GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Dyddiau pwnc

Dyddiau pwnc

Diwrnodau pwnc yw diwrnodau cwrs-benodol sy'n cynnig cyfle ichi gael gwybod mwy o fanylion am eich dewis gwrs.

Efallai eich bod eisoes wedi ymweld â ni ar un o'n diwrnodau agored i israddedigion, ond bydd y cwestiynau sydd gennych nawr yn wahanol iawn i'r rhai a oedd gennych cyn ichi wneud eich cais a'ch dewisiadau cychwynnol.

Ymweld â ni yw'r ffordd orau o gael argraff o sut mae'n teimlo i fod yn rhan o'n cymuned o fyfyrwyr a byddwch hefyd yn gallu cwrdd ag ymgeiswyr eraill sy'n gobeithio astudio yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae rhai o'r dyddiau wedi eu cynllunio ar gyfer ymholwyr, tra bod rhai eraill ar gyfer ymgeiswyr ac ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cael cynnig lle ar gwrs gyda ni.

Os ydych yn dymuno mynychu unrhyw un o'r digwyddiadau isod, cofrestrwch yma, gan nodi pa faes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Diwrnodau Pwnc/i Ymgeiswyr sydd ar y gweill

Iau Wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Busnes
Bob Dydd Iau, 12-2yp yn Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 12-2yp i drafod rhaglenni Busnes. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Maw wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Rheolaeth Adnoddau Dynol
Bob Dydd Mawrth, 4-6yp, Yr Oriel

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Busnes ar gael yn Yr Oriel rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Rheolaeth Adnoddau Dynol

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Mer Wythnosol
Sesiynau Galw Heibio Addysg
Dydd Mercher, 4-6yp

Pam na ddewch i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol wythnosol?

Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa rhwng 4-6yp i drafod rhaglenni Addysg. Mae'r sesiynau yn Yr Astudfa'n wythnosol o Fehefin 5.

Dyma'r rhaglenni a gynhwysir:

 • MA Addysg
 • PGCE (PcET)
 • BA (Anrh) Addysg ac Astudiaethau Plant
 • BA (Anrh) Teuluoedd ac Astudiaethau Plant
 • BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA)
 • BA (Anrh) Astudiaethau Addysg (atodol)

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


3-14 Meh
Sioe Haf Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Dydd Llun 3 - Dydd Gwener 14 Mehefin 2019, 10am - 4pm

Bydd y sioe flynyddol yn cynnwys artistiaid, dylunwyr, gwneuthurwyr a pherfformwyr graddedig sy'n cyflwyno eu gwaith proffesiynol i'w arddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

Bydd cyfoeth eang o greadigrwydd, sgiliau ac arbenigedd ar gael o gyrsiau yn amrywio o:

 • Celf & Dylunio
 • Dyluniad Pensaernuralol
 • Cyfrifiaduro
 • Cyfryngau, Dyniaethau a Theatr

11 MEH
Sesiwn Galw Heibio Hanes
Dydd Mawrth, Mehefin 11, 4.30-6yp

Darganfyddwch ein gradd hanes cymdeithasol a diwylliannol yn un o'n sesiynau galw heibio. Yn archwilio teulu, ffasiwn, trosedd, celf, propaganda a mwy, bydd y radd hon yn mynd a chi ar siwrne o gyfnod y Rhufeiniaid i'r oes fodern.

Dewch i gwrdd â'r tîm hanes, cael sgwrs a darganfod mwy am astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam!

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


18 Meh
Diwrnod Pwnc Celfyddydau Cymhwysol
Dydd Mawrth, 18 Mehefin, 2019 9.30am - 4.30pm

Ymunwch â ni i gael cipolwg ymarferol cyffrous ar y Celfyddydau Cymhwysol. Yn ystod y dydd byddwch yn gweithio gyda’n staff profiadol ac fe gewch gipolwg cyffrous ar bosibiliadau astudio gyda ni. Tra eich bod chi yma cewch gyflwyniad i sgiliau creu gemwaith a gwneud eich modrwyau stacio eich hunain. Yn dilyn hyn, yn y prynhawn fe gewch chi gyflwyniad i glai, gan ddysgu sut i greu ffurf a gwead mewn cerameg.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


19 Meh
Diwrnod blasu Ysgrifennu Creadigol
Dydd Mercher, Mehefin 19, 2019 9yb-1yp

Ymunwch a’n darlithwyr Ysgrifennu Creadigol ar gyfer bore’n llawn o weithdai cyffrous. Gadwch inni ddod a chwedleua’n fyw a’ch tywys trwy’r broses creu straeon gwych.

