Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)

BEng (Anrh)
Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
HH3P
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd yw ‘r heriau mwyaf sy’n wynebu dynolryw.


Bydd olew yn darfod yn ystod eich oes, i'r gwrthwyneb mae galw y byd am ynni yn parhau i gyflymu gan greu 'storm ynni berffaith'.


Mae'r rhan fwyaf o ynni'r byd yn cael ei yrru gan danwydd ffosil sy'n rhyddhau llawer o CO2 i'r atmosffer gan greu newid yn yr hinsawdd. Bydd angen i atebion peirianneg newydd a chost effeithiol ddod i'r amlwg, cael eu cynhyrchu a'u gwerthu i helpu i fodloni'r angen am ynni a mynd i'r afael â'r materion niferus sy’n gysylltiedig â chynaliadwyedd.


Mae graddau Prifysgol Glyndŵr mewn ynni adnewyddadwy a thechnolegau cynaliadwy yn addysgu’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar raddedigion i ddatrys yr heriau hyn ac i baratoi ar gyfer gyrfaoedd yn datblygu ac yn gweithio gyda thechnolegau newydd ac arloesol.


Mae ystod eang unigryw o feysydd technoleg yn cael eu cynnwys, gan gynnwys Ynni Adnewyddadwy, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, darlithoedd Adeiladu a Busnes gydag astudiaethau achos ac ymweliadau maes. Mae ymweliadau yn y gorffennol wedi cynnwys mynd i gynllun hydro Mynydd Gwefru, Y Ganolfan Amlenni Adeiladau Cynaliadwy, Canolfan y Dechnoleg Amgen, canolfannau ymchwil/gweithgynhyrchu ffotofoltäig,Tirlenwi, ffatrïoedd Gwynt Adnewyddadwy, hydro a phlanhigion Biomas etc.


Datblygwyd y cyrsiau gan staff sydd wrthi’n ymchwilio ac sydd â phrofiad proffesiynol ac academaidd cryf. Mae’r cyrsiau yn canolbwyntio ar ddarparu popeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddod o hyd i swydd maen nhw eisiau bod ynddi.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy

 

iet engineering accreditation

 

367 x 83

 

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top