GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
bid writing

cyflwyniad i ysgrifennu bid

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyflwyniad i'r broses o adnabod ffynonellau cyllid, sicrhau bod eu sefydliad neu brosiect yn barod am arian, ac ysgrifennu a pharatoi ceisiadau llwyddiannus am nawdd. Mae hwn yn sgìl sydd ei angen yn fawr yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni ar gyfer llawer o brosiectau a sefydliadau yn y sectorau ieuenctid, cymunedol a gofal.

Bydd y cwrs yn rhoi'r sgiliau i chi gyflwyno ceisiadau llwyddiannus am nawdd, yn ogystal â chyfle i ddatblygu eich gwybodaeth ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun.Byddwch  yn elwa o gael eich addysgu gan arweinwyr modiwlau sydd â phrofiad llwyddiannus o ennill ceisiadau ariannu ar raddfa fach a mawr, yn ogystal ag eistedd ar y paneli sy'n gwneud y penderfyniad terfynol.

Cyflwynir y cwrs drwy ddysgu cyfunol gyda chymysgedd o weithgareddau dysgu ar sail dosbarth ac ar-lein i fod yn hyblyg o gwmpas eich ymrwymiadau astudio neu waith presennol. Mae'r cynnwys ar y cwrs yn berthnasol i sectorau eraill a gellir ei deilwra i weddu i anghenion y grŵp o fyfyrwyr.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn ymdrin â phynciau megis:

 

 • Ble i ddod o hyd i ffynonellau cyllid
 • Y broses ymgeisio/dim cynnig
 • Beth yw parodrwydd sefydliadol?
 • Dod yn barod i gael cyllid
 • Tystiolaeth o angen
 • Iaith ysgrifennu bid
 • Sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ysgrifennu bidiau llwyddiannus
 • Cael y gyllideb yn iawn
 • Dynodwyr llwyddiant
 • Monitro a gwerthuso

Bydd pynciau'n cael eu cyflwyno yn sesiwn y dosbarth gyda gweithgareddau ychwanegol a thasgau dysgu ar-lein cyfeiriedig i'w cwblhau rhwng dosbarthiadau.

Dyddiadau’r cwrs

Cwrs 2:  Wrecsam

 • 13 Mai 2020
 • 3 Meh 2020
 • 17 Meg 2020
 • 1 Gor 2020

10am-4pm

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Fodd bynnag, byddai wedi bod yn fuddiol cael profiad o astudio ar lefel 4 ac uwch.

Byddai profiad o weithio mewn amgylchedd ieuenctid, cymunedol neu ymarfer gofal ar hyn o bryd, neu yn y gorffennol, yn ddymunol i gynorthwyo gyda thasgau asesu ffurfiannol a chrynodol.

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar-lein

Asesu

Bydd asesu ar gyfer y modiwl ar ffurf:

 1. dadansoddiad o'r amgylchedd ariannu a'r cyfleoedd mewn perthynas ag ardal broffesiynol y myfyriwr. (500 o eiriau wedi'u cyflwyno ar-lein) 20%
 2. gwerthusiad o barodrwydd sefydliad i wneud cais am gyllid (astudiaeth achos 500 geiriau a gyflwynwyd ar-lein) 20%
 3. cwis ar-lein Moodle ar yr iaith a'r derminoleg a ddefnyddir mewn ceisiadau am arian 10%
 4. cais am arian wedi'i gwblhau sy'n dangos sgiliau cymwys yn y broses o ysgrifennu ceisiadau (1500 o eiriau a gyflwynwyd ar-lein) 50%

Credydau

20

Ffioedd

£195

I gadw lle

I archebu a thalu am eich lle ewch i'r siop ar-lein.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top