Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cyfrifeg a Chyllid*

BA (Anrh)
Cyfrifeg a Chyllid*

Y Gyntaf

yng Nghymru ar gyfer boddhad addysgu*


Wedi'i hachredu

gan ACCA, IFA ac AIA


Lleoliadau

Mae cyfleoedd lleoliad gwaith ar gael


Côd UCAS: 4J68

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Nod ein gradd Cyfrifeg a Chyllid yw gwella cyflogadwyedd trwy ganolbwyntio ar ddefnydd ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid.

 

Mae ein gradd Cyfrifeg a Chyllid yn cael ei chyflwyno gan arbenigwyr cyfrifyddu ac mae'n canolbwyntio'n gryf ar sicrhau eich bod chi'n datblygu'n fyfyriwr graddedig sy'n "barod am fusnes". Yn ychwanegol, mae dysgu seiliedig ar waith wedi'i ymgorffori yn y rhaglen, fel y bydd gan bob myfyriwr graddedig yr wybodaeth a'r sgiliau i ddiwallu anghenion y farchnad heddiw a'r farchnad yn y dyfodol a bod yn 'barod am fyd gwaith.' Mae hyn yn cynnwys sylfaen eang o waith yn seiliedig ar astudiaethau achos, datrys problemau a chyfleoedd lleoliadau gwaith.

 

At hynny, mae'r rhaglen Cyfrifeg a Chyllid wedi'i hachredu gan dri chorff cyfrifyddu proffesiynol rhyngwladol uchel eu bri - Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), Cymdeithas y Cyfrifwyr Rhyngwladol (AIA) a'r Sefydliad Cyfrifwyr Ariannol (IFA).

 

Yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, bydd graddedigion yn gymwys i'w heithrio am hyd at chwe phapur arholiad ACCA (F1, F2, F3, F4, F5 a F9) a hyd at chwe phapur arholiad AIA (Papur 1, Papur 2, Papur 3, Papur 4, Papur 6 a Phapur 8). Yn ogystal, mae graddedigion y rhaglen hon yn gymwys i gael aelodaeth lefel gysylltiol (AFA).

 

Gan fod ein graddau'n cael eu hachredu gan CMI, bydd ein holl fyfyrwyr yn derbyn Diploma/Tystysgrif Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan CMI sy'n werth dros £1,300 heb unrhyw draul ychwanegol.

 

 *Amodol ar Ddilysu.  Mae'r Brifysgol yn adolygu ei gyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros am eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u nodir fel rhai sy'n 'amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Am y cyrsiau hynny a nodir fel rhai sy'n destun dilysu, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani yn cael ei dilysu, cewch chi'r manylion. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

  

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn yn flwyddyn sylfaen  BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS:A268

 

 ‌acca        ifa   aia

 

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top