Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Gwaith Ieuenctid a Chymuned (gyda blwyddyn sylfaen) (JNC)

BA (Anrh)
Gwaith Ieuenctid a Chymuned (gyda blwyddyn sylfaen) (JNC)

Côd UCAS: 4KWS

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Cwrs cyffrous yw hwn, sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl sydd eisiau gweithio gyda phlant, pobl ifanc, cymunedau a grwpiau ar y cyrion.

 

Byddwch yn dysgu dulliau, gwerthoedd a sgiliau ymgysylltu gwaith ieuenctid ar gyfer gweithio gydag unigolion a grwpiau i gefnogi eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol.

 

Drwy’r cwrs hwn, gallwch gael cymhwyster proffesiynol sydd wedi ei gymeradwyo gan Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru gyda dros draean o'ch amser mewn gweithgareddau lleoliad. Bydd cwblhau'r radd a chael cymhwyster proffesiynol JNC yn caniatáu i chi gofrestru â'r Cyngor Gweithlu Addysg yng Nghymru fel Gweithiwr Ieuenctid.

 

Yn ogystal â chyfleoedd am leoliadau yng Nghymru a'r DU, mae yno hefyd gyfleoedd i wneud lleoliad a ariennir yn rhannol drwy raglen Erasmus â phrifysgol yn Ewrop.


Mae adran ieuenctid a chymuned ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cael ei hystyried fel "cartref gwaith ieuenctid yng Nghymru", ar ôl cynnig addysg a hyfforddiant i'r sector ieuenctid a chymuned am fwy na 41 mlynedd. Gan hynny mae gan yr adran gysylltiadau ardderchog â chyflogwyr ar draws Gogledd Cymru, Gogledd-orllewin Lloegr, a Chanolbarth Lloegr, ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws y sector statudol, y sector gwirfoddol a'r trydydd sector.


Dylech fod yn ymwybodol y gall fod yn rhaid ichi weithio tu allan i oriau gwaith arferol, e.e. gyda'r nos neu dros y penwythnos, tra ar leoliad oherwydd natur y proffesiwn hwn.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned Cod UCAS: L593

 

 *Yn amodol ar ail-ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

367 x 83ETS logo

 

 

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top