwysedd proffesiynol sydd eu hangen i arloesi'n llwyddiannus ac ysgogi polisïau ac arferion o fewn y gweithlu addysg ac astudiaethau plentyndod. Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno gan staff cymwys a phrofiadol sy'n dod o ystod o gefndiroedd addysg, plant a chymuned. Mae llawer ohonynt yn ymwneud yn weithredol ag ymchwil, cyhoeddi ac arholi allanol mewn prifysgolion eraill.

 

367 x 83

 

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top