Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cemeg gyda blwyddyn sylfaen*

BSc (Anrh)
Cemeg gyda blwyddyn sylfaen*

Côd UCAS
CMFY
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
Trwy UCAS

Y diwydiant cemegol yw'r ail gyfrannwr allforio mwyaf yn y DU ac mae ganddi bresenoldeb sylweddol yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

 

Un o nodweddion allweddol y cwrs hwn yw sesiynau labordy sy'n seiliedig ar broblemau sydd wedi'u cynllunio i'ch arfogi ar gyfer gyrfa yn y Gwyddorau Cemegol. Mae astudiaeth eang o'r theori berthnasol sy'n cwmpasu disgyblaethau cemeg anorganig, organig a ffisegol wedi ei gosod yng nghyd-destun technolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant ac sy'n cael eu hysbysu gan weithgarwch ymchwil. Mae thema graidd cemeg ddadansoddol yn cwmpasu sesiynau yn y dosbarth a sesiynau ymarferol a ddarperir yn ein labordai llawn offer.

 

Mae gwaith prosiect ym mlynyddoedd 2 a 3 yn meithrin dysgu annibynnol, meddwl beirniadol a datblygu'r sgiliau rheoli prosiect sydd eu hangen yn y gweithle.

 

Tra bod ein gradd BSc (Anrh) Cemeg yn ddelfrydol i bobl sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y Diwydiant Cemegol, gall llwyddiant yn y cwrs hefyd arwain at gyfleoedd i astudio ôl-radd yng Nghanolfan Ymchwil yr Ysgol neu swyddi addysgol yn y sector cyhoeddus.

 

Mae cyfleoedd rhwydweithio gyda diwydianwyr arbenigol yn cael eu hwyluso  trwy gysylltiadau ymchwil â diwydiant lleol, a chyfranogiad gweithgar gydag Adran Gogledd Cymru'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg.

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc Anrh Cemeg * Cod UCAS CM18

 

 *Yn amodol ar ddilysuMae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym raglen ar gyfer cymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros am eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u nodir fel rhai sy'n 'amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. O ran y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n amodol ar ddilysu, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani'n cael ei dilysu, caiff manylion eu cyfleu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

 

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top