GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Polisi Cwcis

 

Beth yw cwcis?

Mae cwci'n ffeil fach sy'n helpu eich porwr gwe lywio drwy wefan benodol. Gall y cwci gael ei ddarllen nes ymlaen gan y porwr gwe yn ôl y gofyn. Mae'r defnydd o cwcis yn ffordd gyfleus o alluogi cyfrifiadur i gofio gwybodaeth benodol yn ymwneud â gwefan yr ymwelwyd â hi. Gellir wedyn adalw'r data cwci hwn sy'n ein galluogi i addasu ein tudalennau a gwasanaethau ar y we yn unol â hynny.

Sut mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn defnyddio cwcis?

Cwcis sesiwn

Bydd y Brifysgol yn gosod cwcis sesiwn yn fwy na dim. Mae cwcis sesiwn yn galluogi gwefan i gofio gwybodaeth o dudalen i dudalen fel nad oes raid i ddefnyddiwr gyflwyno gwybodaeth mwy nag unwaith. Y brif esiampl o bryd mae cwcis yn cael eu defnyddio ydy yn ystod pryniad o siop rhyngrwyd - buasai cwci sesiwn yn cael ei ddefnyddio i gofio be mae'r defnyddiwr wedi rhoi yn ei fasged er mwyn iddo gael ei gario drwodd i'r man talu.

Bydd cwcis sesiwn fel arfer yn cael ei dileu gan eich porwr pan mae'r porwr yn cael ei gau.

Cwcis Dadansoddi

Mae rhai rhannau o’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics sydd hefyd yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Bydd y wybodaeth a gynhyrchwyd gan y cwcis yma ynglŷn â’ch defnydd o’r wefan yma’n cael ei drosglwyddo i a’i storio gan Google.
Ni fydd y Brifysgol yn defnyddio’r teclyn dadansoddi ystadegol yma i dracio nac i gasglu gwybodaeth bersonol ganfyddadwy ymwelwyr i’r wefan hon. Ni fydd y Brifysgol yn cysylltu unrhyw data a gasglwyd gydag unrhyw wybodaeth bersonol ganfyddadwy o unrhyw ffynhonnell fel rhan o’m defnydd offer dadansoddi ystadegol.

Google Analytics

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i ddal wybodaeth ynglyn a’ch ymweliad i’n safle. Mae hyn yn helpu i ni well adnabod defnydd a phoblogrwydd ein gwasanaethau a pha mor llwyddiannus mae’r gwefan yn gweithio.

Os nad ydych yn dymuno i ni wneud hyn, gallwch eithrio allan o’r gwasanaeth Analytics drwy osod estyniad ar eich porwr. Neu gallwch ddileu/cyfyngu ar y cwcis fel ag unrhyw cwci arall.

Dadansoddi Hotjar

Rydym yn defnyddio Hotjar i ddeall sut mae defnyddwyr yn llywio o gwmpas tudalennau unigol ar ein gwefan ac i greu arolygon i gasglu adborth defnyddiwr. Gwelwch mwy o wybodaeth ar gwcis a phreifatrwydd data ar wefan Hotjar yma.

Cludo

Rydym yn defnyddio Cludo, platfform dadansoddi trydydd parti i'n helpu i ddarparu canlyniadau chwilio gwell i'n defnyddwyr.

Rheolaeth Campws

Mae gan Prifysgol Glyndŵr Wrecsam berthynas gyda Campus Management/Hobsons ac mae’r tudalennau gwe yn glyndwr.hobsons.co.uk sy'n cael eu gwesteia gan Hobsons yn rhan o’r berthynas hwn. Gellir cael mwy o wybodaeth ar eu polisi preifatrwydd a chwcis yma.

Gallwch eithrio allan o hysbysebion yn seiliedig ar gwcis o’r ddau fudiad - ac eraill - drwy ymweld â your online choices a diffodd hysbysebu ymddygiadol gan nifer o gwmnïau mawr.

Sgwrs fyw

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn defnyddio meddalwedd sgwrs fyw trydydd parti darparwyd gan SnapEngage. Nid yw Prifysgol Glyndŵr Wrecsam na Click4Assistance yn defnyddio'ch data mewn unrhyw ffordd tu hwnt i'r prosesu sydd eu hangen i'r sgwrs weithio.

Tracio cyfryngau cymdeithasol

Mae tracio cyfryngau cymdeithasol yn ein galluogi i dracio'r ymwelwyr hynny sydd wedi cael eu cyfeirio drwy blatfform cyfryngau cymdeithasol megis Facebook a LinkedIn. Mae hefyd yn gadael i ni ail-farchnata tuag at ymwelwyr gwefan sy'n defnyddio eu platfformau.

