GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyflwyniad i gwnsela

Cyflwyniad i gwnsela

Trosolwg

Fel proffesiwn, mae cwnsela wedi ehangu'n aruthrol dros y 20 mlynedd diwethaf gyda chydnabyddiaeth gynyddol o werth cymorth proffesiynol a'r cymorth y gall ei ddarparu i bobl yn y cartref ac yn y gweithle.

I gydnabod yr angen cynyddol hwn, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi lansio modiwl 'Cyflwyniad i Gwnsela’. 

I wneud cais ar gyfer y cwrs hwn cwblhewch y ffurflen gais hon.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn efallai y byddwch yn dymuno mynd ymlaen i Dip HE Cwnsela.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Mae'r cwrs yn cyflwyno beth yw cwnsela yn union, gan gynnig y cyfle i ddatblygu sgiliau gwrando sy'n fuddiol ac sy'n gallu cael eu defnyddio mewn ystod eang o leoliadau gwaith a chymdeithasol.

Caiff pobl sydd â diddordeb mewn hyfforddiant proffesiynol fel cwnselwr, defnyddio sgiliau cwnsela mewn proffesiynau eraill a'r bobl hynny sy'n dymuno gwella eu hunan-ddatblygiad a'u sgiliau gwrando yn cael eu harfogi â'r sgiliau angenrheidiol i lwyddo yn y llwybr o'u dewis. 

Mae'r cwrs hefyd yn rhoi cipolwg ar hanes cwnsela ac mae'n helpu i ddatblygu neu adnewyddu sgiliau rhyngbersonol a chwnsela allweddol.

Cyfleoedd Gyrfaol

Nod y cwrs yw bod o fudd i bobl a all fod yn ystyried hyfforddiant proffesiynol pellach fel cwnselwr, pobl sydd â diddordeb mewn ystyried y defnydd o sgiliau cwnsela mewn proffesiynau eraill a'r bobl sydd â diddordeb mewn hunan-ddatblygu a mireinio eu sgiliau gwrando.

Addysgu ac asesu

Gall addysgu gynnwys cyflwyniadau gan staff, gwaith pâr a gwaith grwpiau bach a gweithgareddau dosbarth cyfan megis trafod syniadau, darllen ac astudio unigol, ymarfer ac adborth sgiliau gwrando mewn grwpiau bach, ac arsylwi fideo lle y bo'n briodol.

Mae'r asesu ar Lefel 4 ac mae iddo 2 agwedd: 

  • Traethawd 1250 o eiriau yn dangos gwybodaeth am ddatblygiad cwnsela a'r lleoliadau lle gall cwnsela gael ei gynnig a'r hyn y gall cwbsela obeithio ei gyflawni.
  • Adroddiad ysgrifenedig o 750 o eiriau yn seiliedig ar fyfyrio ar ddatblygu sgiliau gwrando yn ystod y cwrs, gan ystyried cryfderau personol a meysydd i'w datblygu. Mae rhoi a derbyn adborth i ac oddi wrth fynychwyr eraill y cwrs yn rhan bwysig o'r cwrs.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Efallai y bydd yn ddefnyddiol bod gennych gymwysterau lefel 2 (TGAU) gan fod astudio ar y lefel hon yn gofyn am sgiliau darllen a sgiliau ysgrifennu.  Bydd y bobl sy'n ystyried gwneud cais yn ei chael yn fanteisiol i feddu ar brofiad gwaith a bywyd i helpu i roi'r cwrs mewn cyd-destun.

Mae mynychwyr yn dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd ac oedran. Mae amrywiaeth yn cael ei groesawu.

Hyd y cwrs

Cwrs 1: Bydd y cwrs yn dechrau ar 6ed Gorffennaf ac yn rhedeg dros 10 wythnos rhwng 6pm-9pm bob nos Fawrth
Cwrs 2: Bydd y cwrs yn dechrau ar 8fed Gorffennaf ac yn rhedeg dros 10 wythnos rhwng 6pm-9pm bob nos Dydd Iau

Ffioedd

Y ffi am y cwrs 10 wythnos yw £395.

Adnoddau ychwanegol

Bydd angen i chi gael mynediad i'r llyfrgell a defnyddio safle ‘Moodle’ y Brifysgol i gael gafael ar adnoddau electronig. Bydd angen ichi ymgymryd â darllen ac astudio pellach tu allan i amser addysgu'r cwrs.

Byddwch yn derbyn llawlyfr modiwl ar ddechrau'r cwrs.


I archebu, ewch i'r siop ar-lein. 

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top