Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

 • AU/AB
 • Gan bod pobl yn fodau cymdeithasol, mae partneriaethau rhwng unigolion, busnesau, mudiadau yn seiliedig ar ddiddordebau, ysgolion, llywodraethau a chyfuniadau rhyngddynt, yn gyffredin. Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr rydyn ni’n rhoi gwerth uchel iawn ar ein rhwydwaith eang o bartneriaethau a chydweithrediadau.

  Rydyn ni’n cydweithio â phrifysgolion eraill, colegau lleol, busnesau a chynghorau sgiliau sector i ddatblygu datrysiadau, creu prosiectau a fydd o les, a rhaglenni newydd ac arloesol a fydd yn cwrdd ag anghenion cyflogwyr.

  Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

  Dyma raglen ar draws y DU yn galluogi i fusnesau i wella eu hysbryd cystadleuol, cynhyrchiant a pherfformiad.

  Llwyddodd rhaglen KTP i wneud hynny trwy ffurfio partneriaeth rhwng busnes a sefydliad academaid fel Prifysgol Glyndŵr. Mae’r partneriaeth wedyn yn cyflogi unigolyn graddedig o safon uchel a adnabyddir fel Cysylltai.

  Cyflogir y cysylltai i ymgymryd â gwaith prosiect strategol er les y cwmni, yn defnyddio’r sylfaen sgiliau a gwybodaeth sydd ar gael ym Mhrifysgol Glyndŵr.

  Dangosai prosiectau KTP a gwblhawyd hyd yn hyn buddion clir a mesuradwy ar gyfer y busnesau sydd wedi ymgyryd â nhw yn nhermau elw, hyfforddi ac ehangu.

  Trwy’r KTP mae cwmnïau yn mabwysiadu galluoedd newydd. Maen nhw wedi ac yn parhau i gynorthwyo ystod eang o fusnesau ar draws sawl sector, gan gynnwys cwmnïau mawr, bach a bychain, yn ogystal â mudiadau cyhoeddus a thrydydd sector.

  Mae rhagor o wybodaeth am bartneriaethau trosglwyddo gwybodaeth ar y dudalen hon

   

   

  Mae gan Brifysgol Glyndŵr perthynas gweithio da gyda phob un o’r cynghorau sgiliau sector, sy’n berthnasol i economi’r rhanbarth ac mae gennon ni statws darparwr cydnabyddedig i’r CSS canlynol: SEMTA,  LANTRA,  EU Skills a NSAN 

  Fel darparwr cydnabyddedig cynigai Prifysgol Glyndŵr raglenni hyfforddi noddedig i gwmnïau yn niwydiannau cynhyrchu a cyflenwi bwyd a diodydd yng Nghymru. 

  Improve yw’r Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y diwydiant bwyd a diod. Mae’n rheoli cyllid a ariannir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop i alluogi i gyflogwyr derbyn rhwng 50% a 70% o gostau hyfforddi staff. Yn ogystal mae gan LANTRA, sef y CSS ar gyfer diwydiannau amgylcheddol a seiliedig ar y tir, arian o Gronfa Arweinyddiaeth Sector i noddi hyfforddiant o rhwng 50% a 70% o’r cost. 

  Trwy ei rhwydwaith eang o gysylltiadau mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig pecynnau safon uchel wedi’i teilwra ar gyfer anghenion busnes penodol, yn sicrhau y llenwir blychau sgiliau ac yn gwella galluoedd.

  Darperir hyfforddiant yn:

  • Rhagoriaeth gweithgynhyrchu
  • Bod yn ddarbodus a diwastraff
  • Arloesedd
  • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
  • Roboteg ac Awtomeiddio
  • Cynnal a Chadw Peirianegol
  • Rhanbarthol a Gwledig

  Mae ein rhaglenni dysgu yn hyblyg yn golygu y fedren nhw cael eu datblygu i ffitio i mewn i amserlen gwaith brysur a ddarperir tu fewn neu du allan y campws. Darperir hyfforddiant arbenigol i fusnesau mawr a bach gan ein tîm cymwysedig ac amrywiol.

  I glywed mwy am y cyllid sydd ar gael i’ch busnes trwy Improve, cysylltwch â Phrifysgol Glyndŵr ar 01978 293… neu e-bostio: in-business@glyndwr.ac.uk

   

  Cynigwn raglenni mewn cydweithrediad a’r CSS canlynol: 

  SEMTA  -Fframwaith Prentisiaid Uwch

  LANTRA 

  Dawn Ein Dyfodol - rhaglenni i unigolion

   

  Datblygwyd rhaglenni gyda chymorth Llywodraeth Cymru a chydag arian Ewropeaidd am sectorau penodol, gan gynnwys rhai o’n colegau partnerol

  Garddwriaeth Cymru 

  WEST

  Rhaglenni yn seiliedig ar waith mewn Technoleg Perfformio Cerbydau a ariannir gan Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd

  Gradd Sylfaen mewn Technolegau Amgylcheddol a ariannir gan Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

  Rydym yn credu mewn arfogi pobl â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu gwir botensial yn eu dewis yrfa. Dyma pam mae llawer o'n rhaglenni yma ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cael eu cefnogi a'u hachredu gan y cyrff proffesiynol perthnasol sy'n pennu'r safonau ar gyfer eu diwydiant. 