Byddwn yn rhannu gwybodaeth ynglŷn â'ch ymweliad i'n gwefan gyda phlatfformau cyfryngau cymdeithasol ond ni fydd hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy'n benodol i'ch cais nag unrhyw wybodaeth bersonol arall. Defnyddiwyd y wybodaeth yma drosom i fonitro effeithiolrwydd ein hysbysebu a'n rhaglenni.

Bydd y wybodaeth rydym yn rhannu dim ond yn cael ei ddefnyddio mewn cytundeb gyda pholisi defnydd data Facebook a pholisi preifatrwydd LinkedIn. Gall tracio hefyd alluogi ni a'n partneriaid i weini hysbysebion ar ac i ffwrdd o blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Cwcis ail-farchnata

Mae gwerthwyr trydydd-parti, megis Google, yn defnyddio cwcis i weini hysbysebion wedi'u seilio ar ymweliadau rhywun i'r wefan hon yn y gorffenol. Mae hyn yn ein galluogi i gyrraedd pobl oedd wedi ymweld a gwefan Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn y gorffennol, ac i bario'r pobl cywir gyda'r neges gywir. Bydd cwcis ail-farchnata yn dod i ben dau mlynedd o'r amser gosodwyd neu diweddarwyd y cwci (pa bynnag un sydd ddiweddarach).

Bydd unrhyw ddata a gasglwyd yn cael ei ddefnyddio mewn cytundeb a'n polisi preifatrwydd ein hunan neu pholisi preifatrwydd Google.

Eithrio allan o ail-farchnata

  • Google - gallwch osod dewisiadau ar gyfer sut mae Google yn hysbysebu i chi gan ddefnyddio’r dudalen dewisiadau Google Ads
  • Facebook - gwelwch sut mae Facebook yn penderfynu pa hysbysebion i ddangos i chi a sut allwch chi reoli’r hysbysebion rydych yn eu gweld yma.

Gallwch eithrio allan o hysbysebion seiliedig ar cwcis o’r ddau fudiad - ac eraill - drwy ymweld ag your online choices a diffodd hysbysebu ymddygiadol gan nifer fawr o gwmnïau.

Gwasanaethau allanol

Pan rydych yn ymweld a glyndwr.ac.uk/cy efallai byddwch yn sylwi rhai cwcis nad ydynt yn gysylltiedig â’r Brifysgol. Rydym yn defnyddio nifer o wasanaethau gwe allanol ar wefan y Brifysgol, y rhan fwyaf ar gyfer arddangos cynnwys o few nein tudalennau gwe. Er enghraifft rydym yn defnyddio YouTube i arddangos fideos.

Rydym hefyd yn defnyddio nifer o wasanaethau Google, gan gynnwys Calendar a Maps. Nid yw hwn yn rhestr drwyadl neu gyflawn o’r gwasanaethau rydym yn defnyddio neu gallem ddefnyddio yn y dyfodol wrth fewnosod cynnwys, ond rhain yw’r mwyaf cyffredin.

Fel gyda botymau cymdeithasol, ni allem rwystro’r safleoedd yma, na pharthau allanol, rhag casglu gwybodaeth ar eich defnydd o’r cynnwys wedi’i fewnosod. Os nad ydych wedi mewngofnodi i’r gwasanaethau allanol hyn yna ni fyddant yn gwybod pwy ydych chi ond byddent yn debygol o gasglu gwybodaeth defnydd anhysbys megis nifer o weithiau gwelwyd, chwaraewyd, llwythwyd, ayyb.

Botymau cymdeithasol

Ar rai o dudalennau’r gwefan byddwch yn gweld ‘botymau cymdeithasol’. Mae’r rhain yn galluogi defnyddwyr i rannu neu lyfrnodi tudalennau gwe. Y rhain yw botymau Facebook, LinkedIn a Twitter.

Er mwyn gweithredu’r botymau hyn, a’u cysylltu i’r rhwydweithiau cymdeithasol perthnasol a safleoedd allanol, mae sgriptiau o du allan i’r Brifysgol yn cael eu defnyddio. Dylech fod yn ymwybodol bod y safleoedd hyn yn debygol o fod yn casglu gwybodaeth ar eich pori rhyngrwyd, gan gynnwys ar safle’r Brifysgol. Felly, os ydych yn clicio ar unrhyw rai o’r botymau hyn, bydd y safleoedd hyn yn cofrestru’r weithred hynny ac yn gallu defnyddio’r wybodaeth. Mewn rhai achosion, os ydych wedi’ch mewngofnodi i’w gwasanaethau, bydd y safleoedd hyn yn cofrestru’r faith eich bod yn ymweld â gwefan y Brifysgol, a’r tudalennau penodol rydych arnynt, hyd yn oed os nad ydych yn clicio’r botwm.

Dylech wirio polisïau preifatrwydd a chwcis bob un o’r safleoedd hyn i weld yn union sut maen nhw’n defnyddio eich gwybodaeth ac i ddarganfod sut i eithrio allan, neu ddileu, y wybodaeth.

Top