GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Lorna Bates

Lorna Bates

MA Ymarfer Celf

 

Beth oeddech chi'n ei wneud cyn dod i Brifysgol Glyndŵr?

Roeddwn i'n rhoddwr gofal rhan amser i'r henoed, arlunydd/crëwr hunangyflogedig a mam.

Beth wnaeth eich denu i PGW, ac i'r cwrs?

Y ffaith fod PGW yn lleol i mi, a bod y cwrs yn cael ei chynnal mewn rhywle roeddwn ei gweld fel ysgol celf hefo hunaniaeth annibynnol a meddylfryd 'ysgol celf'.

Beth wnaethoch chi fwynhau mwyaf am eich cwrs?

Dw i wedi mwynhau bod yn ôl mewn amgylchedd addysgol. Ar ôl seibiant gyrfa hir yn magu teulu, roedd yn wych i fod ymysg pobl o'r un anian ac i feddwl yn academaidd eto.

Beth wnaeth eich synnu chi mwyaf am y cwrs?

Y syndod mwyaf oedd gymaint roedd fy mhractis celf wedi datblygu. Dw i wedi archwilio, ail-strwythuro a myfyrio ar fy mhractis nes fy mod i'n hyderus y bydd yn gynaliadwy ar ôl gadael Glyndŵr.


Sut rydych chi wedi elwa o'ch amser ym Mhrifysgol Glyndŵr?
Mae astudio yn PGW wedi helpu fi mewn sawl ffordd: mae fy hyder wedi tyfu, dw i wedi mwynhau bod yn ôl mewn addysg, dw i wedi cael cyfleoedd a defnyddio cyfleusterau buaswn i hefo ddim syniad amdanyn nhw fel arall a dwi wedi cwrdd â chymaint o bobl hyfryd, staff a myfyrwyr.

Dw i hefyd wedi cael fy nghyflwyno i broses ymchwilio cyd-destun a phractis, rhywbeth oedd braidd yn brin yn fy ngradd gyntaf.


Sut bydd y cwrs yn helpu'ch gyrfa?
Mae'r cwrs wedi helpu fi ddiffinio pwy ydw i fel person creadigol ac ail-werthuso beth sy'n bwysig i fi'n broffesiynol a ble dw i eisiau mynd hefo'n ngyrfa.

Dwi wedi cael cyfleoedd i herio fy hun ac ennill sgiliau cyflwyno, mae gen i fwy o hyder a 'does gen i ofn gen i o orfod cyfiawnhau fy hun fel arlunydd rhagor. Y peth bydda i'n methu mwyaf fydd peidio cael statws myfyriwr - mae wedi rhoi'r rhyddid i pan roeddwn i'w hangen mwyaf.


Sut fu'r gefnogaeth?
Bydda i'n methu cymorth cyfoedion hefyd. Dwi wedi gwneud ffrindiau gwych yma, a dw i'n bwriadu cadw mewn cysylltiad â nhw - maen nhw'n rhan o fy rhwydwaith newydd. Byddwn i byth wedi cwrdd â nhw oni bai am yr MA hwn yn Glyndŵr.


Yr hyn wnes i feddwl oedd yn arbennig o dda am Glyndŵr oedd bod y staff prin iawn yn dweud na. Dw i wedi cael stiwdio fy hun, ges i fynediad i gyfleusterau ac arbenigedd a, phryd bynnag roedd yn bosib, roedd staff yn barod i'n helpu a chefnogi fy mhrosiectau personol. Os ydych chi'n gwybod beth rydych chi eisiau o'r cwrs, mae'n lle da i'w cael. 

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top