GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
croeso campws

Cofrestru ar Gwrs Byr

Camau i Gychwyn eich Cwrs Byr

Camau i gychwyn cwrs byr

Cofrestru ar Gwrs Byr - Cwestiynau Cyffredin

Cofrestru

Cofrestru ffurfiol

Mewngofnodi i Moodle

Ymholiadau am y cwrs

 

1.      Cofrestru

Mae fy nghyflogwyr am dalu am y cwrs byr, sut mae trefnu hyn?

Cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk Gofynnir i chi am eich manylion cofrestru trwy e-bost a byddwn yn trefnu i anfon anfoneb at eich cyflogwr.

A allaf gofrestru ar ran mwy nag un person?

Gallwch, gallwch gofrestru a thalu trwy'r siop ar-lein ar gyfer lleoedd ar gyrsiau lluosog. Fodd bynnag, bydd angen i chi gael gwybodaeth gofrestru pob unigolyn wrth law. Neu gallwch gysylltu trwy anfon e-bost i: enterprise@glyndwr.ac.uk a bydd y tîm yn eich cefnogi.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gofrestru?

Byddwch yn cael derbynneb i gadarnhau gan y siop ar-lein. Yn dilyn hyn byddwch yn cael e-bost gan yr adran Cofnodion Myfyrwyr i gofrestru a gosod cyfrinair ar eich cyfrif myfyriwr. Os nad ydych yn cael y neges e-bost hon o fewn 48 awr ar ôl archebu yn y siop ar-lein anfonwch neges i: srs@glyndwr.ac.uk

I ba gyfeiriad e-bost bydd y ddolen i gofrestru yn cael ei hanfon?

Bydd y ddolen yn cael ei hanfon i'r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru yn y siop ar-lein.

Rwy'n ei chael hi'n anodd archebu lle ar y cwrs hwn gyda phwy ddylwn i gysylltu?

I gael cymorth gyda chofrestru anfonwch e-bost i: enterprise@glyndwr.ac.uk

Mae'n dweud bod y cwrs yn llawn/ddim ar gael, a allaf i gofrestru o hyd?

Os na allwch gofrestru anfonwch neges i: enterprise@glyndwr.ac.uk, efallai y gallwch ymuno â rhestr wrth gefn a gallwn hefyd gymryd eich manylion i roi gwybod i chi pan fydd y cwrs yn cael ei gynnal eto.

A allaf dalu mewn rhandaliadau?

Mae angen talu am y rhan fwyaf o gyrsiau byr yn llawn wrth archebu lle, ond gall fod amgylchiadau lle y gellir caniatáu talu mewn rhandaliadau. Am fwy o wybodaeth ynghylch hyn anfonwch neges i: enterprise@glyndwr.ac.uk

2.      Cofrestru ffurfiol

Beth yw cofrestru?

Mae cofrestru'n cofnodi'n ffurfiol eich bod wedi dechrau eich cwrs ac yn eich cofrestru ar gyfer ystod o wasanaethau, gan gynnwys mynediad at rith-amgylchedd dysgu (VLE) y Brifysgol.

Pam fod angen i mi gofrestru?

Os nad ydych yn cofrestru ni fyddwch yn gallu dechrau eich cwrs ac ni fydd gennych fynediad at wasanaethau'r Brifysgol. Byddwch yn cael gwahoddiad i gofrestru ar-lein trwy e-bost ar ôl i chi archebu lle ar y cwrs.

Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf wedi cael e-bost i gofrestru?

Os nad ydych yn cael e-bost i gofrestru anfonwch neges i: srs@glyndwr.ac.uk gan gynnwys eich rhif myfyriwr os yw'n hysbys.

Pa mor hir cyn i'r cwrs ddechrau sydd angen i mi gofrestru?

Mae angen i chi gofrestru cyn gynted ag y byddwch yn cael yr e-bost yn eich gwahodd i gofrestru.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn cofrestru?

Pan fyddwch yn mewngofnodi i gofrestru ar-lein byddwch yn darparu gwybodaeth sy'n ofynnol gan y Brifysgol ac adrannau eraill y llywodraeth at ddibenion statudol yn ogystal â chadarnhau manylion eich rhaglen a'ch modiwl.  Byddwch hefyd yn cadarnhau eich bod yn cytuno â rheoliadau a phrosesau'r Brifysgol.

Sut ydw i'n gweld fy nghyfrif myfyriwr?

Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru i gael cyfrif myfyriwr: http://evision.glyndwr.ac.uk/

Gofynnir i chi fewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr (rhif myfyriwr) a'ch cyfrinair: os ydych chi'n fyfyriwr newydd byddwch chi'n cael enw defnyddiwr a chyfrinair mewn e-bost a anfonir atoch pan fyddwch chi'n cael eich gwahodd i gofrestru.

Beth os byddaf yn allgofnodi hanner ffordd trwy gofrestru neu os byddaf yn colli fy nghysylltiad?

Dylech allu mewngofnodi eto; bydd y system yn ceisio ail-afael yn eich cofrestriad.

