Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Diogelu ac Amddiffyn Plant

Creu Profiad Chwaraeon Cadarnhaol ar gyfer Pobl Ifanc

Mae pob plentyn yn haeddu mwynhau eu chwaraeon. Bydd y gweithdy hwn yn codi eich ymwybyddiaeth o arwyddion camdriniaeth, ac yn rhoi'r offer a'r hyder sydd arnoch i ddelio ag unrhyw faterion yn sensitif, yn briodol ac yn effeithiol pe bai'r angen yn codi yn eich gyrfa hyfforddi.


Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed

Efallai y bydd rhai plant mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin nag eraill (e.e. plant anabl, plant mewn gofal neu bobl ifanc dalentog mewn chwaraeon), mae rhai oedolion yn agored i niwed a gallant fod mewn mwy o berygl o gael eu cam-drin. Mae Sports Coach UK wedi gweithio gyda'r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU) i ddatblygu rhai senarios newydd sy'n ystyried gwendidau ychwanegol y gall y grwpiau hyn ddod ar eu traws a sut y gallwn sicrhau bod eu llais bob amser yn cael ei glywed mewn chwaraeon.

Gwrth-radicaleiddio

Mae Sports Coach UK wedi gweithio gyda thîm Atal yr Heddlu i helpu i ddatblygu canllawiau a senarios newydd a fydd yn helpu hyfforddwyr i ddeall yr arwyddion rhybudd y gall person ifanc fod yn cael ei radicaliddio. Maent hefyd wedi cynnwys gwybodaeth am sut y gall unrhyw un sydd â phryderon gysylltu â llinell gymorth gwrth-radicaleiddio'r NSPCC.

Ffurflen Gais Gweithdy SCUK

Telerau ac Amodau ScUK

Rhestr Brisiau ScUK

SCUK Workshop Price List 2017/18

Archebu'ch lle ar gwrs

14 Tach
Diogelu ac Amddiffyn Plant 2 (Adfyfyrio ar ymarfer) @ Coleg Llandrillo
14 Tacgwedd 2017, 6.30 on - 9.30 pm

I archebu'ch lle ffoniwch 01492 575557 neu anfonwch e-bost secretary@sportconwy.conwy.gov.uk


Cynigion Arbennig
Top