Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cyfrifiadureg

BSc (Anrh)
Cyfrifiadureg

archrededig

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 4R9B

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (lleoliad)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae Cyfrifiadura'n faes cyffrous, heriol a deinamig. Mae cyfrifiaduron yn rhan annatod o bob agwedd ar gymdeithas a bywyd modern. Mae technolegau cyfrifiadura newydd yn cael eu cyflwyno ar raddfa enfawr ac o ganlyniad mae maes cyfrifiadureg yn datblygu ac yn newid yn barhaus ac yn gyflym.

 

Mae'r galw am raddedigion sy'n meddu ar yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i ddadansoddi, cynllunio, datblygu, profi a chynnal systemau cyfrifiadurol modern yn uchel. Mae sefydliadau'n dibynnu ar y defnydd o gyfrifiaduron er mwyn prosesu gwybodaeth a datrys problemau felly mae ar y diwydiant angen arbenigwyr i greu, deall a hybu mwy ar gyfrifiadureg. Bydd y radd hon yn edrych ar y gyfrifiadureg sydd wrth graidd y technolegau sylfaenol sy'n treiddio fwyfwy i bob elfen o’n cymdeithas. 

 

Mae sgiliau cyflogadwyedd wrth wraidd ein cyrsiau cyfrifiadura gan gynnwys gweithio mewn timau, rheoli prosiecrau, cyfathrebu a meddwl yn greadigol, Nod y radd hon yw eich arfogi â'r wybodaeth a't sgiliau sydd eu hangen i weithio fel peiriannydd proffesiynol ac/neu ymgynghorydd ym maes dylunio, cyflunio a rheoli systemau cyfrifiadurol. Y prif ffocws yw'r agweddau mwy technegol ac egwyddorion sylfaenol systemau cyfrifiadurol.

 

Yn ystod y cwrs byddwch yn gweithio ar brosiectau dylunio ymarferol, gweithgareddau labordy a gwaith prosiect grŵp. Byddwch yn dod yn gyfarwydd ag arferion a meddalwedd diwydiannol i ddadansoddi a efelychu systemau cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i weithio ar brosiect brosiect/lleoliad seiliedig-ar-waith byw yn ystod eich ail flwyddyn, a fydd yn eich galluogi i gymhwyso eich gwybodaeth academaidd a’ch sgiliau rhyngbersonol mewn amgylchedd go iawn.

 

Mae'r opsiwn o Flwyddyn Lleoliadau Diwydiant yn nodwedd ddiffiniol o'r rhaglen hon. Mae'n digwydd ym mlwyddyn 3 ac ar ôl hynny bydd myfyrwyr yn dychwelyd i gwblhau blwyddyn olaf y cwrs. Mae'r Flwyddyn Lleoliadau Diwydiant yn rhoi cyfle i fyfyrwyr datblygu profiad gwerthfawr o'r gweithle, rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd hyd yn hyn ar waith, a chaffael gwybodaeth a gallu newydd mewn lleoliad ymarferol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i'w astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiant BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda Lleoliad Diwydiant)

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs fel blwyddyn syflaen BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS:I345 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top