Pam nad yw rhai o'r newidiadau i fy nghyfrif myfyriwr yn cael eu gwneud yn syth?

Rydym yn hoffi cadarnhau rhai newidiadau gyda chi cyn i ni ddiweddaru eich cofnod (e.e. newid enw). Bydd newidiadau eraill yn cael eu gwneud yn syth.

A yw'r broses gofrestru ar gael yn Gymraeg?

Mae ein proses gofrestru ar gael yn Gymraeg ond efallai bydd peth o'r testun (e.e. teitlau rhaglenni a modiwlau) yn cael ei arddangos yn Saesneg.

Pam ydw i'n rhoi caniatâd i'm data personol gael ei roi i 3ydd partïon?

Er mwyn i'r brifysgol ddarparu gwasanaeth addysgol i chi, bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth â phobl eraill. Mae gyda phwy ydym yn rhannu eich gwybodaeth yn cael ei amlinellu'n llawn yn yr Hysbysiad Preifatrwydd Myfyrwyr a’r Tablau. Byddai 3ydd partïon yn cynnwys Undeb y Myfyrwyr, cyrff statudol, CCAUC, yr awdurdod lleol ar gyfer Eithriad i’r Dreth Gyngor a'r Gofrestr Etholiadol. Ni fyddwn yn rhannu dim o'ch gwybodaeth categori arbennig sensitif heb eich caniatâd pendant.

Gyda phwy allaf gysylltu â nhw os ydw i'n cael trafferth wrth osod cyfrinair?

Os ydych yn cael trafferth wrth osod cyfrinair, anfonwch neges i: ITservices@glyndwr.ac.uk

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair beth ydw i'n ei wneud?

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, dilynwch y cyfarwyddiadau yma.

 

3.      Mewngofnodi i Moodle

Beth yw Rhith-amgylchedd Dysgu (VLE)?

Mae VLE yn sefyll am Rhith-amgylchedd Dysguac mae'n blatfform a ddefnyddir gan y Brifysgol i sicrhau bod adnoddau dysgu a chynnwys ar gael i chi. Moodle yw platfform y Brifysgol. Bydd angen i chi fewngofnodi i Moodle i weld eich deunyddiau cwrs ac i gyflwyno asesiadau.

Beth yw Moodle?

Moodle yw'r Rhith-amgylchedd Dysgu (VLE) a ddefnyddir gan y Brifysgol i roi mynediad i chi at adnoddau dysgu a chynnwys cwrs. Bydd angen i chi fewngofnodi i Moodle i weld eich deunyddiau cwrs ac i gyflwyno asesiadau. Pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle am y tro cyntaf, bydd yn cymryd 24 awr i'ch cwrs ymddangos oherwydd bod y gweinyddion yn cael eu diweddaru dros nos.  

Sut ydw i'n cael mynediad at Moodle?

Rydych yn mewngofnodi i Moodle trwy fynd ar wefan y Brifysgol a chlicio ar My Uni Portal ar ochr dde brig y sgrin. Cliciwch ar y blwch mawr glas i fewngofnodi a gofynnir i chi nodi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Ar ôl i chi wneud hyn, byddwch yn gweld blwch glas o'r enw VLE (Moodle), cliciwch ar y blwch i gael mynediad at Moodle. Pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle am y tro cyntaf, bydd yn cymryd 24 awr i'ch cwrs ymddangos oherwydd bod y gweinyddion yn cael eu diweddaru dros nos. 

Pa mor hir cyn i'r cwrs ddechrau fyddaf yn gallu cael mynediad at Moodle?

Byddwch yn gallu mewngofnodi i Moodle cyn gynted ag y byddwch wedi cofrestru a chreu cyfrinair. Pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle am y tro cyntaf, bydd yn cymryd 24 awr i'ch cwrs ymddangos oherwydd bod y gweinyddion yn cael eu diweddaru dros nos. Mewngofnodwch cyn gynted ag y gallwch ar ôl cofrestru i sicrhau bod popeth yn iawn gyda'ch mynediad at Moodle cyn i'r cwrs ddechrau.

Rwyf wedi mewngofnodi i Moodle, pam na allaf weld fy nghwrs wedi'i restru?

Pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle am y tro cyntaf, bydd yn cymryd 24 awr i'ch cwrs ymddangos oherwydd bod y gweinyddion yn cael eu diweddaru dros nos. Mewngofnodwch cyn gynted ag y gallwch ar ôl cofrestru i sicrhau bod popeth yn iawn gyda'ch mynediad at Moodle cyn i'r cwrs ddechrau.

Rwyf wedi mewngofnodi i Moodle ac mae'r modiwl anghywir wedi'i restru, beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi wedi bod yn fyfyriwr yn y Brifysgol o'r blaen efallai eich bod yn edrych ar gyrsiau neu fodiwlau blaenorol rydych chi wedi'u hastudio. Mae'n cymryd 24 awr ar ôl i chi fewngofnodi i Moodle am y tro cyntaf i'ch cwrs neu fodiwl ymddangos ar eich cyfrif. Os ydych yn dal i weld y modiwl neu gwrs anghywir ar ôl 24 awr anfonwch neges i: srs@glyndwr.ac.uk

Rwyf wedi cael neges yn dweud na allaf gofrestru fy hun ar y cwrs hwn?

