GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Arweinyddiaeth Systemau

Cyflwyniad i Arweinyddiaeth Systemau

Mae'r cwrs byr hwn wedi cael ei greu ar y cyd ac mae'n ymateb i'r galw a'r angen am ymagwedd system gyfan tuag at newid trawsnewidiol a rhaglen addysg arweinyddiaeth systemau sy'n cefnogi arweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol i feddwl a gweithio'n wahanol rhwng ac ar draws systemau. Mae'r Rhaglen Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus (BA ac MA), sydd wedi'i chreu ar y cyd, wedi'i llunio a'i llywio gan arweinwyr newid ar bob lefel mewn sefydliadau Cyhoeddus, Preifat a thrydydd sector ar draws y rhanbarth, gan weithio ochr yn ochr â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (a sefydlwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (2015)) a sefydliadau allweddol o gymdeithasau Iechyd i Gymdeithasau Tai.

Mae'r Brifysgol wedi gweithio mewn partneriaeth â'r arbenigwyr Arweinyddiaeth, Do Well Ltd a'r Ganolfan Arweinyddiaeth i greu rhaglen addysg unigryw ac arloesol sy'n cefnogi ac yn paratoi arweinwyr ar bob lefel nawr ac yn y dyfodol i fynd i'r afael â chymhlethdod, gweithio ar draws systemau a gyrru newid trawsnewidiol o fewn ac ar draws y systemau yr ydym yn gweithio ynddynt, gyda chanlyniadau dinasyddion yn ganolog.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i gyflwyno myfyrwyr i gysyniadau ac ymarfer Arweinyddiaeth Systemau. Datblygu dealltwriaeth o'r heriau a'r materion sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus a sut y gall unigolion, timau a sefydliadau gydweithio i fynd i'r afael â materion cymhleth yn ystod cyfnodau o newid sylweddol ar draws pob sector.

Trwy ddilyn y cwrs byr hwn, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  1. Deall ac egluro'r angen a'r cyd-destun ar gyfer newid, a sylfeini Theori Systemau
  2. Adnabod y gwahaniaeth rhwng Rheolaeth ac Arweinyddiaeth a'r cyd-destun ar gyfer llywio'r ddau
  3. Archwilio ac adnabod y sylfeini ar gyfer adeiladu gwytnwch personol a chymunedol i wella darpariaeth gwasanaeth
  4. Ystyried dulliau o weithio ar y cyd ar draws ffiniau proffesiynol i gyflawni newid system gyfa

Hyd y cwrs

Ebrill - OpTIC, Llanelwy

Mai - Campws Plas Coch, Wrecsam

Dyddiadau'r cwrs

I'w cadarnhau.

Asesu

Mae'r asesiad yn cynnwys datblygu naratif cyhoeddus, sgil allweddol mewn gwytnwch personol o fewn ymagwedd Arweinyddiaeth System. Caiff hyn ei ddatblygu trwy'r modiwl, hunan-astudio / myfyrio a chymhwyso a chaiff yr asesiad terfynol ei gyflwyno a'i gofnodi ar ffilm.

Credydau 

20

Ffioedd

£1000

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Emma Taylor, Darlithydd Rheoli Adnoddau Dynol ac Arweinydd y Modiwl taylorem@glyndwr.ac.uk neu Nina Ruddle, Pennaeth Ymgysylltiad Polisi Cyhoeddus  Nina.ruddle@glyndwr.ac.uk.

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau'n cael eu had-dalu'n llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio'r isafswm hwn.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top