GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)*

Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)*

Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


Mynediad

i ganolfan deori busnes fewnol


Côd UCAS: I345

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae cyfrifiadureg yn faes cyffrous, heriol a deinamig. Mae cyfrifiaduron yn rhan annatod o bob agwedd ar y gymdeithas a’r bywyd modern. Caiff technolegau cyfrifiadura newydd eu cyflwyno’n gyson ac o ganlyniad, mae’r ddisgyblaeth gyfrifiadureg yn parhau i ddatblygu er mwyn ymdopi â’r newidiadau cyflym a chynyddol hyn. 

Mae’r galw am raddedigion sydd â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddadansoddi, dylunio, datblygu, profi a chynnal systemau cyfrifiadurol yn hynod uchel. Mae sefydliadau’n dibynnu ar gyfrifiaduron i ddatrys problemau yn ogystal â phrosesu a dadansoddi data. O ganlyniad, mae diwydiannau’n ei gwneud yn ofynnol i arbenigwyr greu, deall a gwella ymhellach y ddisgyblaeth gyfrifiadureg. Bydd y radd hon yn edrych ar gyfrifiadureg fel elfen graidd y technolegau tanategol sy’n treiddio fwyfwy i bob elfen o’n cymdeithas. 

Mae sgiliau cyflogadwyedd wrth wraidd ein cyrsiau cyfrifiadurol gan gynnwys gweithio mewn tîm, rheoli prosiectau, cyfathrebu a meddwl yn greadigol. Mae’r radd hon yn anelu at ddarparu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio fel gweithiwr proffesiynol a/neu ymgynghorydd ym maes cyfrifiadura o ran dylunio, ffurfweddu a rheoli ein systemau cyfrifiadurol. Mae’r prif bwyslais ar yr agweddau mwy technegol ac egwyddorion tanategol systemau cyfrifiadurol. 

Yn ystod y cwrs, byddwch yn gweithio ar brosiectau dylunio ymarferol, gweithgareddau labordy a gwaith prosiectau grŵp. Byddwch yn dod yn gyfarwydd ag arfer a meddalwedd diwydiannol i ddadansoddi systemau cyfrifiadurol a’u hefelychu. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i weithio ar brosiect byw yn y gweithle yn ystod eich ail flwyddyn, a fydd yn caniatáu i chi gymhwyso eich sgiliau gwybodaeth a rhyngbersonol ardderchog mewn amgylchedd byd go iawn.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Cyfrifiadureg Cod UCAS: 4R9B

 

*Yn amodol ar ail-achredu  

 

FfRha


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
sgwrs nawr
Top