Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyfleusterau Dan Do

Mae ein canolfan chwaraeon yng nghanol campws Wrecsam. Mae'n un o'r prif leoliadau chwaraeon yng Ngogledd Cymru ac mae'n cynnal digwyddiadau mawr trwy gydol y flwyddyn.  Nid chwaraeon yn unig chwaith - mae'r ganolfan yn cael ei ddefnyddio fel lleoliad ffeiriau swyddi, digwyddiadau UCAS a Comic-Con Cymru sy'n hynod o boblogaidd gan brofi ein bod ni o ddifrif am y rhan rydym yn ei chwarae ym mywyd y Brifysgol a'r Gymuned.

Mae ein lleoliadau ar gael i'w llogi gan fyfyrwyr, staff ac aelodau'r cyhoedd. Ebostiwch sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Gweler ein rhestr brisiau yma

Canolfan Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Mae gan y Ganolfan Chwaraeon neuadd 1000 sq. m., sydd â llawr  sbring stribedi masarn o'r ansawdd gorau.

Mae balconi agored a gwylfan amgaeëdig  ar y llawr cyntaf yn edrych i lawr ar y neuadd. Mae'r cyfleuster yn cydymffurfio â safonau cystadlu cenedlaethol ar gyfer badminton, pêl-rwyd, pêl-fasged, pêl-foli, pêl-foli a phêl-law

Mae gennym hefyd ddarpariaeth ar gyfer tennis bwrdd a matiau ar gyfer crefftau ymladd.

Stiwdio Ddawns

Ar lawr cyntaf y cyfleuster mae stiwdio ddawns â sbrings pwrpasol. Mae ei goleuadau modern, wal ddrychog a a system sain broffesiynol yn darparu cartref ardderchog ar gyfer ein dosbarthiadau ffitrwydd niferus.

Gellir hefyd llogi'r stiwdio ddawns fel ystafell gyfarfod neu ystafell ddosbarth sy'n dal 30. Mae offer ar gael ar gais.

Stiwdio Ddawns

Ystafell Ffitrwydd

Mae ein hystafell ffitrwydd yn agored i fyfyrwyr, staff a defnyddwyr o'r gymuned. Mae staff hyfforddedig ar gael i gynnig cymorth a chyngor pan fo angen.

Mae ganddi man gardio, gan gynnwys beiciau, melinau traed, peiriannau traws-hyfforddi a rhwyfo a man offer gwrthsefyll gan gynnwys bar Olympaidd a dewis o bwysau rhydd.

Hyfforddwyr Personol

Mae sesiwn hyfforddwyr personol Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam yn ddull o ymarfer trwy sesiwn un i un yn dibynnu ar ofynion ac anghenion y cleient.

Cyflwynir y sesiynau gan ein hyfforddwyr cymwysedig sydd â lefel uchel o wybodaeth ym maes iechyd ac ymarfer corff.

Mae'r sesiynau hyn wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer y cleient, gan ystyried eu gallu, eu nodau a'u ffordd o fyw.

Mae'r manteision o'r sesiwn yn amrywio o:

  • Gwell iechyd
  • Gwell lefelau ffitrwydd
  • Gwell cymhelliant
Ystafell Ffitrwydd

Llaneurgain

Mae'r ganolfan yn Llaneurgain sydd wedi'i hadnewyddu yn darparu neuadd chwaraeon a chyfleusterau newid. Mae'r neuadd chwaraeon yn hwyluso gweithgareddau chwaraeon amrywiol, megis badminton, pêl-rwyd, tenis bwrdd, pêl-droed pum ochr, pêl-fasged a phêl foli. Mae croeso i weithgareddau hamdden eraill (yn amodol ar argaeledd).

Mae'r neuadd hefyd yn gyfleuster delfrydol os am gynnal digwyddiadau. Gall y digwyddiadau hyn fod yn addysgol, yn gorfforaethol neu'n ddatblygiadol eu natur. Gallwn ddarparu gwasanaeth arlwyo a mynediad i ystafelloedd darlithio ar gyfer seminarau a bwffe.

I archebu unrhyw un o'r cyfleusterau yn Llaneurgain, cysylltwch â ni ar 01978 293969 neu e-bostiwch northopbookings@glyndwr.ac.uk

Neuadd Chwaraeon Llaneurgain
Cynigion Arbennig
Top