GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Blwyddyn Lleoliad Diwydiant

Blwyddyn Lleoliad Diwydiant

Mae'r Lleoliad Diwydiant yn rhoi cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr cyfrifiadura ymgyfarwyddo â lleoliad cyflogaeth, gangynyddu cyflogadwyedd a rhoi ystod fwy amrywiol o sgiliau a phrofiadau i fyfyrwyr.

Mae Blwyddyn Lleoliad Diwydiant ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio un o'r rhaglenni canlynol yn y Brifysgol:

Rydym am i'n myfyrwyr ddatblygu'r profiad o gael eu trochi mewn gweithle cyffrous ac ysgogol, a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio'r sgiliau maen nhw wedi eu datblygu o'u hastudiaethau hyd yma ac i ymgyfarwyddo â gweithrediadau dydd i dydd y lleoliad hwnnw. Mae sgiliau cyflogadwyedd wrth wraidd ein cyrsiau, gan gynnwys gweithio mewn tîm, rheoli prosiectau, cyfathrebu, a meddwl yn greadigol.

Mae'r modiwl Lleoliadau Diwydiannol yn werth 120 o gredydau academaidd ac mae'n cynnwys tair elfen o asesu y mae'n rhaid i fyfyrwyr eu pasio er mwyn cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus. 

Sut mae cyrsiau Lleoliad Diwydiannol yn gweithio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Yn ystod lefel 5 (blwyddyn 2) y rhaglen, byddwch yn mynychu sesiynau tiwtorial ynglŷn â’r flwyddyn lleoliad, gan gynnwys y broses o ddod o hyd i leoliad addas, disgwyliadau eich blwyddyn lleoliad ac arweiniad ar gynhyrchu eich cynnig. Ym mlwyddyn 2 byddwch yn gweithio gyda’ch Cydlynydd Lleoliad i gyflwyno eich cynnig, bydd yna’n cael ei ystyried a’i adolygu. Os ydych yn llwyddiannus yn ystod y broses yma, byddwch yn mynd ymlaen i wneud eich Lleoliad Diwydiannol yn ystod eich trydedd flwyddyn ac yna dod yn ôl atom ar gyfer lefel 6 (blwyddyn 4 i gyd).

Cael hyd i leoliad

Disgwylir i fyfyrwyr ddod o hyd i a threfnu lleoliad addas. Gellid gwneud hyn yn annibynnol neu ar y cyd ag aelod o staff y brifysgol neu drwy Ganolfan Yrfaoedd y Brifysgol.

Mae gofyn bod y myfyrwyr yn cynhyrchu Cynnig Lleoliad ar y dechrau sy'n manylu ar pwy yw'r darparwr lleoliad, prif nodau ac amcanion y lleoliad, trefniadau gweithio,  person cyswllt y darparwr, a dogfennaeth sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch. Rhaid i'r Brifysgol gymeradwyo cynigion a gyflwynir gan fyfyrwyr cyn y gall y lleoliad ddechrau.

O ran y lleoliad

Fel arfer bydd y Lleoliad Diwydiat yn digwydd yn ystod y flwyddyn academaidd (mis Hydref i fis Mai), fel pe bai dros ddau Semester Prifysgol arferol. Gan hynny dylai para fel arfer: tua 24 wythnos, dim llai nag 20 wythnos, a dim mwy na 40 wythnos.

Disgwylir i bob myfyriwr fynychu lleoliad yn unol ag oriau gweithio amser llawn arferol y lleoliad. Bydd rhaid cael cytundeb y Brifysgol i unrhyw eithriadau i hyn ac mae'n rhaid i'r darparwr lleoliad gael gwybod am y cytundeb hwnnw cyn i'r lleoliad gychwyn.

Bydd Mentor ar gael i bob myfyriwr yn y lleoliad, i'w gefnogi tra bydd ar leoliad.  Yn ddelfrydol, byddai'r person hwn yn aelod o staff y mae'r myfyriwr yn debygol o gael cyswllt dyddiol ag ef.  Bydd Goruchwylydd Lleoliadau o'r Brifysgol yn ymweld â'r myfyriwr a'r Mentor yn y lleoliad (unwaith yn ystod y lleoliad fel arfer) ac yn cadw cysylltiad a bod yno i gefnogi pob myfyriwr.

Asesiad ar Leoliad

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu fel rhan o'r modiwl Lleoliad Diwydiant. Mae'r asesiad yn cynnwys tair cydran. Mae pob cydran wedi'i graddio yn marc pasio neu fethu yn unig ac mae rhaid pasio pob cydran er mwyn cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus. Y cydrannau asesu yw:

  • Manyleb Lleoliad a gynhyrchir gan y myfyriwr ac mae'n rhaid i hyn gael ei gymeradwyo a'i gytuno gan arweinydd y modiwl a goruchwylydd y lleoliad a'r lleoliad. Bydd hyn yn manylu ar y nodau a'r cynllun ar gyfer y lleoliad.
  • Adroddiad Cynnydd wedi'i lunio gan y myfyriwr cyn diwedd y Semester cyntaf (tua hanner ffordd drwy'r lleoliad), bydd hyn yn dogfennu eu gwaith a wnaed hyd yma a chynllun lleoli wedi'i ddiweddaru.
  • Log Dysgu, a fydd yn gofnod dyddiadur o weithgareddau a phrofiad y myfyriwr yn ystod y lleoliad. Bydd hyn hefyd yn cynnwys sylwadau ac adborth gan eu mentor yn y sefydliad sy'n darparu'r lleoliad. Disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu un cofnod pob 3 i 4 wythnos yn ystod y lleoliad. Caiff hyn ei asesu ar ddiwedd y lleoliad.
Top