Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

KTP am Academyddion

Beth yw Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)?

Wedi'i sefydlu yn 1975, Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yw un o fecanweithiau trosglwyddo gwybodaeth mwyaf blaenllaw'r byd, sy'n darparu academyddion gyda'r cyfle unigryw o gymhwyso ymchwil i brosiectau busnes go iawn.

Trwy KTP, gall academyddion:

 • Datblygu deunydd addysgu ac ymchwil sy'n berthnasol i fusnes
 • Defnyddio gwybodaeth ac arbenigedd i ddatrys problemau busnes pwysig
 • Adnabod themâu ymchwil newydd a phrosiectau israddedig/ôl-raddedig

Ynglŷn â KTP

Mae KTP yn brosiect tair-ffordd rhwng academydd, busnes a pherson sydd wedi'i gymhwyso'n ddiweddar (a elwir yn Gyswllt).

Mae KTP yn gweithio gyda dros 140 o brifysgolion, colegau addysg bellach (AB), a sefydliadau ymchwil a thechnoleg (RTO) ar draws y DU, sy'n gyfystyr â dros 450 o adrannau prifysgol. Mae hynny'n cynnwys pob adran sydd wedi eu graddio yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), sy'n cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau academaidd - gan gynnwys peirianneg, y gwyddorau cyfrifiadurol, ffiseg a mathemateg, rheoli, y gwyddorau cymdeithasol a'r celfyddydau.

Sut mae KTP yn Gweithio?

Mae prosiectau KTP yn cael eu hariannu'n rhannol gan 13 o sefydliadau Llywodraeth, a'u harwain gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg, ac maen nhw'n defnyddio gwybodaeth a arbenigedd academyddion mewn prosiectau allweddol fusnes.

Mae pob prosiect KTP yn para rhwng 6 mis a 36 mis, yn dibynnu ar yr amser sydd ei angen i gyflawni canlyniadau go-iawn.

Mae KTP yn galluogi academyddion i gymryd rhan mewn mentrau cydweithredol parhaus a buddiol gyda busnesau arlwysol sydd angen atbenigedd diweddar sy'n seiliedig ar ymchwil i lwyddo.

Beth yw Manteision KTP?

Mae manteision KTP i academyddion yn bellgyrhaeddol. Mae KTP yn rhoi'r cyfle i academyddion blaenllaw:

 • Defnyddio gwybodaeth ac arbenigedd i fynd i'r afael â'r problemau pwysig sy'n wynebu busnesau
 • Datblygu deunydd dysgu ac ymchwil perthnasol
 • Adnabod themâu ymchwil newydd a phrosiectau israddedig ac ôl
 • Cyhoeddi papurau cyfnodolyn a chynhadledd o safon uchel
 • Ennill gwell dealltwriaeth o ofynion a gweithrediadau busnes
 • Cyfrannu at (REF)
 • Cymryd rhan mewn cydweithrediad gwerth chweil a pharhaus gyda busnesau arloesol
 • Goruchwylio a gweithredu fel mentoriaid i raddedigion sy'n gweithio ar brosiectau sy'n seiliedig ar fusnes

Faint o'm hamser fydd yn cael eu defnyddio gan KTP?

Fel arfer, dylai academyddion ddisgwyl ymrwymo i hanner diwrnod o'u hwythnos i brosiect KTP, yn bennaf yn adeilad y partner busnes. Mae hyn yn bwysig i adeiladu a chynnal dealltwriaeth o'r amgylchedd prosiect a'r berthynas gyda'r bobl sy'n gysylltiedig ag ef.

Cyfleoedd i gydweithio

Mae prosiectau PTG yn cryfhau'r berthynas rhwng yr academaidd a'r gymuned fusnes, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu parhaus.

Mae busnesau o'r ystod lawn o sectorau yn gymwys i gymryd rhan mewn KTP, fel hefyd y mae amrywiaeth o sefydliadau a yrrir gan werth, gan gynnwys grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, elusennau, cwmnïau cydweithredol a mudiadau chydfuddiannol. Mae 66% o'r busnesau sy'n cymryd rhan mewn KTP yn fentrau maint bach i chanolig (SMEs) â photensial twf uchel.

Rhaid i bob busnes fod yn ariannol hyfyw ac yn ymrwymo i newid strategol. Disgwylir i KTP gyflawni newid sylweddol o ran gallu a pherfformiad busnesau.

Y Broses

Yn ystod camau cynnar datblygu cais KTP, bydd Ymgynghorydd KTP ymroddedig, profiadol iawn yn cael ei ddyrannu i weithio mewn partneriaeth gyda chi. Bydd tîm y KTP ym Mhrifysgol Glyndŵr hefyd yn cynorthwyo'r holl bartneriaid academaidd a chwmni i lunio cynllun prosiect a fydd yn ffurfio'r cais am grant KTP. Unwaith y bydd y grant wedi cael ei ddyfarnu, bydd y partner academaidd a'r tîm KTP yn cynorthwyo'r cwmni i recriwtio graddedigion talentog.

Mae gan yr holl Ymgynghorwyr KTP wybodaeth helaeth am addysg uwch a busnes.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar  https://connect.innovateuk.org/web/ktp  

Eisiau gwella'ch ymchwil a'ch addysgu drwy ddefnyddio'ch gwybodaeth mewn amgylchedd busnes?

I gael gwybod mwy am sut y gallai KTP fod o fudd i chi a'ch adran, cofrestrwch eich diddordeb gyda Laura Gough neu Samantha Clutton drwy ffonio 01978 293 997. Neu fel arall ebostiwch in-business@glyndwr.ac.uk

Top