GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Ffilm a Ffotograffiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Ffilm a Ffotograffiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: W600

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Os ydych yn chwilio am yrfa mewn ffilm a ffotograffiaeth mae ein gradd yn cynnig y cyfle ichi drafod y ddau faes yn greadigol.

 


Mae amrywiaeth eang o opsiynau gyrfaol yn y diwydiannau ffotograffiaeth, ffilm a theledu deinamig a bydd y proffesiynoldeb a'r gallu i ddatblygu'ch syniadau y byddwch yn eu datblygu drwy'r cwrs hwn yn eich galluogi i berfformio'n gryf fel datblygwr cyfryngau a darparwr cynnwys.

 

Trwy gydol y cwrs byddwch yn datblygu portffolio i arddangos eich gwaith ar yr un pryd ag elwa ar gyfleoedd i ymgymryd â briffiau 'byw'.

 

Gyda mynediad i feddalwedd safon diwydiant ar draws llwyfannau Apple a PC, byddwch yn gallu datblygu a chael hyd i'ch rôl yn y diwydiannau ffilm a ffotograffig naill ai fel darparwr delweddaeth lens creadigol, datblygwr y cyfryngau, darparwr cynnwys neu yn y diwydiannau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 

Wrth i chi symud ymlaen byddwch yn gallu arbenigo neu barhau i astudio a defnyddio y ddau faes. Byddwch yn archwilio syniadau cyfoes trwy leoliad a gwaith stiwdio ar gyfer drama, rhaglenni dogfen, hysbysebu, cyfryngau cerddoriaeth, tirwedd, portread a mathau eraill o ddelweddau digidol ac effeithiau gweledol trwy dechnegau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 


Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a gwybodaeth, gan gynnwys: adrodd straeon, delweddu digidol, technegau camera ar gyfer delweddau symudol a llonydd, goleuo ar gyfer stiwdio a gwaith lleoliad, golygu ac ôl-gynhyrchu. Mae'r defnydd o ffilm a ffotograffiaeth mewn lleoliad celfyddyd gain hefyd yn cael ei annog wrth i'r radd roi cymorth ichi ddod o hyd i'ch 'llais' a'ch dull o gyfathrebu. Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio: Ffilm a Ffotograffiaeth Cod UCAS: W990 neu fel gradd meistr integredig MDes Ffotograffiaeth a Ffilm&nbsp Cod UCAS:43J1

 

*Yn amodol ar ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

 

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

367 x 83

 


CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Top