Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)*

BEng (Anrh)
Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)*

Côd UCAS: HH3P

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd peirianneg adnewyddadwy a chynaliadwy yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r ddynolryw heddiw - ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, diogeledd ynni a rheoli llygredd.


O astudio'r flwyddyn sylfaen, bydd dysgwyr yn gallu datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau o ddisgyblaethau sy'n gysylltiedig â pheirianneg a ffyrdd o'u cymhwyso sy'n helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer blynyddoedd astudio pellach a llwyddiant mewn gradd beirianneg.

 

Ar gyfer myfyrwyr sydd am fod ar flaen y gad o ran datrysiadau newydd a chost-effeithiol ym maes peirianneg a fydd yn helpu i fodloni'r angen am ynni adnewyddadwy, efallai mai'r radd hon fydd eich cam nesaf.

 

Mae'r cwrs a ddatblygwyd gan staff sy'n weithgar o ran ymchwil ac sydd â phrofiad proffesiynol ac academaidd cadarn, mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddarparu'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd, gan weithio gyda thechnolegau arloesol a'u datblygu mewn amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys ynni adnewyddadwy, technoleg gynaliadwy, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, Busnes a llawer mwy.

 

Mae nifer o astudiaethau achos ac ymweliadau maes trwy gydol y cwrs, yn rhoi cyd-destun byd go iawn i'r radd. Mae ymweliadau blaenorol wedi cynnwys ymweld â Mynydd Gwefru (cynllun hydro), ffermydd Gwynt a Solar, Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT), gweithgynhyrchu ffotofoltaidd/ canolfannau ymchwil, gweithfeydd hydro a biomas.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BEng (Anrh) Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy Cod UCAS: HH36

 

*Yn amodol ar ddilysu Fel rhan o'i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae'r Brifysgol wrthi'n datblygu cyrsiau newydd a chyrsiau wedi'u diweddaru. Rydym wrthi'n cymeradwyo manylion y cyrsiau hyn ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, sy'n cael ei alw'n broses 'ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau. Caiff y rhan fwyaf o gyrsiau newydd sy'n dal i fod yn 'destun eu dilysu' eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond, nid yw hyn wedi'i warantu ac os na fydd y cwrs yn parhau'n unol â'r disgwyl, neu os caiff ei ddiwygio'n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi am hynny a chaiff y rheiny sydd wedi cael cynnig lle gymorth i ddod o hyd i gwrs addas arall naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

 

 

367 x 83

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top