Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Beth y gall KTP ei gynnig i'ch busnes

Drwy gymryd rhan mewn Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth gall eich busnes:

 • Cael mynediad i bobl cymwys i arwain prosiectau newydd

 • Cael mynediad i arbenigwyr a all helpu i symud eich busnes ymlaen

 • Datblygu datrysiadau arloesol i helpu i'ch busnes dyfu

 • Datblygu eich busnes ar gyfer y farchnad heddiw

 • Cynyddu eich mantais gystadleuol

 • Gwella gweithredu eich perfformiad/busnes

 • Cynyddu proffidioldeb 

Mae allbynnau perfformiad busnes yn amrywio'n sylweddol o achos i achos, o ystyried yr amrywiaeth a'r math o brosiectau. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf yn dangos bod, y budd i busnes, ar gyfartaledd, y gellir ei ddisgwyl o un prosiect KTP (hyd nodweddiadol 1-3 blynedd) yw:

 • Cynnydd o dros £240,000 yn yr elw blynyddol cyn treth

 • Creu dwy swydd ddilys newydd

 • Cynnydd o ran sgiliau'r staff presennol

Which businesses take part

Sut mae'n gweithio?

Bydd y tîm KTP ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cael hyd i ymchwilydd enu aelod o'r staff academaidd sydd â'r arbenigedd cywir ar gyfer eich busnes. Gyda'i gilydd, byddwch wedyn yn diffinio a chytuno ar brosiect a fydd yn eich galluogi i dynnu ar eu harbenigedd a'i gymhwyso i'ch busnes. Gallai'r prosiect y cytunwyd arno fod am unrhyw gyfnod o amser rhwng 26 wythnos i 3 blynedd, yn dibynnu ar eich anghenion busnes. Nod cyffredinol y KTP yw helpu eich busnes i wneud newid sylweddol mewn maes rydych chi wedi ei nodi fel un o flaenoriaeth uchel.

Pa fusnesau'n sy'n gallu cymryd rhan?

Mae KTP wedi gweithio gyda dros 3,000 o sefydliadau. O gweithgynhyrchu i ddylunio, cynaliadwyedd i farchnata; gall unrhyw sector busnes, gan gynnwys y trydydd sector a sefydliadau yn y sector cyhoeddus megis y GIG, gymryd rhan. Gall busnesau o bob maint gymryd rhan hefyd, o fusnesau micro i fentrau mawr.

Gofynnwch i'ch tîm KTP am gyngor ar 01978 293 997. Fel arall anfonwch e-bost at Laura Gough neu Samantha Clutton.

Pa fath o brosiectau gallwn ni eu gwneud?

Mae KTP yn gweithio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau academaidd o dros 140 o sylfeini gwybodaeth. Mae arbenigedd o'r sylfeini gwybodaeth eisoes wedi helpu busnesau i wella eu perfformaid.

Er enghraifft:

 • Gwella cynnyrch presennol neu ddatblygu cynnyrch newydd
 • Datblygu a gweithredu strategaeth farchnata i fynd i mewn i farchnadoedd newydd
 • Datblygu systemau a fframweithiau newydd i wella effeithlonrwydd o ran staff a phrosesau

Sut mae'r prosiect yn datblygu?

Pan fydd y Cwmni, y tîm KTP, y partner sylfaen gwybodaeth ac, mewn rhai achosion, yr Ymgynghorydd KTP wedi cydweithio i baratoi cynnig, mae'r tîm KTP yn gwneud cais ffurfiol i'r Bwrdd Strategaeth Technoleg ei gymeradwyo.

Unwaith y bydd wedi ei gymeradwyo, byddwch chi a'r tîm KTP yn recriwtio Cyswllt i weithio ar y prosiect. Yn dibynnu ar hyd y KTP, bydd eich Gweithiwr Cysylltiol yn unigolyn cymwys (naill ai i lefel 4 NVQ a chymhwyster cyfwerth neu uwch, megis myfyriwr graddedig neu ôl-raddedig). Fel arfer, maent yn cael eu cyflogi gan y partner sylfaen wybodaeth ond yn gweithio yn eich busnes i reoli'r prosiect, defnyddio eu gwybodaeth eu hunain a sicrhau bod arbenigedd y partner sylfaen gwybodaeth yn cael ei ymgorffori yn eich busnes.

