Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Beth yw KTP?

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn rhaglen ledled y DU, a ariennir yn rhannol gan y Bwrdd Strategaeth Technoleg a Llywodraeth Cymru i alluogi sefydliadau i wella eu gallu cystadleuol, eu cynhyrchiant a'u perfformiad.

Gallai'r prosiect y cytunwyd arno fod am unrhyw gyfnod o amser rhwng 26 wythnos a 3 blynedd, a gall amrywio o ran hyd yn dibynnu ar angen y busnes. Nod cyffredinol y rhaglen KTP yw helpu sefydliadau i wneud newidiadau sylweddol mewn meysydd y maent wedi eu nodi'n rhai o flaenoriaeth uchel.

Mae KTP wedi gweithio gyda dros 3,000 o sefydliadau. O weithgynhyrchu i ddylunio, cynaliadwyedd i farchnata; gall unrhyw sector busnes, gan gynnwys y trydydd sector a sefydliadau yn y sector cyhoeddus megis y GIG, gymryd rhan. Gall busnesau o bob maint gymryd rhan hefyd, o feicrofusnesau i gwmnïau mawr.

Pam mae'n bwysig?

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yngalluogi sefydliadau i gael mynediad at wybodaeth, technoleg neu sgiliau o'r arbenigedd amrywiol ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae hyn yn cynnwys recriwtio un myfyriwr graddedig llawn-amser i weithio yn y busnes drwy gydol y prosiect. Darperir cyfarwyddyd a chymorth ychwanegol gan uwch aelod o staff academaidd sy'n meddu ar yr arbenigedd perthnasol.

Er y gall allbynnau perfformiad busnes amrywio o achos i achos, mae'r wybodaeth ddiweddaraf yn dangos bod y manteision nodweddiadol i dusnes o un prosiect KTP yw:

  • Cynnydd o fwy na £240,000 yn yr elw blynyddol cyn treth
  • Creu dwy swydd ddilys newydd
  • Cynnydd dangosadwy yn sgiliau'r staff presennol

Pam dewis Prifysgol Glyndŵr?

Mae gan Brifysgol Glyndŵr enw uchel ei barch a hirsefydlog am am gyflwyno prosiectau KTP o ansawdd uchel. Ers y newid yn ei statws yn 2008 i Brifysgol, rydyn ni wedi cefnogi mwy na 40 companies 40 o gwmnïau ar draws y rhanbarth i gyrraedd eu nodau drwy brosiect KTP.

Mae gan Prifysgol Glyndŵr arbenigedd mewn ystod eang o feysydd a hyd yma mae wedi cydweithio mewn prosiectau sy'n ymwneud â: Datblygu TG, Cemeg, Gwyddoniaeth Deunyddiau, Peirianneg, Marchnata,  y Diwydiannau Creadigol a llu o ddisgyblaethau eraill.

Sut mae'n gweithio?

Yn gyntaf, mae'r cwmni yn nodi prosiect sydd o bwys strategol, angen adnoddau medrus llawn-amser ac sy'n meddu ar fylchau gwybodaeth. Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig partner academaidd addas i gynorthwyo gyda'r prosiect fydd yn meddu ar yr abenigedd perthnasol yn y maes penodol hwnnw.

Bydd y tîm KTP wedyn yn helpu'r cwmni a'r partner academaidd i lunio cynllun prosiect a fydd yn sail i'r cais am grant KTP.  Unwaith y bydd y grant wedi cael ei ddyfarnu bydd y partner academaidd a'r tîm KTP yn cynorthwyo'r cwmni i recriwtio o gronfa o raddedigion talentog.

Mae pob prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a gall busnesau bach a chanolig hawlio hyd at 60% o'r gyllid. Mae sefydliadau mawr yn cael mynediad at 40% o'r gyllid..

Oers gennych chi syniad am KTP?  Eisiau gwybod mwy?

 

Cysylltwch â'n tîm KTP, Laura Gough neu Samantha Clutton neu ffoniwch 01978 293 997. 

Mae rhagor o wybodaeth ar https://connect.innovateuk.org/web/ktp

 

“Roedd cynllun KTP yn llwyfan ardderchog i ddatblygu ein strategaeth brandio. Roedd y dull cydweithredol yn effeithiol iawn wrth gyfuno'r creadigrwydd a gynigir gan y Sylfaen Gwybodaeth a Chysylltiad gyda'n harbenigedd diwydiant ein hunain.  Bydd ein proffil ar-lein gwell a'n hymwybyddiaeth newydd am frandio'n cefnogi ein strategaethau tyfu mewn sectorau marchnad newydd a'r rhai sy'n bodoli eisoes." 
Gareth P. Jones
Goruchwyliwr y Cwmni
Setter & Associates Cyf
Top