GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Maw wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Rheolaeth Adnoddau Dynol
Bob Dydd Mawrth, 4-6yp, Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Rheolaeth Adnoddau Dynol

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Mer Wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Addysg
Dydd Mercher, 4-6yp

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Addysg. Mae'r sesiynau yn Yr Astudfa'n wythnosol.

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir:

 • MA Addysg
 • PGCE (PcET)
 • BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant
 • BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant
 • BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA)
 • BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol)

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Iau Wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Busnes
Bob Dydd Iau, 12-2yp yn Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 12-2yp i drafod rhaglenni Busnes. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


16 Gor
Cyfres Dysgu ‘Noson Olau’: “Pwysigrwydd pobol yn iechyd cyhoeddus”
Dydd Mawrth, Gorffennaf 16, 2019, 6-8yp

Os Oes gennych ddidordeb mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am yr herion allweddol yn y meysydd hyn, beth am fynychu un o’n seminarau ‘noson olau’? Cyflwynir y gyfres gan staff dygsu iechyd, iechyd feddwl a lles mewn lleoliadau anffurfiol ar Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i fod yn amgylcheddau dysgu ysgogol a hwyl ar gyfer y nosweithiau haf olau. Mi fydd yn nosweithiau yn ymdrin â’r pynciau canlynol: "Pwysigrwydd pobol yn iechyd cyhoeddus”: Pam fod iechyd yn fusnes pawb.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


23 Gor
Dosbarth Feistr Rheoli Adnoddau Dynol
Dydd Mawrth, Gorffennaf 23, 2019, 10am-4pm

Ydych eisiau gwybod am weithio mewn Adnoddau Dynol? Canfyddwch beth syth wir yn digwydd mewn swyddfa AD yn ein dosbarth feistr. Bydd hanner cyntaf y dosbarth yn canolbwyntio ar gyfrifoldebau gweithwyr AD o fewn sefydliad, a sut mae AD wedi esblygu a thrawsnewid dros y blynyddoedd i fod yn rhan allweddol o strategaeth gorfforol.

Bydd ail hanner y diwrnod yn archwilio dyfodol AD a pha dueddiadau fydd yn effeithio ar ymarferiadau a strategaethau presennol, yn ogystal â chanfod sut y bydd AD yn allweddol o ran ateb gofynion busnes mewn meysydd fel buddsoddi adnoddau a datblygu talent ac arweiniad.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


25 Gor
Noswaith Pwnc Gwyddor Biofeddygol
Dydd Iau, 25 Gorffennaf, 2019

Dewch i’n noswaith pwnc ar 25 Orffenaf os ydych yn weithiwr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn astudio gradd Feistr biofeddygaeth, yn cynnwys Ymchwil Clinigol Cymhwysol, Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol a Gwyddor Fiofeddygol. Bydd y noswaith yn cynnwys:

 • Cyrraedd a Chroeso - Lluniaeth
 • Trosolwg a Chefndir Cwrs - Cwrdd â’r Darlithwyr
 • Amlinelliadau Cwrs ac Amcanion Dysgu - Prosiect Ymchwil a Thraethawd Hir
 • Taith o gwmpas Cyfleusterau Canolfan Ymchwil Clinigol Gogledd Cymru
 • Trafodaeth Agored

I gadw lle ebostiwch bcu.nwcrc@wales.nhs.uk


31 Gor
Seicoleg: Archwilio Trawma yn ystod Plentyndod yng Nghyd-destun Ymlyniad
Dydd Mercher, Gorffennaf 31, 2019

Sut mae trawma yn ystod plentyndod yn effeithio ar ymlyniad fel oedolyn? Mae’r sgwrs hwn yn cynnig cyflwyniad byr i’r pwnc ac yn eich annog i fyfyrio ar ddamcaniaeth ymlyniad a’i harwyddocâd i’n perthnasau gyda phobl eraill.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


7 Awst
MA Rheolaeth Adnoddau Dynol bore pwnc
Dydd Mercher, Awst 7, 2019, 10am - 12pm

Eisoes yn gweithio yn AD ac eisiau eich rhagolygon am yrfa? Efallai eich bod mewn swydd rheoli ac eisiau cynyddu’ch sgiliau a gwybodaeth, neu yn chwilio am newid o ran eich gyrfa? A wyddoch y gall Gradd Meistr Adnoddau Dynol eich paratoi am sawl cyfle gyrfa mewn AD ac yn ffordd berffaith i wireddi’ch dyheadau proffesiynol?

