Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cyfrifiadureg

BSc (Anrh)
Cyfrifiadureg

Côd UCAS: 4R9B

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae Cyfrifiadura'n faes cyffrous, heriol a deinamig. Mae cyfrifiaduron yn rhan annatod o bob agwedd ar gymdeithas a bywyd modern. Mae technolegau cyfrifiadura newydd yn cael eu cyflwyno ar raddfa enfawr ac o ganlyniad mae maes cyfrifiadureg yn datblygu ac yn newid yn barhaus ac yn gyflym.

 

Mae'r galw am raddedigion sy'n meddu ar yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i ddadansoddi, cynllunio, datblygu, profi a chynnal systemau cyfrifiadurol modern yn uchel. Mae sefydliadau'n dibynnu ar y defnydd o gyfrifiaduron er mwyn prosesu gwybodaeth a datrys problemau felly mae ar y diwydiant angen arbenigwyr i greu, deall a hybu mwy ar gyfrifiadureg. Bydd y radd hon yn edrych ar y gyfrifiadureg sydd wrth graidd y technolegau sylfaenol sy'n treiddio fwyfwy i bob elfen o’n cymdeithas. 

 

Mae sgiliau cyflogadwyedd wrth wraidd ein cyrsiau cyfrifiadura gan gynnwys gweithio mewn timau, rheoli prosiecrau, cyfathrebu a meddwl yn greadigol, Nod y radd hon yw eich arfogi â'r wybodaeth a't sgiliau sydd eu hangen i weithio fel peiriannydd proffesiynol ac/neu ymgynghorydd ym maes dylunio, cyflunio a rheoli systemau cyfrifiadurol. Y prif ffocws yw'r agweddau mwy technegol ac egwyddorion sylfaenol systemau cyfrifiadurol.

 

Yn ystod y cwrs byddwch yn gweithio ar brosiectau dylunio ymarferol, gweithgareddau labordy a gwaith prosiect grŵp. Byddwch yn dod yn gyfarwydd ag arferion a meddalwedd diwydiannol i ddadansoddi a efelychu systemau cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i weithio ar brosiect brosiect/lleoliad seiliedig-ar-waith byw yn ystod eich ail flwyddyn, a fydd yn eich galluogi i gymhwyso eich gwybodaeth academaidd a’ch sgiliau rhyngbersonol mewn amgylchedd go iawn.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top