Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Dylunio Gemau a Mentergarwch

BSc (Anrh)
Dylunio Gemau a Mentergarwch

Mynediad

i ganolfan deori busnes mewnol


diwydiant

cysylltiadau diwydiant cadarn


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil


Côd UCAS: GE17

BL Mynediad: 2018 2019*

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (lleoliad)*

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau entrepreneuriaeth, dylunio technegol a rheoli cryf er mwyn gwella'ch cyflogadwyedd. Gan adeiladu ar sylfaen gadarn ein rhaglen Datblygu Gemau lwyddiannus, mae gan y cwrs hwn fanteision cysylltiadau agos â diwydiant gydag ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd yn rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol.

 

Mae gennym hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio  mewn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

 

Elfen allweddol o'r cwrs yw ei bwyslais ar gyfuno dylunio a datblygu technegol gyda sgiliau rheoli a busnes cynaliadwy cadarn. Drwy ein menter Cyflymydd Busnes unigryw, rydym yn cyflwyno damcaniaeth ac ymarfer safon diwydiant sy'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu profiad gwerthfawr o'r broses o ddatblygu gêm a rheoli stiwdio gemau.

 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau megis Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad parhaus i hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n berthnasol i ddiwydiant.

 

Mae'r opsiwn o gael Blwyddyn Lleoliad Diwydiannol (mynediad yn 2019 yn unig) yn nodwedd ddiffiniol o'r rhaglen hon. Bydd yn digwydd ym mlwyddyn 3 ac ar ôl hynny, bydd myfyrwyr yn dychwelyd er mwyn cwblhau blwyddyn olaf y cwrs. Mae Blwyddyn y Lleoliad Diwydiannol yn gyfle i fyfyrwyr ennill profiad gwerthfawr o'r gweithle, i gymhwyso'r wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygwyd hyd at yr adeg honno, ac i ennill gwybodaeth a galluoedd newydd mewn lleoliad ymarferol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gael i astudio gyda blwyddyn Lleoliad Diwydiannol yn 2019 BSc (Anrhydedd) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (gyda Lleoliad Diwydiannol)* Cod UCAS: CEIP

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael i'w astudio fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)  Cod UCAS: GEFY

 

*Yn amodol ar ail-ddilysu: Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top