GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Rachel Mccabe

Rachel Mccabe

Rachel McCabe
BN Anrh Nyrsio, 2il Flwyddyn

 

Beth oeddech chi’n gwneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i wedi gweithio llawer ym maes gofal iechyd tros y blynyddoedd, ac wedi gweithio fy ffordd i fyny i lefel goruchwyliwr ac yn teimlo’n barod am newid. Gadawais fy swydd gyfredol fel arweinydd tîm ym maes gofal iechyd, gan fynd ymlaen i gwrs Mynediad i Nyrsio. Roeddwn i’n teimlo’n gyffrous o fynd trwodd i’r cam cyfweliadau, ond cefais fy siomi’n arw o gael fy ngwrthod am nad oedd gen i unrhyw gymwysterau TGAU. Es i ffwrdd a hyfforddi fel hyfforddwr campfa am fod hyn hefyd yn rhywbeth rwy’n ei garu. Pan ddes yn feichiog a phan aned fy merch fe benderfynais fynd yn ôl i ail-sefyll fy arholiadau TGAU, a mynd ymlaen wedyn i gwblhau cwrs Mynediad arall. Roeddwn i wedi ceisio am le mewn pum prifysgol wahanol i astudio’r gyfraith mewn gwirionedd, ac wedi cael fy nerbyn i bob un o’r pump, ond roedd rhywbeth yn ddwfn ynof yn dweud y dylwn i roi un tro arall ar wneud gradd mewn Nyrsio, felly fe benderfynais i wneud cais am le ym Mhrifysgol Glyndŵr, ac rydw i wedi gwirioni fy mod i bellach bron ar ddiwedd fy ail flwyddyn.

Beth ddenodd chi i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Roeddwn i wedi edrych ar yr hyn roedd gan y brifysgol i’w gynnig; dosbarthiadau llai, y rhwydwaith o gefnogaeth, a chredwch chi fi, dydy nhw ddim wedi fy siomi. Mae’r cymorth, os ydych chi ei angen, yn gyson, ac mae gan bob un o’r tiwtoriaid gymwysterau perthnasol ym maes nyrsio.

A ddaethoch chi i ddiwrnod agored?

Fe ddes i’r diwrnod cwrdd a chyfarch. Roedd y staff yn gyfeillgar a hynod groesawgar, ac roedd y gwaith trefnu wedi ei wneud yn berffaith. Daeth rhywun i’n cyfarfod ni yn y dderbynfa a mynd a ni i’r ystafell oedd wedi ei neilltuo ar ein cyfer. Roedd te, coffi a chacennau wedi eu darparu yno, ac roedd y tiwtoriaid ar gael i ateb unrhyw gwestiynau oedd gennym. Roedd yn hynod ddefnyddiol gan leddfu unrhyw deimlad o nerfusrwydd am y cwrs.

Sut awyrgylch sydd o amgylch y campws?

Mae’r awyrgylch yn gyfeillgar a’r bobl i gyd yn neis, ac mae drysau’r tiwtoriaid ar agor bob tro pan rydych eu hangen.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs?

Rydw i wedi caru’r da y drwg a’r hyll. Mae’r lleoliadau yn hynod ddiddorol, ond yn gallu bod yn waith anodd iawn. Un peth y buaswn i’n ei ddweud yw ei bod hi’n hollbwysig eich bod chi wirioneddol eisiau bod yn nyrs.

Beth ydych chi’n gobeithio gwneud unwaith ichi raddio?

Rydw i’n gobeithio aros ymlaen ym Mhrifysgol Glyndwr i gwblhau cwrs Ymwelydd Iechyd ar lefel meistr.

Sut fu’r gefnogaeth?

Mae’r gefnogaeth wedi bod yn aruthrol.

Sut ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi elwa o astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam?

Dydw i ddim yn meddwl y buaswn i wedi gwneud cystal heb y tiwtoriaid a gefais. Maent yn dod â chyffro a blas i’r cwrs, gwahanol siaradwyr allanol, modiwlau perthnasol a’r gallu i ddysgu’r ‘an-nysgadwy’. Mae un arall o’n tiwtoriaid, sydd â chymwysterau lu, yn gwybod sut i ddal sylw ym mhob un o’r darlithoedd. Rydw i’n teimlo’n ffodus imi fod yn un o’u disgyblion.

Petaech chi’n crynhoi eich profiad yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam mewn un gair, beth fyddai hynny a pham?

Anhygoel, a’r staff sy’n gyfrifol am hynny.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top