Mae academyddion o'r sylfaen wybodaeth yn parhau i ymwneud yn agos â'r prosiect tra bydd o'n rhedeg, gan weithio gyda phobl i gyfrannu eu gwybodaeth a'u profiad eu hunain. Byddant yn treulio yr hyn sy'n cyfateb i o leiaf hanner diwrnod bob wythnos gyda chi a'ch Cyswllt KTP.

Faint y bydd yn ei gostio?

Mae KTP yn cael ei ariannu'n rhannol gan grant gan Lywodraeth Cymru. Byddai disgwyl i fenter bach neu ganolig ei faint (SME) gyfrannu tua thraean o'r costau sy'n gysylltiedig â'r prosiect.

Byddai'r cyfraniad blynyddol cyfartalog i brosiect ar gyfer busnesau bach a chanolig yn dechrau tua £ 20,000.

Mae hyn yn cyfrannu at gostau'r Goruchwyliwr Sylfaen Wybodaeth a chyflogi a datblygu'r Cyswllt. Mae eich cyfraniad at gostau'r prosiect nid yn unig yn rhoi gwasanaethau eich Cyswllt KTP i chi, ond hefyd amser ac arbenigedd y academyddion neu'r ymchwilwyr sy'n gweithio gyda chi, ac, yn achos KTP strategol tymor hir , arweiniad arbenigol gan Ymgynghorydd KTP.

Y broses- y camau nesaf

1. Gwiriwch ddichonoldeb eich syniad

Ni fyddai pob prosiect yn addas am KTP.  Gall busnes drafod prosiect posibl drwy siarad â'n tîm pwrpasol ar 01978 293 997.  Neu fel arall anfonwch e-bost at

Laura Gough neu Samantha Clutton.

2. Ffurfio Partneriaeth Troslwyddo Gwybodaeth

Wrth wraidd KTP mae'r berthynas rhwng busnes sydd ag angen tactegol strategol tymor byr neu dymor hir a phartner sylfaen gwybodaeth sydd â'r arbenigedd i helpu'r busnes i fynd i'r afael â'r angen hwn. Nid yw sefydlu Partneriaeth yn broses awtomatig a man cychwyn da yw cysylltu â'r tîm KTP.

3.  Cwblhau ffuflen cais am grant

Rydym wedi gweithio'n galed i wneud y broses mor hawdd a di-boen ag y bo modd. Felly, bydd y tîm KTP pwrpasol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cefnogi'r Partner Cwmni yn llawn drwy bob cam o'r broses.

4.  Ystyried Cynigion

Bydd cynigion yn cael eu cyflwyno gan dîm KTP i'w hystyried yng ngyfarfod nesaf y Grŵp Cymeradwyo Partneriaethau (PAGE).

 5. Anfon llythyr cynnig grant

The process of recruitment is undertaken jointly by both the business partner and the knowledge base partner, although the Associate's contract of employment is with the knowledge base partner.

The objective must be to recruit the most appropriate Associate for the work, the KTP team will provide advice and coordinate the recruitment process. 

Mae derbyn telerau ac amodau y Llythyr Cynnig Grant yn nodi'r pwynt lle gall y Bartneriaeth ddechrau recriwtio a phenodi eu Cyswllt (au). Mae'r broses recriwtio yn cael ei gwneud ar y cyd gan y partner busnes a'r partner sylfaen wybodaeth, er mai gan y partner sylfaen wybodaet y mae contract cyflogi'r Cyswllt.

Rhaid i'r amcan fydd recriwtio'r Cyswllt mwyaf priodol ar gyfer y gwaith, bydd y tîm KTP yn rhoi cyngor ac yn cydlynu'r broses recriwtio.

A oes gennych syniad am KTP? Eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch â'r tîm KTP ar 01978 293 997.  Neu fel arall anfonwch e-bost i in-business@glyndwr.ac.uk

Top