GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Iechyd Meddwl a Lles (gyda blwyddyn sylfaen)

Iechyd Meddwl a Lles (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 2C4B

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 8 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Amcangyfrifir mai £7.2 billion bob blwyddyn (Sefydliad Iechyd Meddwl, 2016) yw cost salwch meddwl i economi Cymru. Cydnabyddir y gall salwch meddwl ddeillio o gyfuniad o ffactorau ar unrhyw bwynt ar draws y rhychwant oedran ac y gall fod ar bobl sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl angen cefnogaeth gan wahanol wasanaethau megis tai, mentrau cymdeithasol a sefydliadau cymunedol ar y cyd â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol statudol. Mae angen felly ymarferwyr gwybodus cymwys i gyflawni ystod o rolau newydd a fydd yn helpu i leihau'r stigma, anfantais ac anghydraddoldeb a brofir gan bobl sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl ac i weithio o fewn cymunedau i hybu iechyd meddwl a lles meddwl da.

Mae'r cwrs mewn maes pwnc graddiwyd 90.4% am foddhad gydag addysgu a 97.4%am foddhad gydag adnoddau dysgu (Dadansoddiad PGW o ddata Arolwg Cendlaethol o Fyfyrwyr 2020 heb ei gyhoeddi). 

Mae gan y rhaglen ddeinamig hon ffocws ar atal ac adfer ac mae'n cyfuno damcaniaeth gyda dysgu seiliedig ar waith er mwyn sicrhau bod ein graddedigion yn gallu mynd ymlaen i yrfaoedd amrywiol yn y sector hwn sy'n datblygu'n barhaus. Mae amrywiaeth o asesiadau ar draws y rhaglen sy'n sicrhau bod gan bob un o'r graddedigion CV cyflawn - bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn datblygu ymgyrchoedd yn fynd i'r afael â stigma, yn cynhyrchu taflenni hybu iechyd ac yn rhoi cyflwyniadau, gan adlewyrchu'r sgiliau bywyd go iawn sydd eu hangen ar ddarpar gyflogwyr. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu eu hunanymwybyddiaeth a'u llythrennedd emosiynol, ochr yn ochr â'u sgiliau adfyfyriol a rhyngbersonol - pob un ohonynt yn allweddol i ddod yn ymarferydd effeithiol a chymwys.

 

Mae'r cwrs yn cael ei addysgu ar 2 ddiwrnod llawn yr wythnos ond disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaethau dan gyfarwyddyd ac annibynnol tu allan i'r oriau hyn. Pennir tiwtor personol i bob myfyriwr wrth iddynt gofrestru a fydd yn eu cefnogi drwy gydol eu cyfnod ar y rhaglen. Mae'r adran yn gweithredu polisi drws agored, sy'n golygu nad oes rhaid i fyfyrwyr wneud apwyntiad er mwyn gallu cael mynediad at eu tiwtor personol ond mae croeso iddynt alw heibio. Rydym hefyd yn cynnig system mentor cymheiriaid sefydledig, fel y gall myfyrwyr gael gafael ar gymorth gan eu cyd-ddysgwyr.

 

Mae'r cwrs hwn ar gael hefyd i'w astudio fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Iechyd Meddwl a Lles  Cod UCAS: 2C3B

 

 

 

 

TEF Welsh Silver logo words RBG

 

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top