Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Iechyd a lles cymdeithasol

Dip HE
Iechyd a lles cymdeithasol

cysylltiadau

gyda chyflogwyr lleol i sicrhau bod y dysgu'n berthnasol i ymarfer cyfredol


mentor

cynllun i gynnig cefnogaeth gan eich cyfoedion


lleoliadau

cyfleoedd profiad gwaith ar gael


Côd UCAS: 207G

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 64

Hyd y Cwrs: 2 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Ar draws y DU, mae'r agenda iechyd a gofal cymdeithasol yn fater gwleidyddol allweddol ac mae integreiddio cynyddol o fewn meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, a fydd yn parhau i dyfu. O ganlyniad i hyn, mae'r sector yn gweld rolau newydd ac arloesol sy'n croesi ffiniau gyrfaol traddodiadol er mwyn sicrhau gwasanaethau iechyd, lles a gofal cymdeithasol perthnasol a di-dor. Mae rolau iechyd a gofal cymdeithasol cysylltiedig  o fewn y trydydd sector, darpariaeth breifat ac Awdurdodau Lleol yn cael eu dal fwyfwy gan bobl nad ydynt yn gweithio mewn rolau 'traddodiadol' megis nyrsio neu waith cymdeithasol ond sy'n gofyn am ddealltwriaeth o anghenion y bobl hynny yn y gymuned, yn enwedig y rhai er enghraifft gyda chyflyrau tymor hir, gofalwyr anffurfiol a rôl ataliol mentrau iechyd y cyhoedd. Enghreifftiau o gyfleoedd gyrfaol yw hyfforddwyr iechyd, rhagnodwyr cymdeithasol, gweithwyr allgymorth cymunedol a gweithwyr cymorth arbenigol. Gall y rolau hyn fodoli mewn amrywiaeth o leoliadau a gyda grwpiau cleientiaid amrywiol - poblogaethau ddigartref neu rhai yn y carchar, pobl â chyflyrau tymor hir neu gronig, ffoaduriaid, dioddefwyr trais rhywiol neu gam-drin domestig. 

 

Mae'r rhaglen hefyd yn berthnasol i bobl sydd eisoes yn gweithio yn y maes ac a allai fod yn ceisio cefnogi wybodaeth ddamcaniaethol er mwyn sicrhau bod eu hymarfer yn gyfoes ac yn seiliedig ar dystiolaeth.

 

Mae amrywiaeth o asesiadau ar draws y rhaglen sy'n sicrhau bod gan bob un o'r graddedigion CV cyflawn, yn cynnig ehangder o sgiliau i ddarpar gyflogwyr o fewn y sector. Gall graddedigion o'r rhaglen hon hefyd wneud cwrs atodol i un o'r rhaglenni gradd deinamig newydd a gadael gyda BSc

 

Mae'r cwrs yn cael ei addysgu ar 2 ddiwrnod llawn yr wythnos ond disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaethau dan gyfarwyddyd ac annibynnol tu allan i'r oriau hyn. Pennir tiwtor personol i bob myfyriwr wrth iddynt gofrestru a fydd yn eu cefnogi drwy gydol eu cyfnod ar y rhaglen. Mae'r adran yn gweithredu polisi drws agored, sy'n golygu nad oes rhaid i fyfyrwyr wneud apwyntiad er mwyn gallu cael mynediad at eu tiwtor personol ond mae croeso iddynt alw heibio. Rydym hefyd yn cynnig system mentor cyfoedion sefydledig, fel y gall myfyrwyr gael gafael ar gymorth gan eu cyd-ddysgwyr.

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top