Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Proffiliau'r Staff

Proffiliau'r Staff

Mae gan y staff ystod o arbenigedd ymarfer a phrofiad ymchwil, ac maen nhw'n ymroddedig i ddarparu'r cymorth sydd ei angen ar fyfyrwyr i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol cyflawn a gwireddu eu potensial llawn.

Gweler isod am fwy o wybodaeth a manylion cyswllt  ein staff academaidd a datblygu busnes:

Yr Athro Chris Jones

Chris Jones

 

Ymunodd Chris â Phrifysgol Glyndŵr ym mis Awst 2012 fel Pennaeth yr Ysgol Busnes. Er bod y rhan fwyaf o'i amser yn cael ei dreulio'n rheoli'r adran, mae wedi penderfynu gwneud  ymgymryd â cyfrannu at ddarpariaeth ar y MBA Gweithredol.

Mae cefndir Chris yn amrywiol, gyda chymysgedd o academia a phrofiad ymarferol, fel gweithiwr mewn cwmni mawr ac fel cyfarwyddwr ar ei fusnes bach ei hun. Ar ôl cwblhau PhD mewn macro-economeg, cafodd Chris ei recriwtio gan Unilever Plc a threuliodd chwe blynedd yn ennill profiad corfforaethol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Yn angerddol am entrepreneuriaeth, gadawodd Chris Unilever i greu ei fusnes bach ei hun, y treuliodd ef bedair blynedd yn ei reoli. Yn y cyfnod hwn dysgodd yn uniongyrchol am yr heriau y mae perchennog busnes bach yn eu hwynebu. Mae wedi cyhoeddi llyfr yn ddiweddar yn disgrifio ei brofiadau  dan yr enw 'Selling Moose'.

c.r.jones@glyndwr.ac.uk
01978293179


Gareth Harvey

Gareth Harvey

 

Mae Gareth yn academydd busnes medrus ac yn seicolegydd defnyddwyr llawrydd. Ymgymerodd â PhD mewn Seicoleg Defnyddwyr a Sefydliadol ar ôl sylwi nad yw'r patrymau traddodiadol a ddefnyddir i egluro ymddygiad defnyddwyr yn ystyried y seicoleg sy'n gyrru ymddygiad gweithwyr a defnyddwyr. Bu'n ymchwilio amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys damcaniaethau dysgu a seicoleg sylwi a seicoleg esblygol gyda'r nod o weld sut y gellir cymhwyso'r damcaniaethau i berfformiad busnes. 

Mae Gareth bellach yn arbenigo mewn ymchwilio i effaith ciwiau amgylcheddol mewn cyd-destun manwerthu a chorfforaethol. Mae hyn yn cynnwys mesur sut mae newidiadau i'n hamgylchedd, (e.e. goleuadau, cerddoriaeth, arogl ac ati) yn newid y ffordd yr ydym yn siopa ac yn ymddwyn mewn amgylchedd corfforaethol. Yn ogystal, mae Gareth wedi gweithio ar brosiectau ymchwil pwrpasol ar gyfer ystod o fusnesau mawr, yn cynnwys: Grid Cenedlaethol, Pixel, Kraft ac United Biscuits.

g.harvey@glyndwr.ac.uk
01978293155


Kim Dimmick

Kim Dimmick

 

Mae Kim yn Rheolwr Datblygu Busnes a Partneriaethau Diwydiannol ym Mhrifysgol Glyndŵr yw, gan weithio gyda chydweithwyr academaidd ac yn niwydiant, i arwain y gwaith o ddatblygu dysgu seiliedig ar waith a'r ddarpariaeth ran-amser ar gyfer y sector peirianneg a gweithgynhyrchu a rheoli pob agwedd ar ymgysylltu â chyflogwyr a rheoli cydberthnasau o fewn pob maes diwydiannau gweithgynhyrchu a pheirianneg uwch.

k.dimmick@glyndwr.ac.uk
01978 293135

 

Laura Gough

Laura Gough

 

Yn meddu ar MA mewn Rheolaeth Gyhoeddus Sector a BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes, mae gan Laura dros 10 mlynedd o brofiad o sefydlu, datblygu a chynnal  perthynas gref rhwng y Brifysgol a Diwydiant drwy nifer o rolau allweddol. Mae rôl bresennol Laura'n Swyddog Gweithredol Ymgysylltu Busnes ac mae'n cynnwyscyfrifoldeb am ddatblygu perthynas strategol â diwydiant, a helpu busnesau i gael mynediad at hyfforddiant a chymwysterau rhagorol. Yn ogystal, mae Laura yn cefnogi KTP trwy ddatblygu prosiectau gyda busnesau ar draws y rhanbarth.  Mae Laura yn gyfrifol am sicrhau bod y Tîm Datblygu Proffesiynol yn cyflawni eu nodau.

