GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Mentora: Cyflwyniad i Egwyddorion ac Ymarfer

Mentora: Cyflwyniad i Egwyddorion ac Ymarfer

Trosolwg

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth o’r cysyniadau allweddol sy’n gysylltiedig â mentora effeithiol, datblygu eich sgiliau i fod yn fentor effeithiol, a’ch galluogi i werthuso canlyniadau perthnasau mentora cadarnhaol.

Ar ddiwedd y modiwl, bydd myfyrwyr yn gallu:

 • Esbonio egwyddorion a chysyniadau allweddol perthynas mentora
 • Dadansoddi'r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu perthynas mentor/person sy'n derbyn mentora effeithiol
 • Gwerthuso canlyniad perthynas mentor/person sy'n derbyn mentora

Beth fyddwch yn ei astudio

Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys:

Archwiliad o egwyddorion a chysyniadau allweddol mentoriaethau effeithiol, megis:

 • Diffiniadau o fentora
 • Pwrpas a manteision mentora
 • Sgiliau a Nodweddion mentor effeithiol
 • Rôl y mentor
 • Cyfnodau allweddol y cylch mentora
 • Y berthynas fentora

Sgiliau a Rhinweddau Mentor Effeithiol:

 • Rhagdybiaethau, Agweddau a gwerthoedd
 • Ymddygiad rhyngbersonol
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Cyfleoedd cyfartal a pharchu amrywioldeb
 • Gweithio gydag eraill i ddatblygu cynlluniau ac amcanion
 • Adolygu cynnydd tuag at gyflawni amcanion
 • Delio gyda datganiadau heriol
 • Adeiladu perthynas
 • Datblygu empathi
 • Arddulliau holi
 • Gwrando gweithgar

Deall y berthynas mentora:

 • Ffactorau pwysig wrth gychwyn ar berthynas fentora
 • Rheolau sylfaenol mewn mentora
 • Diffinio ffiniau
 • Cyfrinachedd
 • Terfynau perthnasau mentora
 • Dod â pherthynas fentora i ben mewn ffordd drefnus a chadarnhaol.

Asesu

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i baratoi cyflwyniad poster 10-munud yn esbonio egwyddorion a chysyniadau allweddol mentora. Bydd hyn yn cynnwys poster 2000 gair wedyn cyflwyniad 10-munud a chwestiynau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio'n unigol ar sefyllfa astudiaeth achos ac yn dadansoddi'r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu perthynas mentora effeithiol ac yn gwerthuso canlyniad y berthynas mentora mewn sefyllfa astudiaeth achos.

Rhagolygon gyrfaol

Mae bod yn fentor effeithiol yn sgìl gwych i’r rheiny sy’n dymuno astudio ymhellach ar raglenni Ieuenctid a Chymuned, Gwaith Cymdeithasol, Addysg a Theuluoedd a Phlentyndod.

Credydau

20 credyd yn lefel 4.

Dyddiadau cychwyn y cwrs

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Campws Wrecsam

Ffioedd

£150


I gadw lle ewch i'r siop ar-lein.

Am fwy o wybodaeth anfonwch ebost at enterprise@glyndwr.ac.uk

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top