Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Diogelu ac Amddiffyn Plant

Creu Profiad Chwaraeon Cadarnhaol ar gyfer Pobl Ifanc

Mae pob plentyn yn haeddu mwynhau eu chwaraeon. Bydd y gweithdy hwn yn codi eich ymwybyddiaeth o arwyddion camdriniaeth, ac yn rhoi'r offer a'r hyder sydd arnoch i ddelio ag unrhyw faterion yn sensitif, yn briodol ac yn effeithiol pe bai'r angen yn codi yn eich gyrfa hyfforddi.


Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed

Efallai y bydd rhai plant mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin nag eraill (e.e. plant anabl, plant mewn gofal neu bobl ifanc dalentog mewn chwaraeon), mae rhai oedolion yn agored i niwed a gallant fod mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin. Mae Sports Coach UK wedi gweithio gyda'r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU) i ddatblygu rhai senarios newydd sy'n ystyried gwendidau ychwanegol y gall y grwpiau hyn ddod ar eu traws a sut y gallwn sicrhau bod eu llais bob amser yn cael ei glywed mewn chwaraeon.

Gwrth-radicaleiddio

Mae Sports Coach UK wedi gweithio gyda thîm Atal yr Heddlu i helpu i ddatblygu canllawiau a senarios newydd a fydd yn helpu hyfforddwyr i ddeall yr arwyddion rhybudd y gall person ifanc fod yn cael ei radicaliddio. Maent hefyd wedi cynnwys gwybodaeth am sut y gall unrhyw un sydd â phryderon gysylltu â llinell gymorth gwrth-radicaleiddio'r NSPCC.

Ffurflen Gais Gweithdy SCUK

Telerau ac Amodau ScUK

Rhestr Brisiau ScUK

SCUK Workshop Price List 2017/18

Archebu'ch lle ar gwrs

Cynigion Arbennig
Top