Yn fam newydd mae Laura yn treulio ei hamser hamdden yn gofalu am ei mab, ac mae hefyd yn mwynhau cerdded. Yn ddiweddar, mae Laura wedi dechrau PhD yn canolbwyntio ar bwysigrwydd rheoli perthynas busnes ar gyfer cynaliadwyedd y Brifysgol.

l.gough@glyndwr.ac.uk
01978 293997Christina Blakey

Christina Blackey

 

Ymunodd Christina â Prifysgol Glyndŵr o Brifysgol Aberdeen yn Hydref 2013 gan ddod â chyfoeth o brofiad mewn creu rhwydweithiau dysgu a datblygu busnes. Yn fyfrwraig raddedig o Brifysgol Bangor a'r Brifysgol Agored,  Cmae Christina yn angerddol am sgiliau arwain a rheoli. Yn ei swydd bresennol yn Rheolwr Datblygu Busnes mae Christina'n gyfrifol am greu a datblygu partneriaethau rhwng diwydiant a'r byd academaidd ac am sicrhau bod gwasanaeth dysgu a datblygu o'r radd flaenaf yn cael ei ddarparu i fusnesau rhanbarthol a lleol.

Yn ystadegydd hyfforddedig, treuliodd Christina nifer o flynyddoedd yn gweithio gyda'r sector cyhoeddus mewn nifer o Brifysgolion ac fel ystadegydd gyda Llywodraeth yr Alban cyn canolbwyntio ar Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu.

c.blakey@glyndwr.ac.uk
01978 293985

Dr Alexandra Charles
Mae Alexandra Charles yn Brif Ddarlithydd a Chynllunydd Adnoddau Strategol ym Mhrifysgol De Montfort yn Leicester. Mae ei haddysgu yn canolbwyntio ar feysydd cyfrifeg rheoli ar lefelau proffesiynol ac ôl-raddedig, a chyllid i reolwyr, yn benodol ar gyfer Tystysgrif a Diploma mewn mewnol, dysgu o hirbell a chorfforaethol De Montfort mewn Astudiaethau Rheoli. Yn ogystal ag addysgu mewn rôl academaidd,  mae gan Alexandra brofiad helaeth o addysgu mewn sefydliadau megis RWE NPower a British Telecom.

Mae ei gyrfa wedi cynnwys ymgymryd â gwahanol brosiectau tramor, megis arferion cyfrifyddu rhyngwladol i gynrychiolwyr o Brifysgol Havana a Gweinyddiaeth Cyllid a Phrisiauo Ciwba ar ran yr Undeb Ewropeaidd. Roedd Alexandra hefyd yn rhan o ddatblygu gweithredu'r meddalwedd dysgu drwy gymorth cyfrifiadur ‘Byzantium’, sef prosiect a ariennir gan y Llywodraeth a wnaed yn Tsieina a Hong Kong.


Dr Paul Thomas

Paul Thomas

 

Mae Dr Thomas nid yn unig yn siaradwr ac academydd adnabyddus, mae hefyd wedi treulio blynyddoedd lawer yn y maes, gan reoli cwmnïau mewn gwasanaethau preifat a chyhoeddus, ac ef yw sylfaenydd ac arweinydd y sefydliad ymchwil a chydweithio DNA Definitive. Mae wedi treulio amser tramor yn ymgynghori, addysgu a gweithio yn India, China, Malaysia, Pacistan a rhannau o Ewrop, gan ennill profiad sylweddol mewn datblygu a gweithredu arweinyddiaeth mewn amgylcheddau diwylliannol amrywiol. Mae o'n arbenigwr mewn Damcaniaeth Symldod, Cymhlethdod ac Arweinyddiaeth

Mae barnau Paul ar reolaeth, strategaeth a theori sefydliadol yn feirniadol iawn ac yn anghonfensiynol iawn, ac eto maen nhw wedi cael eu profi. 

Mae Paul ar hyn o bryd yn destun rhaglen ddogfen BBC1 o'r enw ‘Ban the Boss’ a hefyd cyfres BBC Radio Wales@Work Special o'r enw ‘The Business Doctor’, sy'n gyfres yn ffocysu ar newid meddylfryd busnes a gosod cynaliadwyedd sefydliadol drwy rymuso staff rheng flaen.


Phil Wilson

Phil Wilson

 

Dechreuodd Phil ar ei yrfa mewn cyfrifeg yn y sector masnachol. Fodd bynnag, ers hynny mae wedi cael llawer iawn o brofiad mewn Addysg Uwch, mewn nifer o brifysgolion, ac wedi darlithio ar bob levels. Mae ef hefyd wedi bod yn rhan o amrywiaeth eang o raglenni hyfforddi corfforaethol a chyfrifeg. Ar hyn o bryd mae ef yn Arweinydd Rhaglen Rhaglen MBA lawn-amser mewn Prifysgol mawr yn y DU a hefyd yn Rheolwr Graddau Ôl-raddedig a Rheolwr Modiwlau i'r Adran Cyfrifeg a Chyllid. Ei brif feysydd pwnc yw cyfrifeg rheoli a rheolaeth ariannol ac mae ei ddiddordebau ymchwil ar hyd o bryd yn gorwedd ym maes rheoli risg. Derbyniodd Phil Gwobr Athrawon Nodedig Is Ganghellor ei sefydliad in 2009.  

