GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Sgiliau Cyflogadwyedd Graddedigion Glyndwr

Sgiliau Cyflogadwyedd - Graddedigion Glyndŵr

Amcan y cwrs hwn yw galluogi myfyrwyr i adnabod eu sgiliau eu hunain sy'n berthnasol i'r farchnad swyddi, adnabod eu hanghenion datblygu gyrfa eu hunain a chyfleoedd i ddiwallu'r anghenion hynny.

Mae hwn yn gyfle gwych i glywed gan ystod eang o siaradwyr o wahanol ddiwydiannau. O gyfarwyddwyr cwmni a phencampwyr chwaraeon i actorion, ymgynghorwyr Adnoddau Dynol, cwmnïau datblygu meddalwedd blaenllaw ac arbenigwyr recriwtio.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu sgiliau ymchwil ac arfer proffesiynol myfyriol ar gyfer datblygu gyrfa.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddysgu mwy am briodoleddau, agweddau a sgiliau allweddol sydd eu hangen yn y farchnad swyddi:

Priodoleddau Craidd:

 • Ymroddedig - Gallu cymryd cyfrifoldeb am eich canlyniadau a chroesawu cyfleoedd i gyfranogi a datblygu.
 • Mentrus- Gallu dangos blaengarwch, dyfeisgarwch a hunan-benderfyniad wrth gyflawni canlyniadau.
 • Creadigol - Gallu dyfeisio a datblygu syniadau gwreiddiol i gynhyrchu canlyniadau newydd a diddorol.
 • Moesol - Gweithredu mewn ffordd ofalgar ac egwyddorol, gyda gonestrwydd a pharchu amrywiaeth. Safbwynt byd-eang ac ymrwymiad i osgoi gwneud niwed i bobl eraill a'r amgylchedd.

Agweddau Allweddol:

 • Ymrwymiad - Gallu ymgysylltu â gweithgareddau'n benderfynol a gweithio tuag at eich nodau.
 • Hyder - Meddu ar hunanhyder yn deillio o'ch gwerthfawrogiad o'ch gallu a'ch priodoleddau eich hun.
 • Addasrwydd - Gallu ymateb i ofynion a gyrwyr newidiol, yn bersonol ac yn fyd-eang, a gweld eich hun fel dysgwr gydol oes sydd ar daith barhaus.
 • Gwydn - Gallu rheoli troeon anffodus ac adfer o anawsterau, a chydnabod bod hynny'n nodwedd y gallwch ei ddatblygu.
 • Chwilfrydedd - Dyhead i eangu eich gwybodaeth a'ch gorwelion, ac i ddeall y byd yn llawnach.

Sgiliau Ymarferol:

 • Llythrennedd digidol - Deall a gallu dewis a defnyddio'r offer a'r technolegau digidol priodol i gyflawni'r canlyniadau dymunol.
 • Meddwl yn Feirniadol - Gallu cymhwyso egwyddorion rhesymegol, safonau tystiolaeth trylwyr, a rhesymu gofalus i ddadansoddi a thrafod hawliadau, credoau a materion.
 • Deallusrwydd Emosiynol - Gallu adnabod, deall a rheoli emosiynau, ynoch chi eich hun ac eraill.
 • Cyfathrebu - Gallu cyfathrebu'n effeithiol ac yn briodol, ar gyfer y pwrpas a'r gynulleidfa bwriededig, yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac ar draws gwahanol gyfryngau.
 • Arweinyddiaeth a Gweithio mewn Tîm - Gallu gweithio'n effeithiol o fewn timau, gan roi cefnogaeth ac arweiniad effeithiol i aelodau o'ch tîm.
 • Trefniadaeth - Gallu cynllunio, rheoli amser a gweithredu prosiectau yn effeithiol ac yn effeithlon, a blaenoriaethu gofynion sy'n cystadlu yn briodol.

Dyddiadau'r cwrs

1 Mai 2019 tan 14eg Awst 2019, pob dydd Mercher, 11:00am - 1:00pm a 6:00pm-7:00pm

Mae yna hyblygrwydd i fyfyrwyr archebu lle ac ymuno â'r cwrs yn ystod y cyfnod hwn.

Lleoliad

Campws Plas Coch

Credydau 

20

Asesu

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau portffolio sy'n dangos eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth o'u sgiliau a'u priodoleddau eu hunain mewn perthynas â'r farchnad swyddi a'u datblygiad gyrfa eu hunain.

Ffioedd

AM DIMM

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top