Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
university events

digwyddiadau prifysgol

 

Digwyddiadau i ddod

9 Ebr
Achlysur Lansio CAFf
Dydd Mawrth, Ebrill 9, 2019, 12-5pm

Bydd prosiect Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAFf) gwerth £5.8m, yn cael ei lansio'n swyddogol yng Nghanolfan OpTIC ar 9 Ebrill.

Wedi'i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, bydd y CPE yn dod ag arbenigedd o bob cwr o Gymru ynghyd ac yn sefydlu prosiectau ymchwil cydweithredol i annog diwydiannau i gofleidio technoleg ffotoneg wrth ddefnyddio laserau, synwyryddion a opteg ffibr.

Bydd y digwyddiad lansio yn cynnwys prif anerchiad ar Ffotoneg a'i gymhwysiad, siaradwyr o bob prifysgol bartner a sesiwn rwydweithio.

CADWCH LE NAWR


11 Ebr
Cynhadledd Ymateb i Ddigwyddiadau Mawrion
Dydd Iau, 11eg Ebrill 2019, 9am-5pm

A ydych chi'n awyddus i astudio Plismona Proffesiynol, Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol neu Wyddor Fforensig ond eisiau cael profiad o'r maes yn gyntaf? A ydych chi'n gweithio mewn maes lle mae digwyddiad mawr yn bosibilrwydd? Neu a ydych chi'n unigolyn sydd â diddordeb brwd yn y gwasanaethau brys ac unedau ymateb i ddigwyddiadau mawrion?

Os felly, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnal ein Cynhadledd Ymateb i Ddigwyddiadau Mawrion gyntaf erioed a hoffem i chi ymuno â ni am ddiwrnod o siaradwyr arbennig, gweithdai a lluniaeth.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn £20

Archebwch nawr


3 Mai
Iechyd Meddwl - Y Dosbarth Meistr
Dydd Gwener, Mai 3, 10am - 4pm

Os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd meddwl ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu os hoffech gael gwybod am ein cyrsiau iechyd meddwl, dewch i'n Dosbarth Meistr Iechyd Meddwl.

Yn y bore, bydd trafodaethau rhyngweithiol yn mynd â chi o'r cyfnod Hippocratig hyd at y cyfnod presennol i weld sut mae ein syniadau ynghylch iechyd a salwch meddwl wedi datblygu. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae'r syniadau hyn yn dylanwadu ar ein barn heddiw a gofyn y cwestiwn - beth yw salwch meddwl? Bydd y prynhawn yn cael ei neilltuo i llesiant. Byddwn yn edrych ar yr hyn y mae llesiant yn ei olygu mewn gwirionedd, gan edrych ar y Pum Ffordd at Lesiant, a meddwl yn greadigol am sut y gallwn helpu unigolion a chymunedau i roi hwb i'w gwytnwch a theimlo'n dda.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk 


21 Maw
CYSYLLTIADAU CREADIGOL: Cyd-gynhyrchiad mewn Gofal Plant Therapiwtig ac Addysg
Dydd Iau, 21 Mawrth, 2019, 9-4.30

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a'r Consortiwm ar gyfer Cymunedau Therapiwtig yn falch o gyflwyno'r gynhadledd gyffrous ac arloesol hon - ein 5ed digwyddiad blynyddol.

Bydd y gynhadledd yn apelio at bawb sy'n gweithio i addysgu pobl ifanc, gofalu amdanynt a'u cefnogi, yn arbennig y rheiny sydd ag anghenion emosiynol a chymdeithasol ac anghenion dysgu ychwanegol. Gwyddom fod ymarferwyr yn wynebu'r heriau o gefnogi lles disgyblion a rheoli effaith ystod o brofiadau niweidiol mewn plentyndod ar y plentyn cyfan yn fwyfwy. Mae creadigedd ar bob ffurf yn chwarae rhan allweddol wrth ymateb i'r heriau hyn.

Ein bwriad yw darparu'r cyfle delfrydol i ddod ynghyd gyda phobl broffesiynol ac ymarferwyr eraill i gymryd rhan mewn grwpiau bychain a thrafod gyda llefarwyr a chyflwynwyr, wrth fwynhau ystod o gyfleoedd rhwydweithio. Bydd gennym y fantais o gyfraniadau gweithredol gan bobl ifanc ar y diwrnod.

Archebwch nawr


Top