Sarah-Jayne Gratton

Sarah Jayne Gratton

 

Mae Sarah-Jayne Gratton yn awdur a brandolegydd cyfryngau cymdeithasol, cyd-sylfaenydd y busnes rheoli cyfryngau cymdeithasol TeamGratton. Daeth Sarah-Jayne yn wreiddiol o gefndir yn y teledu a theatr, ond yn ddiweddarach symudodd i seicoleg a marchnata, lle mae hi wedi gweithio gyda brandiau ar draws y byd i ddatblygu eu cyfalaf proffesiynol a chymdeithasol. SMae hi wedi dod yn bersonoliaeth cyfryngau cymdeithasol adnabyddus gyda nifer enfawr o ddilynwyr ar Twitter (as @grattongirl) ac mae'n cael ei rhestru yn 10 Uchaf Twitter Elite, yn ôl TweetGrader.com.

Mae Sarah-Jayne yn siaradwr ac yn awdur medrus sy'n ymddangos yn rheolaidd yn Social Media Today a  chyhoeddiadau eraill (gan gynnwys In-Spires Lifestyle Magazine a blogcritics.org). She is listed in the Top 10 of The Sunday Times Social List Mae hi'n cael ei restru yn 10 uchaf  Rhestr Cymdeithasol The Sunday Times ac mae ei llyfr diweddaraf  "Follow Me" (Wiley 2012) yn un o'r llyfrau sy'n gwerthu orau ar Amazon.

George Savva

George Savva

 

Mae George Savva'n farchnatwr a hyfforddwr profiadol gyda mwy na 20 mlynedd o brofiad mewn marchnata 'dan y llinell, yn ogystal ag mewn cyflenwi hyfforddiant arloesol. Pan oedd yn byw yn ne Affrica, roedd gan George ddau hoffter arbennig, yn gyntaf Datblygu Pobl gyda Sefydliad Dale Carnegie (rôl a wneir fel difyrrwch yn ei amser ei hun). Yn ail, roedd George'n gweithio fel gweithiwr proffesiynol mewn marchnata a gwerthu yn y diwydiant brandio, pecynnu a marchnata dan y llinell, oedd yn golygu ei fod yn gyfrifol am ddylanwadu ar benderfyniadau prynu cwsmer ar lawr y siop. Cred George fod cyfathrebu 'defnyddiol' a rhagweithiol â chwsmeriaid yn hanfodol gan nad yw cwsmeriaid yn hoffi pobl yn ceisio gwerthu iddyn nhw, ond maent wrth eu bodd yn prynu.

Ers dod i'r DU, mae George wedi sefydlu ac wedi datblygu ei gwmni hyfforddi  It Takes … 7 Seconds Cyf. Mae'r cwmni yn arbenigo mewn rhaglenni hunan-wella, o bopeth i gynyddu hunan-hyder i reoli ymddygiadau arferiadol.


Mark Briegal

Mark Briegal

 


Mike Denison

Mike Denison

 

Mike Denison yw sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr Lean Mentor International Limited a Cleareality Coaching Limited. Mae Mike yn Hyfforddwr Gweithredol ac Ymgynghorydd Rheolaeth Darbodus, gan arbenigo mewn rhagoriaeth arweinyddiaeth, gwella prosesau busnes a datblygu sefydliadol.

Mae Mike wedi adeiladu cyfoeth o brofiad yn y diwydiant gweithgynhyrchu ac mae ganddo brofiad penodol mewn rheolaeth ddarbodus ac arweinyddiaeth ddarbodus, ar ôl gweithio i  Toyota am dros ddegawd. Mae ganddo 15 mlynedd o brofiad mewn ymgynghori rheoli darbodus a hyfforddi ac mae wedi gweithio gyda Mercedes Benz, Ford Motor Co, Westinghouse Nuclear Fuels, Irish Rail ac yn fwy diweddar Daimler Trucks North America, i enwi ond ychydig.


Sid Madge

Sid Madge

 

Mae Sid wedi rhedeg ac wedi gweithio i lawer o asiantaethau creadigol mwyaf adnabyddus ac uchel eu parch Ewrop, gan gynnwys Grŵp Cynllunio Conran, Wolff Olins a CGI. Mae ei waith wedi cynnwys pob agwedd ar gyfathrebu cwmni, o adroddiadau corfforaethol i brandio prosiectau rhyngwladol. Mae ef wedi gweithio gyda llawer o frandiau mwyaf blaenllaw'r byd, gan gynnwys Heinz, IBM a VISA. Beth bynnag bo'r prosiect, mae Sid yn credu bod gwirionedd gyffredin: mae pob brand llwyddiannus yn creu gwerth i'r berthynas sydd ganddynt â'u customers. Maen nhw'n ysbrydoli eu staff a'u cwsmeriaid i gredu yn y cynnyrch a'r gwasanaethau y maent yn eu cynnig. Fel y mae Sid yn esbonio, "dod o hyd i'r cysylltiadau arbennig hynny sy'n adeiladu 'perthnas gwerthfawr ac emosiynol' yw'r hyn sy'n gwneud y gwaith yr wyf yn ei wneud yn ysbrydoledig.

Top