GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyfleusterau

Cyfleusterau

Chwaraeon

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae cynnydd gwych wedi’i wneud o ran darparu cyfleusterau chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Ar y cyd â Chymdeithas Bêl-droed Cymru, mae llawer wedi’i fuddsoddi yn y dasg o ailddatblygu un o safleoedd y Brifysgol, sef Parc y Glowyr. Y gobaith yw y bydd y safle’n cael ei gwblhau yn haf 2019 ac y bydd yn cynnig canolfan hyfforddi o’r radd flaenaf ochr yn ochr â chyfleusterau dysgu a thechnoleg dadansoddi perfformiad a fydd yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr. Ymhellach, mae gan Gampws Plas Coch gyfleusterau chwaraeon rhagorol sydd â’r nod o hyrwyddo addysg myfyrwyr, gyda chymorth y Labordy Perfformiad Dynol ar gyfer asesu seicoleg, dadansoddi perfformiad a gweithgarwch corfforol mewn amrediad o chwaraeon.

 

Nyrsio, Therapi Galwedigaethol ac Adsefydlu Chwaraeon

Mae’r labordy sgiliau a chyfleusterau clinigol yng Nghampws Plas Coch yn rhoi cyfle i fyfyrwyr iechyd ddatblygu’u sgiliau clinigol trwy ddefnyddio senarios ffug ac efelychiadau clinigol, yn cynnwys defnyddio modelau anatomegol ac offer meddygol.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn defnyddio senarios efelychu i wella ein haddysgu clinigol. Mae efelychu, lle y defnyddir technoleg i wneud ‘dysgu seiliedig ar senarios’ yn fwy real, yn hollbwysig er mwyn galluogi nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol i ddysgu technegau sydd, yn aml, yn anodd neu’n gymhleth, mewn amgylchedd diogel. Mae efelychu’n gwella’r gallu i ddefnyddio technoleg heb roi cleifion a chleientiaid mewn perygl, gan gynnig cyfleoedd i ddelio â sefyllfaoedd clinigol efelychiadol dyrys yn y dosbarth. Mae efelychu’n galluogi pobl i wneud penderfyniadau ac yn arwain at ddysgu arbrofol, gyda chyfle wedyn i gnoi cil dros bethau ar ôl cwblhau’r senario efelychiadol.

Ymhellach, gall y timau Therapi Galwedigaethol a Ffisiotherapi ddefnyddio amrywiaeth o offer a chymhorthion er mwyn eu galluogi i ail-greu senarios a rhoi theori ar waith.

 

Meddygaeth Gyflenwol

Mae’r tîm Meddygaeth Gyflenwol yn cynnal clinig poblogaidd i’r cyhoedd, gan gynnig sesiynau tylino aromatherapi, aciwbigo ac adweitheg, lle y gall myfyrwyr ennill profiad ymarferol.

 

Seicoleg

Mae gan yr Adran Seicoleg labordy pwrpasol yng Nghampws Plas Coch. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o adnoddau a gynorthwyir gan dechnegydd seicoleg. Mae’r offer yn cynnwys Penset Biopac Epoc Emotiv, meddalwedd tracio llygaid Eyetribe, sbectols ‘meddwi’ Drunk-busters a sbectols Prism, Qualtrics, Oculus Rift, CANTAB, Actiwatch, Heartmath, Ihealth, Eduloggers, Jawbone Up, Oximeter, model o Ymennydd, IPads, IPhone a Recordwyr Digidol. Hefyd mae’r adran yn defnyddio nifer o becynnau meddalwedd seicoleg-benodol, fel PsychoPy, SPSS, R, NVivo, Ogama, Biopac Student Lab ac Opensesame.

Caiff yr offer a’r meddalwedd yma, sy’n cyrraedd y safon angenrheidiol yn y maes, eu defnyddio gan seicolegwyr proffesiynol ac maent yn helpu i baratoi’r myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith. Mae’r myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o’r offer a’r meddalwedd mewn sesiynau ymarferol ar draws pob lefel, a hefyd gallant ddefnyddio’r offer wrth lunio’u traethawd ymchwil; gan ddarparu ar gyfer amrediad eang o syniadau ymchwil.

 

Astudiaethau Anifeiliaid

Yng Nghampws y Brifysgol yn Llaneurgain ceir amgylchedd dysgu gwych sydd wedi helpu myfyrwyr di-rif i gamu ymlaen. Lleolir y campws, a sefydlwyd yn 2009, ym mhentref gwledig Llaneurgain ac mae’n adlewyrchu cefndir a diwylliant yr ardal o ddysgu Gwyddorau Ceffylau, Astudiaethau Anifeiliaid a Gwyddorau Anifeiliaid. Dyma gampws pwrpasol, llai ei faint, sy’n galluogi myfyrwyr i greu a thyfu gyda’i gilydd trwy ddysgu mewn modd mwy rhyngweithiol ac agos.

 

Gellir cyrraedd y safle’n rhwydd oddi ar yr A55, y brif ffordd i Ogledd Cymru. Mae’r dref agosaf, Yr Wyddgrug, 3 milltir i ffwrdd ac mae Wrecsam o fewn 15 milltir. Yn ychwanegol at ystafelloedd darlithio ac ystafelloedd seminar, ceir ar y safle lety i fyfyrwyr sydd ag ystafell gyffredin, neuadd chwaraeon ac amrywiaeth o ystafelloedd adnoddau. Mae’n ymfalchïo yn y labordai amgylcheddol a gwyddonol, yr uned ffermio, y berllan organig, y coetir hynafol, yr ardal gadwraeth, y ddôl blodau gwyllt a’r gerddi ffurfiol ac anffurfiol.

 

Ymhellach, mae safle Llaneurgain yn gartref i gampws partner cydweithredol y Brifysgol, sef Coleg Cambria, lle y gall y myfyrwyr wneud yn fawr o gyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae’r cyfleusterau hyn yn cynnwys eu Canolfan Gofalu am Anifeiliaid Bach. Mae hon yn cynnwys gwahanol gynefinoedd ar gyfer amrywiaeth o anifeiliaid, o fwncïod marmoset a chwningod i nadroedd a physgod. Hefyd, ceir yr Uned Geffylau sydd wedi’i chymeradwyo gan Gymdeithas Ceffylau Prydain. Mae hon yn cynnwys arena dan do a chanddi oriel wylio, arena awyr agored lifoleuedig, stablau, caeau bychain, dau gwrs traws gwlad, a chyfleusterau marchogaeth.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top