Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (gyda blwyddyn sylfaen)*

BSc (Anrh)
Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (gyda blwyddyn sylfaen)*

Côd UCAS: GEFY

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheoli prosiect cryf er mwyn gwella eich cyflogadwyedd. Gan adeiladu ar sylfaen gadarn ein rhaglen Datblygu Gemau lwyddiannus, mae i'r cwrs yma fuddion gysylltiadau agos â diwydiant yn cynnwys ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd fel rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau  cymdeithasol.

 

Mae gennym hanes hir ardderchog o gyflogaeth â graddedigion ac mae llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio gyda rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

 

Elfen allweddol o’r cwrs yw ei bwyslais ar sgiliau technegol sydd wrth wraidd i ddylunio a datblygu sgiliau busnes rheoli a chynaliadwy cryf. Trwy ein menter Cyflymydd Busnes unigryw, rydm yn cyflwyno theori ac arfer safon y diwydiant sy'n galluogi myfyrwyr i gael profiad gwerthfawr o'r broses datblygu gemau a rheoli'r stiwdio gemau.

 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau megis Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad parhaus i hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n berthnasol i ddiwydiant.

 

*Yn amodol ar Ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

Gallwch chi hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen  BSc (Anrh) Dylunio Gemau a Mentergarwchr Cod UCAS: GE17

Teaching Excellence Framework

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top