GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

FdA FdA Cefnogaeth Dysgu

FdA Cefnogaeth Dysgu

atodol

eich cymhwyster i radd BA


ALSA

Opsiwn Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Achrededig (ALSA) ar gael


arian

yn y Fframwaith Rhagoriath Addysgu


Côd UCAS: FDLS

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2FL (LlA) 3BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae'r cwrs yma ar gyfer y rhai hynny sy'n chwilio am neu yn barod yn dilyn gyrfa'n cefnogi dysgwyr ardraws y sectorau mewn lleoliadau addysgiadol megis ysgolion prif lif, unedau darpariaeth adnodd, ysgolion arbennig, darpariaeth ôl orfodol neu o fewn gwasanaethau cefnogaeth awdurdod lleol.

Mae'r radd sylfaen hon yn cyfuno modiwlau a addysgir a dysgu'n seiliedig ar waith i ystyried agweddau cymdeithasegol, hanesyddol, seicolegol, athronyddol a chyfoes o addysg a datblygu'r wybodaeth a sgiliau angenrheidiol o fewn y gweithle addysgiadol. Bydd yn cyfarparu cyfranogwyr gydag agwedd integredig i ddamcaniaeth ac ymarfer addysg.

Bydd y cwrs hwn yn:

  • datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o rôl cefnogaeth dysgu mewn gwahanol gyd-destunau ac amrywiaeth o leoliadau addysgiadol
  • darparu dysgwyr gyda'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu ac ymgysylltu a phlant a phobl ifanc; wrth hyrwyddo dealltwriaeth o anghenion y plentyn neu berson ifanc unigol o fewn y lleoliad addysgiadol er mwyn cefnogi eu datblygiad addysgiadol yn effeithiol yn ogystal ag ystyried diogelu a hyrwyddo eu lles
  • galluogi dysgwyr i ddatblygu ei gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau  mewn perthynas â pharatoi, cynllunio, a chyflwyno cefnogaeth a gwerthusiad o gwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol sy'n cwrdd anghenion yr holl ddysgwyr
  • cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad a dilyniant academaidd a gyrfaol
  • darparu cyfleoedd i gymhwyso damcaniaeth academaidd i arfer seiliedig ar waith er mwyn datblygu dealltwriaeth o gyd-destunau a safbwyntiau addysgiadol amrywiol.

 

Beth am ddod i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol? Bydd staff o'r Adran Addysg ar gael yn Yr Astudfa yng nghoridor A'r brifysgol rhwng 4yp-6yp bob dydd Mercher i drafod y rhaglen hon.


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top