GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Y dysgwr hyderus

Y Dysgwr Hyderus - Cwrs Ar-lein

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i gynyddu'ch hyder wrth i chi gymryd y cam nesaf i addysg israddedig ... boed ichi'n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, ar fin cychwyn yn y brifysgol neu'n ystyried ymgymryd â chwrs proffesiynol neu ran amser, bydd y cwrs yn eich galluogi chi i:

 • Gwneud ymchwil a dod o hyd i wybodaeth oddi wrth ystod o ffynonellau
 • Gwella eich sgiliau cyflwyno
 • Paratowch ar gyfer lefel uwch o astudio
 • Gwella a mireinio eich sgiliau
 • Adeiladu eich hyder er mwyn i chi allu cyflawni'ch potensial

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Erbyn diwedd y modiwl bydd dysgwyr yn gallu:

 • Lleoli, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau
 • Dangos yr angen am eglurder a chydlyniad wrth gyflwyno safbwyntiau
 • Mabwysiadu arddulliau ysgrifennu a chyflwyno academaidd ar lefel AU
 • Rhoi cyflwyniad gan ddefnyddio confensiynau ar gyfer nodi a chyfeirio ffynonellau
 • Cefnogi a goruchwylio
 • Rheoli gwrthdaro
 • Monitro a chofnodi
 • Blaenoriaethu materion
 • Deall credoau, gwerthoedd ac agweddau personol

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n:

 • Pontio rhwng lefel 3 a 4
 • Cychwyn yn y Brifysgol ym Medi (waeth beth fo'r Brifysgol)
 • Meddwl am ddechrau cwrs Rhan Amser neu broffesiynol ond nad yw'n 100% yn siŵr oherwydd cymwysterau isel
 • Unrhyw un sydd eisoes wedi gwneud cais i'r Brifysgol ond y mae angen iddyn nhw gynyddu eu graddau mynediad

Asesiad

Asesiad Un (Gwaith Cwrs 50%):

Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn cynhyrchu portffolio sy'n dangos eu cymhwysedd wrth leoli, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o gyrsiau. Disgwylir iddynt ysgrifennu dau ddarn o waith byr (500 o eiriau) sy'n eu galluogi i gyflwyno eu barn mewn ffordd eglur a chydlynol, yn unol â chonfensiynau academaidd.

Asesiad Dau (Cyflwyniad 50%): Bydd myfyrwyr yn paratoi cyflwyniad; gan ddefnyddio meddalwedd ac adnoddau TGCh i arddangos sut mae'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn ddysgwr hyderus wedi cael eu defnyddio i ddatblygu eu camau nesaf at astudiaeth.

Credydau

20 credyd ar lefel 4.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn 3 Awst 2020 ac yn parhau am 3 wythnos.
Bydd angen mewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at gynnwys y cwrs a mynd i'r afael â'ch astudiaethau.

 

Gallwch ddewis astudio’r cwrs hwn un ai drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, yn dibynnu ar ba iaith sydd orau gennych! Sicrhewch eich bod yn dewis yr iaith sydd orau gennych pan fyddwch yn archebu drwy’r siop.

*Noder* Dim ond unwaith mae unigolion angen archebu’r cwrs, mae gan bob cwrs ddyddiad cychwyn gwahanol ond mae gan bob un yr un cynnwys.

Ffioedd

Am ddim


Ewch i'n siop ar-lein.

 

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

 

 

Llunio Cerameg â Llaw

LLUNIO CERAMEG Â LLAW

Wedi’ch ysbrydoli gan The Great Pottery Throw Down?

O gerfluniaeth i ganhwyllyron, teils addurniadol i waith ffigurol. Bydd ein dosbarth nos deg wythnos yn eich cyflwyno i fyd cerameg wedi’i gwneud â llaw.

Wedi’i addysgu mewn dosbarthiadau bychain gan y ceramegydd adnabyddus Wendy Lawrence, byddwch yn cael eich tywys trwy bob agwedd ar lunio cerameg â llaw, o baratoi’r clai amrwd i’r darnau wedi’u gwydro gorffenedig. 

Mae'r tiwtoriaid wedi bod yn wych ac wedi agor byd newydd i mi. Cymaint felly, rwy i wedi prynu olwyn ac odyn i'm hunan ac rwy'n benderfynol o barhau i ymarfer a dysgu. Mae'r cwrs wedi bod yn arbennig o bwysig gan ei bod wedi cymryd llawer i mi gofrestru yn y lle cyntaf. Mae yna gymaint o hyd mae angen i mi ei ddysgu a hoffwn i wneud cwrs arall. Fel y dywedais yn gynharach, mae'r staff wedi bod yn wych ac rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd sy'n hyfryd.    

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau taflu llunio cerameg â llaw. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy amrywiaeth o ddulliau cerameg, o baratoi’r clai amrwd i ddarnau wedi’u gwydro gorffenedig.

Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Dyddiadau’r Cwrs

I gael ei gadarnhau.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top