GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Mercher Pythefnos
Sesiynau Galw Heibio Rhithiol Addysg
Dydd Mercher, 4:00pm - 6:00pm

Beth am ddod i un o'n sesiynau gwybodaeth galw heibio anffurfiol?

Bydd staff yr Adran Addysg ar gael ar-lein rhwng 4.00pm a 6.00pm i drafod ein rhaglenni Addysg ar y dyddiadau canlynol:

  • 21 Gorffenaf 2021
  • 4 Awst 2021
  • 18 Awst 2021
  • 1 Medi 2021
  • 15 Medi 2021

Gallant ateb cwestiynau ynghylch strwythur ein cyrsiau rhan amser a llawn amser, gofynion mynediad ac unrhyw ymholiadau eraill sydd gennych. 

Mynnwch le yma i gael y ddolen i'ch sesiwn ddewisol.


RTP MERCH
Sesiynau Dychwelyd i Nyrsio
4:30pm - 5:30pm

Ydych chi'n meddwl dychwelyd i yrfa mewn nyrsio? P'un a ydych ar y gofrestr dros dro ac eisiau gwneud eich dychweled un barhaol neu rydych chi newydd benderfynu mai nawr yw'r amser iawn i chi fynd yn ôl fewn i nyrsio, dewch i sgwrsio â'n hacademyddion am eich opsiynau yn un o'n sesiynau gwybodaeth galw heibio anffurfiol.

Bydd y tîm Dychwelyd i Nyrsio ar gael ar-lein rhwng 4.30pm a 5.30pm i drafod y rhaglen hon ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mercher 28 Gorffenaf 2021

Dydd Mercher 11 Awst 2021

Cofrestrwch yma i gael dolen i'ch sesiwn rithiol ddewisol.


28 Gorff
Y Defnydd o System Leoli Fyd-eang (GPS) mewn Chwaraeon: Buddion, Cyfyngiadau a Photensial
28 Gorffenaf 2021 4yp-5yp

Darperir gan Richard Lewis. Mae'r defnydd o System Leoli Fyd-eang (GPS) wedi dod yn safonol mewn chwaraeon tîm. Mae'r dechnoleg wisgadwy hon wedi caniatáu gwyddonwyr chwaraeon i ddeall ac adnabod blinder mewn athletwyr, gan leihau'r risg o anaf a gwella effeithlonrwydd hyfforddiant.

Ymunwch â ni wrth i Richard drafod rôl GPS mewn chwaraeon o'r safon uchaf, ei gyfyngiadau a'i ddefnydd posib yn y dyfodol. Archebwch eich lle yma.


2 Awst
Dosbarth Meistr Troseddeg: The Silence of the Lambs – Alfredo Ballí Treviño
2 Awst 2021 6pm-7pm

Ymunwch â ni wrth i ni drafod cynrychiolaeth Alfredo Ballí Treviño yn y ffilm ‘The Silence of the Lambs’. Yn ystod y sesiwn hon, archwilir gorliwiad y cyfryngau o achosion, a'r portread rheibus o lofruddion cyfresol

Bydd cynnwys ar gael i chi ar-lein o 9am ddydd Gwener 30 Gorffennaf. I ddilyn, cynhelir sesiwn Holi ac Ateb fyw gydag aelod o'r Tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ddydd Llun 2 Awst am 6pm.

NODER: Nid oes rhaid i chi wylio'r ffilm i gymryd rhan yn y dosbarth meistr hwn.

18+ YN UNIG

Rhaglun: https://www.youtube.com/watch?v=W6Mm8Sbe__o

Archebwch eich lle yma.


25 Awst
Gwyddor Chwaraeon – Ymagwedd Wynebu’r Myfyriwr
25 Awst 2021 4-5pm

Darperir gan Julian Ferrari. Yn ystod y 112 mis diwethaf gwelwyd symudiad oddi wrth gyrsiau Addysg Uwch a ddarperir. Bu’n rhaid i’r gwaith o addysgu Gwyddor Chwaraeon, sy’n bwnc ymarferol yn ei hanfod, addasu i fodloni’r gofynion hyn a mwy, a dyna fu ein hymagwedd.

Ymunwch â ni wrth i Julian amlygu rhai o’r heriau a wynebir, rhwystrau i’w goresgyn a chyfleoedd i’r dyfodol a ddaeth yn amlwg yn sgil yr ymagwedd gyfunol o ddarparu’r cwrs.

Archebwch eich lle yma.


29 Medi
Cyfergyd mewn Chwaraeon a Rôl yr Adsefydlwr Chwaraeon Graddedig
29 Medi 2021 4yp-5yp

Darperir gan Daniel Morris. Mae cydnabod a rheoli anaf trawmatig i'r pen mewn chwaraeon wedi dod yn bwnc trafod yn y blynyddoedd diwethaf. Yn gysylltiedig â hyn mae cymhlethdodau yn ystod gyrfa, ac yn dilyn gyrfa.

Ymunwch â ni a Daniel ar y consensws diweddaraf ar gyfergyd sy'n gysylltiedig â chwaraeon. Bydd Daniel hefyd yn trafod rôl yr Adsefydlwr Chwaraeon Graddedig, gyda rhai diweddariadau ar y proffesiwn. Archebwch eich lle yma


10 Tach
Defnyddio'r 5C Fel Cerbyd ar gyfer Cydlyniad Amlddisgyblaethol
10 Tachwedd 2021 4-5pm

Danfonwyd gan Tom King. Ar gyfer y Seicolegydd Chwaraeon sy'n gweithio yn y maes pêl-droed proffesiynol, mae bellach yn orfodol i ymgorffori hyfforddiant sgiliau seicolegol o fewn y cyd-destun amlddisgyblaethol.

Ymunwch â Tom i archwilio ei brofiadau o weithio o fewn academïau pêl-droed proffesiynol a'r defnydd o'r rhaglen 5C (Ymrwymiad (Commitment), Cyfathrebu (Communication), Canolbwyntio (Concentration), Rheolaeth (Control) a Hyder (Confidence)), i hyrwyddo neges gydlynol o gymorth seicolegol a chynyddu ymgysylltiad gan bob unigolyn sydd ynghlwm â datblygiad chwaraewr.

Archebwch eich lle yma.


20 Hyd
Adferiad Maethol ar ôl Salwch Difrifol
20 Hydref 2021 4yp-5yp

Darperir gan Vicky Davies. Mae maeth yn chwarae rhan bwysig mewn adferiad yn dilyn salwch sy'n cychwyn yn ddirybudd, megis heintiau feirol neu facterol. Mae ailadeiladu cryfder, stamina a chwant bwyd yn nodau adsefydlu cyffredin i'r bobl hynny sy'n adfer o amrywiaeth o salwch difrifol, ac eithrio diagnosis penodol.


Ymunwch â ni wrth i Vicky drafod y strategaethau maeth gwahanol a ellir eu mabwysiadu i gefnogi'r daith adsefydlu ac adfer. Archebwch eich lle yma.


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top