Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cyfrifiadura (gyda blwyddyn sylfaen)*

BSc (Anrh)
Cyfrifiadura (gyda blwyddyn sylfaen)*

Côd UCAS: I908

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae galw mawr am arbenigwyr cyfrifiadurol gan fod cyfrifiaduron a thechnoleg gyfrifiadurol bellach yn rhan o bopeth a wnawn bron iawn. Mae ein gradd mewn Cyfrifiadura, sy'n cynnwys Blwyddyn Sylfaen, yn cyfuno egwyddorion craidd y maes ag ymagwedd flaengar tuag at gofleidio datblygiadau newydd a'u gyrru yn eu blaen.

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cyffrous iawn gyda'ch sgiliau hynod ddymunol mewn rhaglennu cyfrifiaduron, datblygu cronfeydd data, rhwydweithio, datblygu gwefannau a dylunio systemau gwybodaeth. Sgiliau hollbwysig yw'r rhain er mwyn cael mynediad i sefydliadau sy'n gofyn am raddedigion cyfrifiadura hyderus ac sydd â'r wybodaeth dechnegol angenrheidiol.

Trwy astudio cyfrifiadura, byddwch yn datblygu nifer o sgiliau ymarferol fydd yn ddefnyddiol mewn unrhyw faes busnes, megis sut i ddatrys problemau, gwaith tîm, rheoli prosiectau a sut i ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn effeithiol yn ogystal â dod i ddeall meddalwedd arbenigol. Byddwch yn magu profiad ymarferol trwy leoliadau gwaith a gweithio ar brosiectau bywyd go iawn fel rhan o'r cwrs.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Cyfrifiadura

Cod UCAS: I674

*Yn amodol ar ail-ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top