GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Y dysgwr hyderus

Y Dysgwr Hyderus - Cwrs Ar-lein

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i gynyddu'ch hyder wrth i chi gymryd y cam nesaf i addysg israddedig ... boed ichi'n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, ar fin cychwyn yn y brifysgol neu'n ystyried ymgymryd â chwrs proffesiynol neu ran amser, bydd y cwrs yn eich galluogi chi i:

 • Gwneud ymchwil a dod o hyd i wybodaeth oddi wrth ystod o ffynonellau
 • Gwella eich sgiliau cyflwyno
 • Paratowch ar gyfer lefel uwch o astudio
 • Gwella a mireinio eich sgiliau
 • Adeiladu eich hyder er mwyn i chi allu cyflawni'ch potensial

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Erbyn diwedd y modiwl bydd dysgwyr yn gallu:

 • Lleoli, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau
 • Dangos yr angen am eglurder a chydlyniad wrth gyflwyno safbwyntiau
 • Mabwysiadu arddulliau ysgrifennu a chyflwyno academaidd ar lefel AU
 • Rhoi cyflwyniad gan ddefnyddio confensiynau ar gyfer nodi a chyfeirio ffynonellau
 • Cefnogi a goruchwylio
 • Rheoli gwrthdaro
 • Monitro a chofnodi
 • Blaenoriaethu materion
 • Deall credoau, gwerthoedd ac agweddau personol

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n:

 • Pontio rhwng lefel 3 a 4
 • Cychwyn yn y Brifysgol ym Medi (waeth beth fo'r Brifysgol)
 • Meddwl am ddechrau cwrs Rhan Amser neu broffesiynol ond nad yw'n 100% yn siŵr oherwydd cymwysterau isel
 • Unrhyw un sydd eisoes wedi gwneud cais i'r Brifysgol ond y mae angen iddyn nhw gynyddu eu graddau mynediad

Asesiad

Asesiad Un (Gwaith Cwrs 50%):

Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn cynhyrchu portffolio sy'n dangos eu cymhwysedd wrth leoli, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o gyrsiau. Disgwylir iddynt ysgrifennu dau ddarn o waith byr (500 o eiriau) sy'n eu galluogi i gyflwyno eu barn mewn ffordd eglur a chydlynol, yn unol â chonfensiynau academaidd.

Asesiad Dau (Cyflwyniad 50%): Bydd myfyrwyr yn paratoi cyflwyniad; gan ddefnyddio meddalwedd ac adnoddau TGCh i arddangos sut mae'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn ddysgwr hyderus wedi cael eu defnyddio i ddatblygu eu camau nesaf at astudiaeth.

Credydau

20 credyd ar lefel 4.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu 8 wythnos o ddysgu; 3 awr yr wythnos am 7 wythnos, gydag asesiad ar yr 8fed wythnos. Bydd hyn yn cael ei ddarparu ar-lein ar Moodle.

 

Cwrs 4 (Saesneg): 13 Gorffennaf 2020 – 31 Awst 2020.
Cwrs 4 (yn Gymraeg): 13 Gorffennaf 2020 – 31 Awst 2020.

 

Gallwch ddewis astudio’r cwrs hwn un ai drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, yn dibynnu ar ba iaith sydd orau gennych! Sicrhewch eich bod yn dewis yr iaith sydd orau gennych pan fyddwch yn archebu drwy’r siop.

*Noder* Dim ond unwaith mae unigolion angen archebu’r cwrs, mae gan bob cwrs ddyddiad cychwyn gwahanol ond mae gan bob un yr un cynnwys.

Ffioedd

Am ddim


Ewch i'n siop ar-lein.

 

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top