GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Atal cenhedlu, perthynas iach a rhywioldeb iach

Atal cenhedlu, perthynas iach a rhywioldeb iach

Trosolwg

Nod y modiwl hwn yw galluogi gweithwyr proffesiynol/ymarferwyr gofal iechyd a meysydd cysylltiedig sy'n gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau sy'n ymwneud â chyflwyno gwybodaeth sy'n ymwneud â pherthynas, iechyd rhywiol, amrywiaeth rhywiol a dulliau atal cenhedlu a galluogi rhagnodi atal cenhedlu gan y bobl hynny sydd mewn sefyllfa broffesiynol i wneud hynny.

Mae'r modiwl hwn yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu meddwl beirniadol wrth adolygu agweddau damcaniaethol ar berthnasoedd datblygu rhywiol ac amrywiaeth rhywiol, ac mae'n rhoi'r cyfle i ddangos cymhwysedd clinigol ym mhob un o'r meysydd pwnc.

Mae'r cwrs rhan-amser hwn yn agored i weithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig a gweithwyr cysylltiedig cofrestredig sy'n gweithio ym maes iechyd rhywiol sydd wedi astudio ac wedi ennill 120 credyd ar Lefel 5 ac sydd wedi astudio amddiffyn plant (L2 neu uwch) o'r blaen.

 

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Mae'r pynciau'n cynnwys:

 • Anatomeg a Ffisioleg y system atgenhedlu
 • Perthnasoedd iach yn erbyn perthnasau nad ydynt yn iach
 • Rhywioldeb Iach drwy'r oesoedd
 • Amrywiaeth rywiol a rhyw
 • Grwpiau sy'n agored i niwed ac ecsbloetio rhywiol
 • Trais rhywiol a threisio
 • Anffurfio organau cenhedlu benywod
 • Beichiogrwydd heb ei gynllunio ac erthyliad
 • Adnabod 'risg'
 • Atal cenhedlu gan gynnwys Dull Atal Cenhedlu Gwrthdroadwy Hirdymor (LARC)
 • Rhagnodi gan nyrsys
 • Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
 • Ymyrraeth a newid ymddygiad
 • Effeithiau beichiogrwydd yn yr arddegau
 • Gweithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau
 • Y System Cerdyn C

Credydau

20 credyd yn Lefel 6 neu Lefel 7

Dyddiadau'r Cwrs

Medi/Hydref 2018

Hyd y Cwrs

Cyfanswm o 9 wythnos o astudiaeth academaidd, sy'n cynnwys 8 wythnos o astudio yn y brifysgol (1 diwrnod yr wythnos) 1 wythnos o astudiaethau dan gyfarwyddyd  ynghyd ag amser clinigol.

Gofynion mynediad

Mae ceisiadau mynediad yn agored i fyfyrwyr sydd ag astudiaeth Lefel 5 neu'n uwch ac sydd wedi astudio pwnc sy'n ymwneud ag amddiffyn plant (L2 neu uwch) o'r blaen. Mae'r cwrs rhan-amser hwn yn agored i weithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig a gweithwyr cysylltiedig cofrestredig sy'n weithio ym maes iechyd rhywiol.

Bydd angen GDG.

Lleoliad 

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Mae dwy ran i'r asesiad:

1)     Adroddiad adfyfyriol 2500 o eiriau ar achos yr ymdriniwyd ag ef mewn ymarfer – y myfyrwyr sydd i ddewis y pwnc ond bydd o fewn y pynciau a gynhwysir

2)      Portffolio clinigol o dystiolaeth

Bydd y ddwy ran yn disgwyl cysylltu damcaniaeth i arfer ac yn gofyn am ddadansoddiad beirniadol o lenyddiaeth berthnasol.  

Ffioedd

Mae cyllid ar gael i rai staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB).  ysylltwch â Jenny Jacobsen am fanylion am gyllid potensial.


Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle cysylltwch â  Jenny Jacobsen ar 01978 293474

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top