GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Iechyd, Iechyd Meddwl a Llesiant mewn Lleoliadau Addysg

Iechyd, Iechyd Meddwl a Llesiant mewn Lleoliadau Addysg

Yng Nghwricwlwm i Gymru 2022, caiff 'Iechyd a Llesiant' ei adnabod yn un o'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw bod dysgwyr rhwng 3 a 16 oed yn cael mynediad at brofiadau, gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth, dysgu gydol oes a dinasyddiaeth weithredol yn y gymdeithas bresennol. Yn ogystal, i'r cwricwlwm gyfrannu at y nodau a nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i ddatblygu unigolion iach a hyderus. Mae cael Iechyd a Llesiant fel un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn gam pwysig ymlaen tuag at gydnabod ei bwysigrwydd ac i ystyried iechyd a llesiant yn fwy holistig na'r dull gweithredu traddodiadol o ddarparu meysydd pwnc Addysg Gorfforol, Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac Addysg Rhyw ar wahân.

Bydd y cwrs cyffrous a heriol hwn yn darparu cyfranogwyr â gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n gysylltiedig â Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Llesiant. Bydd yn archwilio pynciau iechyd, iechyd meddwl a llesiant fel maent yn berthnasol i bobl ifanc yn y gymdeithas bresennol, yn ogystal ag ystyried cynnwys, dyluniad a darpariaeth y Maes Dysgu a Phrofiad hwn ac archwilio addysgeg addysgu arloesol y gellir ei defnyddio gan athrawon i ddatblygu dysgwyr iach a hyderus.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r pynciau canlynol:

  • Heriau iechyd a llesiant ymhlith plant a phobl ifanc
  • Penderfynyddion iechyd a llesiant ymhlith plant a phobl ifanc
  • Manteision gydol oes datblygu iechyd a llesiant yn ifanc
  • Dull gweithredu ysgol gyfan o ran iechyd a llesiant
  • Cymhelliant, gwytnwch, empathi a gwneud penderfyniadau
  • Cefndir, cynnwys a dyluniad Cwricwlwm i Gymru 2022
  • Addysgeg addysgu arloesol ar gyfer datblygu dysgwyr iach
  • Cryfderau a heriau sydd ynghlwm â Chwricwlwm i Gymru 2022

Credydau

Mae hwn yn fodiwl Lefel 7 gyda 30 credyd ac mae wedi'i ddylunio i unigolion sy'n gweithio mewn lleoliadau addysg ar hyn o bryd neu sydd â'u bryd ar weithio mewn lleoliadau addysg.

Er mwyn astudio'r cwrs, fel rheol bydd cyfranogwyr eisoes yn meddu ar radd gyntaf gysylltiedig neu wedi bod mewn swydd gyfrifol sy'n berthnasol i'r cwrs am o leiaf dwy flynedd o fewn y pum mlynedd diwethaf.

Asesu

Bydd gofyn i gyfranogwyr gynhyrchu astudiaeth achos 5,000 gair sy'n ystyried gweithredu'r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Llesiant mewn lleoliad addysg o'u dewis.

Dyddiadau'r Cwrs

Dyddiadau 2021 i'w cadarnhau. Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn hysbysiad o ddyddiadau yn y dyfodol, anfonwch e-bost enterprise@glyndwr.ac.uk i nodi'ch diddordeb.

Ffioedd

£950.00 yn cynnwys TAW.Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top