  Boed ein Tystysgrif broffesiynol mewn Marchnata gyda Sefydliad Siartredig Marchnata neu ein MA mewn Adnoddau Dynol gyda Sefydliad Siartredig Datblygiad Personél, gallwn roi'r cymorth a'r dysgu sydd eu hangen arnoch i gymryd y cam nesaf yn eich dewis yrfa a chyflawni'r statws proffesiynol uchaf. 

  Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA)

  Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) yw'r corff byd-eang i gyfrifwyr proffesiynol. Eu nod yw cynnig cymwysterau dewis-cyntaf, perthnasol i fusnes i bobl alluog, ymroddgar ac uchelgeisiol ledled y byd sy'n chwilio am yrfa werth chweil mewn cyfrifeg, cyllid a rheolaeth. 

  Sefydlwyd ACCA yn 1904 ac mae ganddo werthoedd craidd unigryw: cyfle, amrywiaeth, arloesedd, gonestrwydd ac atebolrwydd. Mae eu gwerthoedd yn cael eu halinio i anghenion cyflogwyr ym mhob sector ac maent yn sicrhau, trwy eu cymwysterau, eu bod yn paratoi cyfrifwyr ar gyfer busnes.

  Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig hyfforddiant cefnogol i gymhwyster ACCA

  Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) 

  Mae Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel corff proffesiynol marchnata mwyaf blaenllaw y byd gyda dros 60,000 o aelodau. Rhai o fanteision ymgymryd â'u rhaglenni yw:

  • Cymwysterau trosglwyddadwy a gydnabyddir yn rhyngwladol
  • Yn berthnasol ac yn ymarferol - mae'r maes llafur yn cofleidio cydsyniad marchnata, gan adlewyrchu'r meysydd gwybodaeth a sgiliau allweddol y mae ymarferwyr marchnata a gwerthu proffesiynol heddiw yn chwilio amdano
  • Cyfle i gyflymu mynediad i nifer o Raglenni Meistr Prifysgolion y DU

  P'un a ydych yn dymuno cychwyn ar yrfa mewn marchnata neu eisiau dringo'r ysgol yrfa, mae gan Glyndŵr y cymhwyster sy'n addas i chi.

  Rydym yn cynnig dau gymhwyster mewn Marchnata: y Dystysgrif Broffesiynol a'r Diploma Proffesiynol.

  Sefydliad Siartredig Datblygu Personél (CIPD)

  Y CIPD yw'r corff proffesiynol ar gyfer adnoddau dynol a datblygu pobl. Mae ganddynt dros 130,000 o aelodau yn rhyngwladol - yn gweithio ym maes AD, dysgu a datblygu, rheoli pobl ac ymgynghori ar draws busnesau a sefydliadau preifat yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol.

  Yn sefydliad annibynnol nid er elw, maent yn ymrwymedig i hyrwyddo bywydau gweithio a gwaith gwell er lles unigolion, busnes, economi a chymdeithas - achos bod gwaith da a phopeth mae hyn yn ei olygu yn dda i fusnes a chymdeithas yn gyffredinol, ac mae beth sydd yn dda i fusnes hefyd yn dda i fywyd gweithio pobl.

  Maent yn dwyn ynghyd ymchwil ac arweinyddiaeth meddwl helaeth, cyngor ac arweiniad ymarferol, pdatblygiad proffesiynol a safonau proffesiynol cadarn i hyrwyddo gwell galluoedd a dealltwriaeth o sut mae o'r modd y mae sefydliadau o bob math yn gweithredu ac yn perfformio, ac yn y ffordd y maent yn rheoli a datblygu eu pobl. Mae Siarter Frenhinol yn eu galluogi i roi statws siartredig unigol ar aelodau sy'n bodloni'r safonau angenrheidiol o ran gwybodaeth, ymarfer ac ymddygiad.

  Rydym yn cynnig tri chymhwyster Rheoli Adnoddau Dynol sy'n cael eu hachredu gan y CIPD.

  • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol (1 flwyddyn o hyd)
  • Diploma Ôl-raddedig mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol (2 flynedd o hyd)
  • MA Rheolaeth Adnoddau Dynol (3 blynedd o hyd)

  Mae gan Brifysgol Glyndŵr amrywiaeth gynyddol o bartneriaethau gyda Phrifysgolion a Cholegau o'r DU a thu hwnt. Mae'r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau Prifysgol Glyndŵr penodol yn eu lleoliadau er mwyn darparu hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bedwar ban byd o ran dewis ble i astudio.

  Cewch ddarganfod mwy am ein partneriaethau yma.

  Mae gan Brifysgol Glyndŵr amrywiaeth gynyddol o bartneriaethau gyda Phrifysgolion a Cholegau o'r DU a thu hwnt. Mae'r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau Prifysgol Glyndŵr penodol yn eu lleoliadau er mwyn darparu hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bedwar ban byd o ran dewis ble i astudio.

  Cewch ddarganfod mwy am ein partneriaethau yma.

  Top