Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Seiberddiogelwch

BSc (Anrh)
Seiberddiogelwch

wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


ymchwil

cyfrifiadura sy'n arwain y byd yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 8L6D

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae Seiberddiogelwch yn faes sy’n prysur ehangu gyda chyfleoedd gyrfaol cyffrous. Mae technolegau a gwasanaethau a weithredir yn ddigidol yn cefnogi'r rhan fwyaf o agweddau bywyd heddiw, gan gynnwys ffonau symudol, llechi, cyfrifiaduron, setiau teledu, systemau awtomeiddio'r cartref, cyfrifon banc, gofal iechyd, ac addysg. Mae sicrhau bod y wybodaeth hon yn ddiogel, a bod gwasanaethau yn parhau i redeg, yn gyfrifoldeb i ymarferwyr seiberddiogelwch ac arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol. Y math o berson y mae ein cwrs yn ei ddatblygu'n raddedigion llwyddiannus.

 

Mae'r angen am arbenigedd sgiliau Seiberddiogelwch wedi dod yn fater arwyddocaol yn y blynyddoedd diwedthaf, yn y DU ac yn fyd-eang. Cynyddodd y diffyg o ran anghenion diogelwch technoleg  rhwng 2013 i 2015 o 56% i 62% ac rhagwelir y bydd y bwlch hwn yn parhau i dyfu i 75% erbyn 2018, yn ôl Global Information Security Workforce Study Frost a Sullivan (ISC). Yn gryno, mae'r adroddiad yn dangos bod y galw am staff seiberddiogelwch yn fwy na'r cyflenwad, a bod swyddi yn y sector yn cael eu talu yn hynod o dda.

 

Mae'r angen am ymarferwyr seiberddiogelwch medrus, ym mhob rhan o fywyd, wedi cael ei gydnabod gan Lywodraeth y DU a lansiodd Strategaeth Seiberddiogelwch Genedlaethol 2016-2021 yn ddiweddar sy'n ymrwymo'r buddsoddiad o £1.9 biliwn dros y cyfnod o bum mlynedd i ddatblygu sgiliau a swyddi yn y maes, ochr yn ochr ag agor Canolfan Seiberddiogelwch Cenedlaethol newydd ym mis Ionawr 2017.

 

Mae'r rhaglen BSc (Anrh) Seiberddiogelwch yn mynd i'r afael â'r datblygiadau mewn seiberddiogelwch drwy ddealltwriaeth drylwyr o diogelwch TG, hacio, gwyddorau fforensig, a'r technolegau sy'n dod i'r amlwg a rhai'r dyfodol sy'n sy'n gysylltiedig â'r maes hwn sy'n newid yn gyflym. Wedi’i ddatblygu i fod yn unol â’n cryfderau ymchwil o fewn yr adran gyfrifiadura, mae ein cwrs yn ymwneud â mwy na dim ond theori, ac fe gewch gyfle i ymgymryd a phrosiectau bywyd go-iawn yn eich ail a thrydedd blwyddyn, gan eich paratoi ar gyfer gwaith o fewn y diwydiant. 

 

Mae myfyrwyr yn cael cyfleoedd i greu a ffurfweddu system delegyfathrebu yn ogystal â’r systemau cefnogi sydd eu hangen er mwyn iddynt weithio mewn amgylchedd cynhyrchu. Mae’r cwrs hefyd yn archwilio’r materion sy’n gysylltiedig â rheoli’r mathau yma o systemau ac, yn arbennig, agweddau angenrheidiol diogelwch rhwydwaith. 

 

Mae’r radd hon yn cyfuno agweddau o gyfrifiadureg, rhaglennu cyfrifiadurol a datblygu meddalwedd gyda rhai elfennau o beirianneg drydanol. Byddwch yn dod i ddeall y theori y tu ôl o delegyfathrebu, technegau newydd a datblygiadau’r dyfodol ac yn dysgu trwy dasgau ymarferol gan eich galluogi i fod yn ymarferydd amryddawn a gwybodus.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)  Cod UCAS: H098

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top