GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Y dysgwr hyderus

Y Dysgwr Hyderus - Cwrs Ar-lein

*DARPERIR Y CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i gynyddu'ch hyder wrth i chi gymryd y cam nesaf i addysg israddedig ... boed ichi'n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, ar fin cychwyn yn y brifysgol neu'n ystyried ymgymryd â chwrs proffesiynol neu ran amser, bydd y cwrs yn eich galluogi chi i:

 • Gwneud ymchwil a dod o hyd i wybodaeth oddi wrth ystod o ffynonellau
 • Gwella eich sgiliau cyflwyno
 • Paratowch ar gyfer lefel uwch o astudio
 • Gwella a mireinio eich sgiliau
 • Adeiladu eich hyder er mwyn i chi allu cyflawni'ch potensial

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Erbyn diwedd y modiwl bydd dysgwyr yn gallu:

 • Lleoli, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau
 • Dangos yr angen am eglurder a chydlyniad wrth gyflwyno safbwyntiau
 • Mabwysiadu arddulliau ysgrifennu a chyflwyno academaidd ar lefel AU
 • Rhoi cyflwyniad gan ddefnyddio confensiynau ar gyfer nodi a chyfeirio ffynonellau
 • Cefnogi a goruchwylio
 • Rheoli gwrthdaro
 • Monitro a chofnodi
 • Blaenoriaethu materion
 • Deall credoau, gwerthoedd ac agweddau personol

Cyflwynir y cwrs yn anghymesur ar-lein ac mae'r holl ddarlithoedd a gweithgareddau wedi'u recordio ymlaen llaw. Mae hyn yn caniatáu hyblygrwydd i fyfyrwyr ymgymryd â'u dysgu ar amser sydd yn addas iddyn nhw.

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n:

 • Pontio rhwng lefel 3 a 4
 • Cychwyn yn y Brifysgol ym Medi (waeth beth fo'r Brifysgol)
 • Meddwl am ddechrau cwrs Rhan Amser neu broffesiynol ond nad yw'n 100% yn siŵr oherwydd cymwysterau isel
 • Unrhyw un sydd eisoes wedi gwneud cais i'r Brifysgol ond y mae angen iddyn nhw gynyddu eu graddau mynediad

Asesiad

Asesiad Un (Gwaith Cwrs 50%):

Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn cynhyrchu portffolio sy'n dangos eu cymhwysedd wrth leoli, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o gyrsiau. Disgwylir iddynt ysgrifennu dau ddarn o waith byr (500 o eiriau) sy'n eu galluogi i gyflwyno eu barn mewn ffordd eglur a chydlynol, yn unol â chonfensiynau academaidd.

Asesiad Dau (Cyflwyniad 50%): Bydd myfyrwyr yn paratoi cyflwyniad; gan ddefnyddio meddalwedd ac adnoddau TGCh i arddangos sut mae'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn ddysgwr hyderus wedi cael eu defnyddio i ddatblygu eu camau nesaf at astudiaeth.

Credydau

20 credyd ar lefel 4.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs yn cymryd lle dros 4 wythnos o ddysgu; 5 awr yr wythnos am 4 wythnos gyda'r asesiad ar y 6ed wythnos. Cyflwynir hwn ar-lein trwy Moodle drwy'r iaith Saesneg yn unig.

Mae'r dyddiadau cychwyn fel a ganlyn;

Ionawr 4ydd 2021
Chwefror 1af 2021
Mawrth 1af 2021
Mai 10fed 2021
Mehefin 7fed 2021
Gorffennaf 5ed 2021

*Noder* Dim ond unwaith mae unigolion angen archebu’r cwrs, mae gan bob cwrs ddyddiad cychwyn gwahanol ond mae gan bob un yr un cynnwys.

Ffioedd

Am ddim


Ewch i'n siop ar-lein.

*Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top