 • Sesiwn 1: 9.30-10.45 Mike Miles - Dweud Stori
 • Sesiwn 2: 11-12.15 Deniz Baker - Adroddiant - Yr Hanfodion
 • Sesiwn 3: 12.15 Taith campws/ gwybodaeth am ymgeisio

Yn ddelfrydol bydd cyfranogion yn mynychu’r digwyddiad cyfan, ond o bosib byddent eisiau ymuno a detholiad, neu un o’r sesiynau, os na allent fynychu’r sesiynau i gyd. Gan mai gweithdy yw pob sesiwn, rydym yn gofyn i gyfranogion fod yn bresennol trwy’r holl sesiwn

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


21 Meh
Prynhawn Pwnc Technoleg Cyfryngau Creadigol
Dydd Gwener, 21 Mehefin, 2019 1-3.15pm

Dewch draw i’n prynhawn i gael blas ar Dechnoleg Cyfryngau Creadigol i ddarganfod rhai o’r amrywiol bynciau cyffrous y gallech chi eu hastudio yma gyda ni. Cewch brofiad ymarferol o weithio gyda sgriptiau teledu cyn dod â nhw’n fyw yn ein stiwdio; dysgu mwy am y dechnoleg ddiddorol a ddefnyddiwn , a’r darlithwyr fydd yno i’ch helpu i ddod â’r holl beth yn fyw.

Byddwn yn rhoi sylw i feysydd

 • Y Cyfyngau
 • Technoleg
 • Cyfathrebu
 • Newyddiaduriaeth

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


21 MEH
Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol & Bywyd: Diwrnod Ymgeiswyr Blwyddyn Sylfaen
Dydd Gwner, Mehefin 21, 10yb-1yp

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio blwyddyn sylfaen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam? Os hynny, pam na ddowch chi i'n diwrnod ymgeiswyr am gyfle i archwilio eich pynciau dewisol a'r math o weithgareddau byddwch yn ymgymryd â hwy ar y cwrs. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld ein Hundeb Myfyrwyr bywiog a'r llety gall fod yn gartref newydd i chi. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr cyfredol gall ateb eich cwestiynau, dangos eu gwaith i chi a dweud wrthych pam ddewison nhw astudio â ni.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


25 Meh
Iechyd Meddwl - Y Dosbarth Meistr
Dydd Mawrth, Mehefin 25, 10am - 4pm

Os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd meddwl ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu os hoffech gael gwybod am ein cyrsiau iechyd meddwl, dewch i'n Dosbarth Meistr Iechyd Meddwl.

Yn y bore, bydd trafodaethau rhyngweithiol yn mynd â chi o'r cyfnod Hippocratig hyd at y cyfnod presennol i weld sut mae ein syniadau ynghylch iechyd a salwch meddwl wedi datblygu. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae'r syniadau hyn yn dylanwadu ar ein barn heddiw a gofyn y cwestiwn - beth yw salwch meddwl? Bydd y prynhawn yn cael ei neilltuo i llesiant. Byddwn yn edrych ar yr hyn y mae llesiant yn ei olygu mewn gwirionedd, gan edrych ar y Pum Ffordd at Lesiant, a meddwl yn greadigol am sut y gallwn helpu unigolion a chymunedau i roi hwb i'w gwytnwch a theimlo'n dda.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk 


26 Meh
Cwrsfeistr Datblygu Iechyd Cymunedol
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu cymunedau hapusach ac iachach, ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu’r cyrsiau iechyd a lles sydd ar gael ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i’n Gwrsfeistr Datblygu Iechyd Cymunedol.

Yn y bore mi fydd cyflwyniad i rai o’r herion allweddol sydd yn wynebu ein cymdeithas, fel anghydraddoldebau iechyd a gordewdra, a sut maen nhw’n datblygu yn y gymuned. Mi fydd y prynhawn yn archwilio sut i hybu iechyd a lles yn y gymuned, wrth drafod newyddbethau fel rhagnodi cymdeithasol a hybau gofal cymunedol.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


26 Meh
Diwrnod Pwnc Hanes
Dydd Mercher, 26 Mehefin, 2019 10am-3pm

Erioed wedi dilyn cwrs gradd? Ymunwch â ni i gael cyflwyniad i astudio hanes a gweld pa mor ddiddorol y gall y gorffennol fod. Byddwch yn darganfod mwy am fywyd Elisabeth I, Diwylliant a Chymdeithas Wrecsam yn y 19eg Ganrif a Throsedd a Chosb yn Oes Fictoria. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


5 MEDI
Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol & Bywyd: Diwrnod Ymgeiswyr Blwyddyn Sylfaen
Dydd Iau, Medi 5, 10yb-1yp

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio blwyddyn sylfaen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam? Os hynny, pam na ddowch chi i'n diwrnod ymgeiswyr am gyfle i archwilio eich pynciau dewisol a'r math o weithgareddau byddwch yn ymgymryd â hwy ar y cwrs. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld ein Hundeb Myfyrwyr bywiog a'r llety gall fod yn gartref newydd i chi. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr cyfredol gall ateb eich cwestiynau, dangos eu gwaith i chi a dweud wrthych pam ddewison nhw astudio â ni.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


17 Mai
Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Diwrnod Ymgeiswyr Blwyddyn Sylfaen
Dydd Gwener, Mai 17, 2019

Ydych chi wedi gwneud cais i astudio blwyddyn sylfaen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam? Os hynny, pam na ddowch chi i'n diwrnod ymgeiswyr am gyfle i archwilio eich pynciau dewisol a'r math o weithgareddau byddwch yn ymgymryd â hwy ar y cwrs. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld ein Hundeb Myfyrwyr bywiog a'r llety gall fod yn gartref newydd i chi. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd â rhai o'n myfyrwyr cyfredol gall ateb eich cwestiynau, dangos eu gwaith i chi a dweud wrthych pam ddewison nhw astudio â ni.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Top