GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Diogelu

Cydweithio i Ddiogelu'ch Hun a Phobl Eraill

Datblygwyd y cwrs hwn i godi ymwybyddiaeth broffesiynol o weithio gydag oedolion a phobl ifanc sy'n agored i niwed, gan gynnwys materion diogelu a gweithio aml-asiantaethol.

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o'n timau Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Gwaith Ieuenctid ac mae'n addas ar gyfer yr unigolion hynny nad ydynt o reidrwydd yn gorfod ymgymryd â'r hyfforddiant rheoleiddiol ond sydd ag angen i feddu ar ymwybyddiaeth o ddiogelu a gweithio amlasiantaethol mewn perthynas â diogelu a gofynion polisi/cyfreithiol eraill – yn y bôn unrhyw un sy'n dod i gysylltiad â phobl ifanc, oedolion sy'n agored i niwed waeth beth fo'u rôl.

Ar ddiwedd y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gallu:

 • Dadansoddi datblygiad ymennydd y glasoed a sut mae hyn yn effeithio ar ymddygiad cymryd risg a gwydnwch
 • Archwilio'r cysyniad o ddiogelu a rôl y gweithiwr proffesiynol wrth ddiogelu eu hunain a phobl eraill
 • Gwerthuso'r sgiliau a'r ffactorau allweddol sy'n gysylltiedig â gwaith aml-asiantaethol effeithiol

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Bydd cynnwys dangosol yn cynnwys:

 • Datblygiad a phontio'r glasoed a sut y gallai hyn ddylanwadu ar ymddygiad y glasoed o ranymddygiadau cymryd risg a gwytnwch.
 • Bydd y modiwl hefyd yn archwilio'r cysyniad o ddiogelu a sut mae hyn yn ymwneud ag amddiffyn plant. 
 • Bydd hyn yn cael ei archwilio o ran y cyd-destun gwleidyddol a pholisi cyfredol, gan edrych ar rôl y gweithwyr proffesiynol, y sefydliadau a'r Wladwriaeth.
 • Bydd sesiynau hefyd yn edrych ar y materion a wynebir gan grwpiau penodol o bobl ifanc ac aelodau'r gymuned megis: Pobl ifanc mewn gofal ac ymadawyr gofal, Oedolion â phroblemau iechyd meddwl, Troseddwyr, Gofalwyr, Pobl sy'n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau, ceiswyr lloches ac ati
 • Yna bydd y modiwl yn archwilio cysyniadau gweithio amlasiantaethol a gweithio mewn partneriaeth; gan archwilio sut y gall hyn weithio i ddiogelu plant a phobl ifanc, ond hefyd yr
 • Effaith y mae hyn yn ei chael ar hunaniaeth broffesiynol yr unigolyn a'r angen i sicrhau bod ymarfer yn wrth-ormesol.

Credydau

20 credyd

Asesu

 • Yn unol â chanllawiau ardystio proffesiynol bydd angen i fyfyrwyr fynychu o leiaf 80% o'r sesiynau a addysgir.
 • Cyflwyniad Poster Grwp yn dadansoddi datblygiad ymennydd glasoed a sut mae hyn yn effeithio ar ymddygiad cymryd risg a gwytnwch
 • Astudiaeth achos sy'n trafod cysyniad diogelu a rôl y gweithiwr proffesiynol wrth ddiogelu ei hun ac eraill; gan werthuso'r medrau allweddol a'r ffactorau sy'n gysylltiedig â gweithio aml-asiantaethol effeithiol

Dyddiadau'r cwrs

 • 12 Mai 2020
 • 2 Meh 2020
 • 16 Meh 2020
 • 30 Meh 2020
 • 14 Gor 2020 10am-12pm cyflwyniadau asesu

Ffioedd

£195

I archebu lle, ewch i'r siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top