Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Iechyd a lles cymdeithasol

Dip HE
Iechyd a lles cymdeithasol

Côd UCAS
207G
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
64
Hyd y Cwrs
2 Fl (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
Trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Ar draws y DU, mae'r agenda iechyd a gofal cymdeithasol yn fater gwleidyddol allweddol ac mae integreiddio cynyddol o fewn meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, a fydd yn parhau i dyfu. O ganlyniad i hyn, mae'r sector yn gweld rolau newydd ac arloesol sy'n croesi ffiniau gyrfaol traddodiadol er mwyn sicrhau gwasanaethau iechyd, lles a gofal cymdeithasol perthnasol a di-dor. Mae rolau iechyd a gofal cymdeithasol cysylltiedig  o fewn y trydydd sector, darpariaeth breifat ac Awdurdodau Lleol yn cael eu dal fwyfwy gan bobl nad ydynt yn gweithio mewn rolau 'traddodiadol' megis nyrsio neu waith cymdeithasol ond sy'n gofyn am ddealltwriaeth o anghenion y bobl hynny yn y gymuned, yn enwedig y rhai er enghraifft gyda chyflyrau tymor hir, gofalwyr anffurfiol a rôl ataliol mentrau iechyd y cyhoedd. Enghreifftiau o gyfleoedd gyrfaol yw hyfforddwyr iechyd, rhagnodwyr cymdeithasol, gweithwyr allgymorth cymunedol a gweithwyr cymorth arbenigol. Gall y rolau hyn fodoli mewn amrywiaeth o leoliadau a gyda grwpiau cleientiaid amrywiol - poblogaethau ddigartref neu rhai yn y carchar, pobl â chyflyrau tymor hir neu gronig, ffoaduriaid, dioddefwyr trais rhywiol neu gam-drin domestig. 

 

Mae'r rhaglen hefyd yn berthnasol i bobl sydd eisoes yn gweithio yn y maes ac a allai fod yn ceisio cefnogi wybodaeth ddamcaniaethol er mwyn sicrhau bod eu hymarfer yn gyfoes ac yn seiliedig ar dystiolaeth.

 

Mae amrywiaeth o asesiadau ar draws y rhaglen sy'n sicrhau bod gan bob un o'r graddedigion CV cyflawn, yn cynnig ehangder o sgiliau i ddarpar gyflogwyr o fewn y sector. Gall graddedigion o'r rhaglen hon hefyd wneud cwrs atodol i un o'r rhaglenni gradd deinamig newydd a gadael gyda BSc

 

Mae'r cwrs yn cael ei addysgu ar 2 ddiwrnod llawn yr wythnos ond disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaethau dan gyfarwyddyd ac annibynnol tu allan i'r oriau hyn. Pennir tiwtor personol i bob myfyriwr wrth iddynt gofrestru a fydd yn eu cefnogi drwy gydol eu cyfnod ar y rhaglen. Mae'r adran yn gweithredu polisi drws agored, sy'n golygu nad oes rhaid i fyfyrwyr wneud apwyntiad er mwyn gallu cael mynediad at eu tiwtor personol ond mae croeso iddynt alw heibio. Rydym hefyd yn cynnig system mentor cyfoedion sefydledig, fel y gall myfyrwyr gael gafael ar gymorth gan eu cyd-ddysgwyr.

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top