Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Astudiaethau<br/> Addysg<br/> a Phlentyndod  (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Astudiaethau
Addysg
a Phlentyndod (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 7X64

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon yn ddelfrydol os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn bennaf rhwg 3-13 mlwydd oed, mewn lleoliadau addysg ffurfiol ac anffurfiol. Mae gan y cwrs poblogaidd hwn hanes hir o ddarparu llwybr uchel ei barch, llwyddiannus ac amgen i addysgu cynradd prif ffrwd trwy Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR - Addysg Gynradd) neu gymhwyster ôl-orfodol (PcET - Addysg i Oedolion ac Addysg Bellach heb gyfyngu ar yr opsiynau i fanteisio ar y cyfleoedd gyrfaol eraill sy'n ymwneud â gwaith gyda phlant a phobl ifanc.

 

Yn seiliedig ar gyfuniad o astudiaeth academaidd a phrofiad gwaith, mae'r rhaglen yn ystyried cydbwysedd o bynciau addysg a chymdeithasol sy'n tynnu ar safbwyntiau damcaniaethol o ystod eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys: addysg, cymdeithaseg, seicoleg, athroniaeth, iechyd a lles /cyfiawnder cymdeithasol. Rhoddir sylw i bolisïau, prosesau a safbwyntiau addysgol, sy'n ymwneud â gofynion statudol cwricwlwm y blynyddoedd cynnar a Chyfnod Allweddol 2 y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr, yn ogystal â ffactorau sy'n effeithio ar les plant a phobl ifanc a'u hagwedd at ddysgu.

 

Yn seiliedig ar ddull sbiral o drin o cwricwlwm ac asesu, nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd yn meddu ar wybodaeth feirnadol am faterion cyfoes sy'n ymwneud ag astudiaethau addysg a phlentyndod; graddedigion sydd â'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwysedd proffesiynol sydd eu hangen i arloesi a hyrwyddo polisïau ac arferion o fewn y gweithlu addysg ac astudiaethau plentyndod.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cod UCAS: X310

TEF Welsh Silver logo words RBG

 

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top