Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Y Flwyddyn Sylfaen

Cicdaniwch eich astudiaethau gyda Blwyddyn Sylfaen

Os ydych yn dymuno astudio yn y brifysgol, ond heb lwyr fodloni'r gofynion ar gyfer gradd anrhydedd tair blynedd, efallai y byddwch am ystyried gwneud blwyddyn sylfaen.  

Mae'n bosibl ychwanegu'r flwyddyn sylfaen i ystod o gyrsiau sydd ar gael yn Wrecsam Glyndŵr - bydd hyn yn golygu nad oes rhaid i chi oedi cyn ymuno â'r brifysgol. Pan fyddwch wedi cwblhau'r flwyddyn sylfaen, byddwch yn gallu symud ymlaen yn syth at lefel gradd - os ydych yn teimlo mai dyma'r llwybr iawn i chi.


Mae'r flwyddyn sylfaen wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd efallai heb yr holl raddau/gofynion mynediad sydd eu hangen ar gyfer y llwybr traddodiadol i'r cwrs. Mae wedi ei chynllunio i roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r sylfaen sydd eu hangen arnoch i gael y mwyaf o addysg uwch. Drwy gymysgedd o fodiwlau - yn dibynnu ar ba gwrs mae gennych ddiddordeb ynddo - byddwch yn magu hyder, dabtlygu sgiliau newydd a gwybodaeth hanfodol a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio a llwyddiant yn y radd o'ch dewis.

Sut mae'r flwyddyn sylfaen yn gweithio?

Mae ein cyrsiau blwyddyn sylfaen yn golygu eich bod yn cofrestru ar radd, gradd sylfaen neu ddiploma penodol. Gall y rhain gael eu hastudio dros dair neu bedair blynedd yn dibynnu ar y cwrs y byddwch yn ei ddewis.

Yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn ymgymryd â'r rhaglen Blwyddyn Sylfaen lawn-amser - pan fydd hyn wedi cael ei chwblhau gallwch wedyn fynd ymlaen i astudio ar lefel gradd os yw'n iawn i chi.

Mewn rhai achosion lle caiff y brif raglen ei chyflwyno'n rhan-amser – ar gyfer Graddau Sylfaen a'r Diploma mewn Cwnsela - gallwch wneud y Flwyddyn Sylfaen yn rhan-amser.

Fel arfer, bydd hyn yn golygu cymryd 2-3 modiwl bob blwyddyn yn hytrach na'r 6 modiwl safonol ar gyfer astudio amser llawn.. 

Ymgeisio

Mae ceisiadau ar gyfer ein blwyddyn sylfaen yn cael eu gwneud drwy'r llwybr UCAS arferol, ond os bydd gennych unrhyw gwestiynau bydd ein Tîm Derbyniadau ac Ymholiadau yn gallu eich cynghori chi.


Mae'r Brifysgol yn ystyried pob cais yn ôl ei rinweddau ei hun ac yn ystyried profiad a chymwysterau amgen ar gyfer mynediad i raglenni gradd. Ond, os ydych yn teimlo na fyddwch yn bodloni hyn, gall hwn fod yr opsiwn ichi. 

Yr hyn y byddwch yn ei astudio


Byddwch yn astudio dau fodwil craidd generig, sgiliau astudio a materion cyfoes yn ogystal â modiwlau pwnc-benodol a welir yn y tabiau meysydd pwnc isod.

  • Sgiliau Personol, Proffesiynol ac Academaidd Byddwch yn datblygu sylfaen briodol mewn sgiliau academaidd, personol a phroffesiynol allweddol sydd eu hangen i astudio'n llwyddiannus ar lefel addysg uwch a mynd ymlaen drwy'r rhaglenni gradd Anrhydedd a chyflogaeth ac/neu astudio pellach. (Gellir cyflwyno'r modiwl hwn yn y Gymraeg hefyd)
  • Materion Cyfoes: Nod y modiwl hwn yw'ch cyflwyno i amrywiaeth o faterion cyfoes. Bydd yn eich galluogi i gysylltu maes eich diddordeb â'r materion a gyflwynir a chychwyn trafodaeth iach ac ymarfer myfyriol ymhlith eich grwpiau pwnc.
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top