Mae’r bore pwnc yma’n gyfle perffaith i ganfod mwy am astudio RAD ar lefel ôl-raddedig. Dygwch mwy am y pynciau a ddysgir ar y cwrs MA, asesiadau, a sut mae gwersi wedi’u strwythuro i’ch darparu hefo’r sgiliau academaidd ac ymarferol y byddech eu hangen i symud ymlaen yn eich gyrfa. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


7 Awst
Sesiwn blasu Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd
Dydd Mercher, Awst 7, 2019, 6-8pm

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio MRes Gwyddor Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd ac os hoffech wybod mwy am y cwrs a beth i'w ddisgwyl, dewch i'n sesiwn blasu ddydd Mercher, Awst 7.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


7 Awst
Diwrnod pwnc hanes
Dydd Mercher, Awst 7, 2019, 10am - 3pm

Ymunwch a ni am gyflwyniad i astudio hanes a gweld pa mor ddiddirol yw'r gorffennol! Byddwch yn dysgu am:

 • Bywyd Elizabeth I
 • Diwylliant a chymdeithas Wrecsam yn y 19eg ganrif
 • Trosedd a chosb Fictorianaidd 

 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


14 Awst
Dosbarth Feistr Rheoli Adnoddau Dynol
Dydd Mercher, Awst 14, 2019, 10am-4pm

Ydych eisiau gwybod am weithio mewn Adnoddau Dynol? Canfyddwch beth syth wir yn digwydd mewn swyddfa AD yn ein dosbarth feistr. Bydd hanner cyntaf y dosbarth yn canolbwyntio ar gyfrifoldebau gweithwyr AD o fewn sefydliad, a sut mae AD wedi esblygu a thrawsnewid dros y blynyddoedd i fod yn rhan allweddol o strategaeth gorfforol.

Bydd ail hanner y diwrnod yn archwilio dyfodol AD a pha dueddiadau fydd yn effeithio ar ymarferiadau a strategaethau presennol, yn ogystal â chanfod sut y bydd AD yn allweddol o ran ateb gofynion busnes mewn meysydd fel buddsoddi adnoddau a datblygu talent ac arweiniad.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


21 Awst
Seicoleg diwrnod pwnc
Dydd Mercher, Awst 21, 2019, 5.30-8.30pm

Ymunwch â’r darlithydd seicoleg, Dr Shubha Sreenivas wrth iddi drafod damcaniaeth hunan sylweddoli Carl Rogers, sydd yn esbonio’r amcan dynol sylfaenol i wireddi’n potensial, a bod yr hyn y byddem yn hoffi bod h.y. ein ‘hunan delfrydol’. Mae’r tueddiad tuag at ein ‘hunan delfrydol’ yn golygu fod gwrthdaro cyson rhwng y ffordd rydym yn deal ein hunan yn bresennol h.y. ein ‘gwir hunan’. Beth yw hanes y daith i ganfod ein ‘hunan delfrydol’ a sut mae’n effeithio’n bywydau?

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


5 MEDI
Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol & Bywyd: Diwrnod Ymgeiswyr Blwyddyn Sylfaen
Dydd Iau, Medi 5, 10yb-1yp

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio blwyddyn sylfaen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam? Os hynny, pam na ddowch chi i'n diwrnod ymgeiswyr am gyfle i archwilio eich pynciau dewisol a'r math o weithgareddau byddwch yn ymgymryd â hwy ar y cwrs. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld ein Hundeb Myfyrwyr bywiog a'r llety gall fod yn gartref newydd i chi. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr cyfredol gall ateb eich cwestiynau, dangos eu gwaith i chi a dweud wrthych pam ddewison nhw astudio â ni.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


11 Medi
Therapi galwedigaethol diwrnod pwnc
Dydd Mercher, Medi 11, 2019, 9.30-11.30am

Os oes diddordeb gennych mewn astudio therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i’n bore pwnc ar ddydd Mercher, 11 Medi. Cewch drosolwg o’r maes o ran gyrfa, canfod mwy am y rhaglen, y broses ymgeisio a chyllid. Bydd hefyd cyfle i siarad â thîm y rhaglen a myfyrwyr presennol.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


27 Tach
Therapi galwedigaethol diwrnod pwnc
Dydd Mercher, Tachwedd 27, 2019, 9.30-11.30am

Os oes diddordeb gennych mewn astudio therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i’n bore pwnc ar ddydd Mercher, Tachwedd 27. Cewch drosolwg o’r maes o ran gyrfa, canfod mwy am y rhaglen, y broses ymgeisio a chyllid. Bydd hefyd cyfle i siarad â thîm y rhaglen a myfyrwyr presennol.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


1 Ebr
Therapi galwedigaethol diwrnod pwnc
Dydd Mercher, Ebrill 1, 2020, 9.30-11.30am

Os oes diddordeb gennych mewn astudio therapi galwedigaethol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i’n bore pwnc ar ddydd Mercher, Ebrill 1. Cewch drosolwg o’r maes o ran gyrfa, canfod mwy am y rhaglen, y broses ymgeisio a chyllid. Bydd hefyd cyfle i siarad â thîm y rhaglen a myfyrwyr presennol.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


sgwrs nawr
Top