GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'ch oriau agor?

Oes rhaid imi fod yn aelod i gael defnyddio'ch cyfleusterau?

Nid myfyriwr ydw i - ydy'r cyfleusterau ar agor i aelodau o'r cyhoedd?

A oes angen imi gael sesiwn ymsefydlu cyn defnyddio'r ystafell ffitrwydd?

A oes gennych chi gypyrddau bach? Os felly faint y maent yn eu costio?

Ydy'n bosib imi logi offer o'r ganolfan chwaraeon?

A oes lleiafswm oedran i gael defnyddio'r cyfleusterau?  Gaf i ddod â phlant gyda fi?

Rwy'n defnyddio cadair olwyn – ydy'ch chyfleusterau'n hygyrch?


Beth yw'ch oriau agor?

Mae ein Canolfan Chwaraeon a'r Cae Artiffisial Tywod (ATP) ar agor o 9.00am - 10.00pm Dydd Llun - Dydd Gwener, a 9.00am - 6.00pm dros y penwythnos.

Mae'r canolfan ffitrwydd ar gael o 7.00am - 9.00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener a 9.00am - 5.00pm dros y penwythnos.

Mae'r cae artiffisial Dŵr (ATP) ar agor o 9.00am - 9.00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener a 9.00 - 6.00pm dros y penwythnos. 

Mae'n bosib y bydd amseroedd agor dros y penwythnos yn destun newid felly fe'ch cynghorir i gysylltu â ni i gadarnhau argaeledd. 

Oes rhaid imi fod yn aelod i gael defnyddio'ch cyfleusterau?

Nac oes, nid oes rhaid ichi fod yn aelod er mwyn defnyddio ein cyfleusterau chwaraeon. Mae ein neuadd chwaraeon a'r cyfleusterau eraill ar gael i staff, myfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd ac maen nhw ar gael ar sail talu a chwarae.  Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Fodd bynnag, mae aelodaeth ar gael ar gyfer ein hystafell ffitrwydd a all gynnig gwerth ardderchog i chi. Nid oes gennym gontractau felly nid oes ymrwymiad ynghlwm wrth hynny, ond os ydych chi'n bwriadu defnyddio'r cyfleusterau'n gyson, fe allwch chi gael eich temtio gan un o'n cynigion arbennig. Gweler ein rhestr brisiau am ragor o fanylion

Nid myfyriwr ydw i – ydy'r cyfleusterau ar agor i'r cyhoedd?

Ydyn wrth gwrs, rydym hefyd yn ganolfan chwaraeon gymunedol ac yn croesawu unrhyw un i ddefnyddio ein cyfleusterau yn ogystal â staff a myfyrwyr y brifysgol. Mae gwahanol fathau o aelodaeth ar gael ar gyfer ein hystafell ffitrwydd a gallwch hefyd llogi ein cyfleusterau chwaraeon. Cysylltwch â ni ar sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o wybodaeth.

A oes angen sesiwn ymsefydlu arna i cyn defnyddio'r ystafell ffitrwydd?

Ni yw cael sesiwn ymsefydlu'n orfodol, fodd bynnag, byddem yn cynghori pob defnyddiwr newydd i gael sesiwn ymsefydlu er mwyn ymgyfarwyddo â'r offer. Mae ein hyfforddwyr ffitrwydd sydd wedi'u hyfforddi'n llawn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau neu os bydd angen cymorth arnoch chi. Mae pob un o'n haelodaethau i'n hystafell ffitrwydd yn cynnwys cyfnod ymsefydlu am ddim.

A oes gennych chi gypyrddau bach? Os felly faint y maent yn eu costio?

Mae cypyrddau bach ar gael ar y safle yn y mannau newid mewnol ac allanol. I ddefnyddio'r cypyrddau bach hyn, bydd angen darn arian £1 neu docyn troli - sy'n cael eu dychwelyd ar ôl ichi ddefnyddio'r cwpwrdd bach. 

Ydy'n bosib imi logi offer o'r ganolfan chwaraeon?

Mae gennym racedi, gwenoliaid  batiau a pheli ar gael i westeion sy'n llogi cyrtiau badminton neu tennis bwrdd.  r gyfer pob gweithgaredd arall, oni bai ei fod wedi'i drefnu gan y Brifysgol, rydym yn eich cynghori i ddod â'ch offer eich hun.

A oes lleiafswm oedran i gael defnyddio'r cyfleusterau?  Gaf i ddod â phlant gyda fi?

Rhaid i chi fod dros 16 oed i ddefnyddio ein hystafell ffitrwydd. Mae'r holl gyfleusterau eraill ar gael i'w defnyddio gan bob oedran - mae'n rhaid bod i bobl dan 16 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn. 

Rwy'n defnyddio cadair olwyn – ydy'ch chyfleusterau'n hygyrch?

Ydyn, mae gennym dai bach ac ystafelloedd newid sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. Os yw eich digwyddiad neu'ch dosbarth yn cael eu cynnal ar y llawr cyntaf yna mae gennym lifft i fynd â chi yno.

Cynigion Arbennig
Top