GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Darparu Cyfranogiad ar gyfer Cymdogaethau a Llywodraethu Da

Darparu Cyfranogiad ar gyfer Cymdogaethau a Llywodraethu Da

Mae'r cwrs byr hwn yn archwilio cyflwyniad i dai a gweithio o fewn y gymuned. Gall fod yn ddiddorol i'r rhai hynny sy'n gweithio gyda chymunedau, neu'r rhai sydd â diddordeb mewn helpu eu cymunedau eu hunain.

 

Bydd y cwrs hwn yn:

 • Eich cyflwyno chi i hanes, theori a chyd-destun y sector tai cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig, i'ch helpu chi, fel ymarferydd, preswylydd, neu unigolyn chwilfrydig, ddeall sut all ymgysylltiad da gynorthwyo datblygiad cymdogaethau da a llywodraethiant cyfranogol da.
 • Bydd y modiwl hwn yn eich caniatáu chi i ddatblygu'r wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i ddarparu cyfranogiad a arweinir gan ddeallusrwydd i breswylwyr, defnyddwyr gwasanaeth etc., datblygu eich dealltwriaeth o'r cymdogaethau rydych yn gweithio a byw ynddynt ymhellach, a myfyrio ar rôl strwythurau llywodraethiant cynaliadwy wrth gefnogi'r gweithgareddau hyn.
 • Byddwch hefyd yn gwerthfawrogi'r gwahaniaethau yn y dulliau sydd eu hangen i ddarparu arferion o'r fath mewn lleoliadau trefol a gwledig.

Bydd ymweliad â safle yn darparu cyfleoedd i chi fyfyrio ar ddefnyddio theori mewn ymarfer.

 

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Caiff y maes llafur ei rannu'n dri maes:

Adran 1

 • Hanes tai cymdeithasol, gan ddarparu cyd-destun i'r modiwl.
 • Theori cyfranogiad o wybodaeth, ymgynghori, a chymryd rhan i rymuso gwirioneddol, o safbwynt preswylwyr a staff.
 • Dulliau traddodiadol o ymgysylltu a datblygiadau arloesol diweddar yn y maes, yn benodol mewn perthynas â'r defnydd o TG.
 • Casglu a datblygu deallusrwydd defnyddiol a pherthnasol y cwsmer er mwyn llywio ymgysylltiad yn y dyfodol.

Adran 2

 • Safbwyntiau cymdogaethau o ran Marchnata Lleoliad.
 • Archwilio materion a phwysau o fewn y gymuned, yn cynnwys tensiynau rhyng-genedlaethol, parch a mesurau bodlonrwydd.
 • Mesur tueddiadau yn y cymdogaethau a chymunedau lleol.

Adran 3

 • Ystyried y mesurau o ran llywodraethiant da a drwg.
 • Arfer presennol o ran recriwtio, hyfforddi a chynnal byrddau, cysylltiadau gyda thenantiaid a phreswylwyr, pwyllgorau cymdogaethau etc., a'u perthnasoedd gyda'r rheolwr gweithredol sy'n darparu'r gwasanaethau.

Asesiad

Cynhelir y dasg mewn grŵp, a bydd gofyn i chi weithio ar y cyd i gynhyrchu cyflwyniad aml-fformat, a all gynnwys sefyllfaoedd ffug a chwarae rolau, mewn perthynas â dulliau o ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth.
Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn adolygiad myfyriol ar y cyflwyniadau o ran sut y bydden nhw'n gweithio o safbwynt llywodraethol.

Bydd hyn yn gyfwerth ag aseiniad 3,000 gair.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn 22 Mehefin 2020 ac yn parhau am chwech wythnos. Bydd angen mewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at gynnwys y cwrs a mynd i'r afael â'ch astudiaethau. 

Lleoliad

Ar-Lein

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top