GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

FdA FdA Cefnogaeth Dysgu

FdA Cefnogaeth Dysgu

atodol

eich cymhwyster i radd BA


ALSA

Opsiwn Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Achrededig (ALSA) ar gael


arian

yn y Fframwaith Rhagoriath Addysgu


Côd UCAS: FDLS

BL Mynediad: 2022

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2FL (LlA) 3BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae'r cwrs yma ar gyfer y rhai hynny sy'n chwilio am neu yn barod yn dilyn gyrfa'n cefnogi dysgwyr ardraws y sectorau mewn lleoliadau addysgiadol megis ysgolion prif lif, unedau darpariaeth adnodd, ysgolion arbennig, darpariaeth ôl orfodol neu o fewn gwasanaethau cefnogaeth awdurdod lleol.

Mae'r radd sylfaen hon yn cyfuno modiwlau a addysgir a dysgu'n seiliedig ar waith i ystyried agweddau cymdeithasegol, hanesyddol, seicolegol, athronyddol a chyfoes o addysg a datblygu'r wybodaeth a sgiliau angenrheidiol o fewn y gweithle addysgiadol. Bydd yn cyfarparu cyfranogwyr gydag agwedd integredig i ddamcaniaeth ac ymarfer addysg.

Bydd y cwrs hwn yn:

  • datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o rôl cefnogaeth dysgu mewn gwahanol gyd-destunau ac amrywiaeth o leoliadau addysgiadol
  • darparu dysgwyr gyda'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu ac ymgysylltu a phlant a phobl ifanc; wrth hyrwyddo dealltwriaeth o anghenion y plentyn neu berson ifanc unigol o fewn y lleoliad addysgiadol er mwyn cefnogi eu datblygiad addysgiadol yn effeithiol yn ogystal ag ystyried diogelu a hyrwyddo eu lles
  • galluogi dysgwyr i ddatblygu ei gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau  mewn perthynas â pharatoi, cynllunio, a chyflwyno cefnogaeth a gwerthusiad o gwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol sy'n cwrdd anghenion yr holl ddysgwyr
  • cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad a dilyniant academaidd a gyrfaol
  • darparu cyfleoedd i gymhwyso damcaniaeth academaidd i arfer seiliedig ar waith er mwyn datblygu dealltwriaeth o gyd-destunau a safbwyntiau addysgiadol amrywiol.

 

Beth am ddod i un o'n sesiynau galw heibio anffurfiol? 

Cwrdd â'r Staff


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top