Os ydych yn cael neges gwall yn dweud na allwch gofrestru'ch hun ar y cwrs hwn, anfonwch neges i: srs@glyndwr.ac.uk

Gyda phwy y gallaf gysylltu â nhw os ydw i'n cael trafferth mewngofnodi i Moodle?

Os ydych yn cael trafferth mewngofnodi i Moodle anfonwch neges i: vle@glyndwr.ac.uk

4.      Ymholiadau ynghylch y cwrs

Hoffwn gael mwy o wybodaeth am y cwrs, a allaf i gysylltu â'r tiwtor?

Bydd yna dudalen o wybodaeth am y cwrs ar wefan y brifysgol o dan gyrsiau byr. Mae gan y mwyafrif o dudalennau cyrsiau byr fanylion cyswllt tiwtor y cwrs a all helpu gydag unrhyw ymholiadau pellach sydd gennych. Os nad yw'r manylion hyn wedi'u rhestru ar gyfer eich cwrs gallwch anfon e-bost gyda manylion eich ymholiad i:enterprise@glyndwr.ac.uk a byddant yn gofyn i diwtor y cwrs gysylltu â chi.

A fyddaf yn cael cymhwyster ar ôl gorffen y cwrs?

Bydd angen i chi edrych ar y wefan ar gyfer pob cwrs i weld faint o gredydau y mae'r cwrs werth, ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus gellir sicrhau bod trawsgrifiad ar gael yn cadarnhau'r credydau yr ydych wedi'u hennill. Mae rhai cyrsiau yn rhoi tystysgrifau cyfranogiad.

A allaf gofrestru ar gyfer y cwrs os wyf yn gwybod na fyddaf yn gallu mynd i un o'r sesiynau?

Ni ddylai hyn fod yn broblem os ydych wedi rhoi gwybod i'ch tiwtor cwrs am eich absenoldeb disgwyliedig. Efallai y bydd rhai cyrsiau yn gofyn am bresenoldeb llawn oherwydd natur y pwnc, y ffordd orau i gadarnhau hyn fyddai cysylltu ag arweinydd y rhaglen neu diwtor y cwrs, dylai'r manylion cyswllt fod ar gael ar dudalen y wefan ar gyfer y cwrs byr penodol hwnnw. Os nad oes unrhyw fanylion cyswllt ar y dudalen we, anfonwch neges i: enterprise@glyndwr.ac.uk a bydd y tîm yn gofyn i diwtor y cwrs gysylltu â chi.

Rwy'n poeni am gwblhau'r cwrs, pa gymorth i fyfyrwyr sydd ar gael?

Byddwch yn gallu cael cymorth a chefnogaeth mewn ystod eang o feysydd o weithdrefnau academaidd, sgiliau academaidd, dysgu digidol, adnoddau dysgu a chymorth gofal iechyd. Anfonwch neges i: ask@glyndwr.ac.uk i gael eich cyfeirio at yr unigolyn gorau i'ch helpu chi.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n methu'r asesiad?

Bydd angen i chi gysylltu â'ch tiwtor cwrs i gadarnhau unrhyw opsiynau sydd ar gael i chi o ran ail-wneud yr asesiad. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi ail-wneud y cwrs cyfan.

A yw ffi'r cwrs yn ad-daladwy? A allaf ganslo fy archeb?

Gallwch ofyn i ganslo eich archeb cwrs - rhaid canslo yn ysgrifenedig trwy e-bost neu dros y ffôn, o leiaf 3 wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs o'ch dewis er mwyn cael ad-daliad llawn.

Mae'r amserlen hysbysu hon wedi'i rhoi ar waith i amddiffyn y myfyrwyr sy'n weddill, ac i ganiatáu digon o amser i'r Brifysgol recriwtio myfyrwyr pellach ar gyfer pob cwrs i sicrhau bod cyn lleied â phosib o gyrsiau yn cael eu canslo oherwydd prinder myfyrwyr.

Os na allwch ddod i ddechrau astudio'r cwrs o'ch dewis naill ai ymlaen llaw neu yn ystod y cwrs, oherwydd materion iechyd neu bersonol annisgwyl, rhaid i chi anfon neges i: enterprise@glyndwr.ac.uk i gadarnhau'r manylion hyn a byddwn yn trafod dyddiadau dewisol eraill neu'n amlinellu proses ad-dalu posib. Sylwer: bydd y ceisiadau hyn i ganslo yn cael eu delio â nhw ar sail unigol.

Os ydych eisiau canslo'ch lle ar gwrs, unwaith y bydd y rhaglen wedi dechrau, yn anffodus ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad. Ystyriwch y pwynt uchod os yw hyn o ganlyniad i resymau meddygol/personol.

 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top